Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Välkommen till Uggledalsvägens förskola. Barnen är den centrala punkten för vår verksamhet. Hos oss upptäcker, undersöker och utvecklas barnen och pedagogerna tillsammans för att skapa ett lustfyllt lärande. Detta skapar en verksamhet och en lärmiljö som är under ständig förvandling och utveckling.

Förskolans uppbyggnad

På Uggledalsvägens förskola arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans. Pedagogerna arbetar tillsammans på avdelningen och mellan avdelningarna för skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ditt barn varje dag.

På förskolan finns fem avdelningar. På varje avdelning går det barn i åldern 1–6 år. I augusti det året barnen fyller sex flyttar man vidare till någon av de skolorna som finns belägna i förskolans närområde. 

Vår inomhusmiljö

Avdelningarnas inomhusmiljö är uppbyggda på samma sätt med en hall där barnen får en egen plats att hänga av sig sina ytterkläder, ett stort rum och tre mindre rum. Alla lärmiljöer inomhus förändras utefter individerna i barngruppen där deras behov och lärande står i fokus. Utöver detta har vi även en gemensam samlingslokal i huset, lekhallen, som skapar möjligheter för avdelningar att mötas inomhus och på så sätt skapa nya sociala miljöer för barnen.

Vår utomhusmiljö

Förskolans direkta utomhusmiljö är vår gård. Här skapas nya möjligheter för barnen att mötas i andra konstellationer under dagen och i annan typ av verksamhet. Gården skapar möjlighet för verksamheten att expandera ut under bar himmel i alla olika väder. Tänk till exempel vad man kan undersöka i vattenpölarna efter en regnskur, vad som händer i jorden när vattnet kommer ner, eller hur vi under soligare dagar kan experimentera med skuggor i sanden.

Gården erbjuder även möjlighet till egna odlingar som barnen kan följa under året. Vi arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor och sorterar vårt skräp.

Utöver gården har vi även vårt fantastiska närområde som vi använder för att expandera våra lärmiljöer ytterligare. Där finner vi till exempel spännande skogar och Billdals park som erbjuder spännande miljöer för barnens lärande.

Vi hittar även Uggledals äldreboende där vi hälsar på med jämna mellanrum för att ge barnen ett annat perspektiv på världen och prata och umgås med människor från andra generationer. Vi arbetar med Ipads som ett naturligt arbetsredskap i vår verksamhet såväl inne som ute.

Förskolans arbetssätt

Vi pedagoger har tillsammans lyft fram en gemensam syn på kunskap som ska genomsyra hela vår verksamhet. Den ger oss en gemensam utgångspunkt för planeringen av vårt arbete med barnen på hela förskolan.

“Barn lär tillsammans med andra genom stöd av medforskande pedagoger, som väcker nyfikenhet, utmanar och skapar förutsättningar för barnen att vilja veta mer”

För att barnen ska få samma möjligheter till utvecklas och växa oberoende av vilken avdelning de placeras på, har vi skapat en gemensam barnsyn som guidar oss pedagoger i alla möten med barnen.

“Vi skapar trygga och kompetenta barn genom att se varje individ och ta tillvara på deras olikheter"

Bästa stunden

Bästa stunden är ett läs- och familjefrämjande projekt riktat till barn mellan 0–9 år och deras familjer. Det är en del av Göteborgs Stads stora satsning på att göra “hela staden socialt hållbar”. Arbetet syftar till att ge varje barn en god start i livet och goda förutsättningar i skolåren. Att läsa högt tillsammans har stor betydelse för barnets språkliga och känslomässiga utveckling. Samtidigt skapar det tillfälle för närhet och gemenskap. Vår förskola har därför ett kapprumsbibliotek där barnen kan låna hem högläsningsböcker. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.