Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Att vara en Reggio Emilia inspirerad förskola där vi tillsammans i huset satsar på att utveckla våra fyra grundpelare i verksamheten. Skapande, Kompetenta barnet – barnsyn, förhållningssätt, Pedagogisk dokumentation/reflektion och Lärmiljön spelar en viktigt roll i vår pedagogik.

Avdelningar och personal

Förskolan Skolspåret 2-4 består av fem avdelningar. Galaxen och Kosmoskatten är för barn i åldrarna 2 till 5 år, Solen och Regngatan är för barn i åldrarna 1 till 3 år  och Stella Nova är för barn i åldrarna 3 till 5 år. Förutom förskollärare och barnskötare så finns även två specialpedagoger som ger kontinuerlig handledning omkring enskilda barn och för arbetslagens processer.

Pedagogik på förskolan

Förskoletiden är en mycket viktig tid för barnen. Den ska vara trygg, lärorik och rolig.

Vi arbetar medvetet med möte och samtal för barnens bästa. Varje arbetslag arbetar med verksamhetsplaneringen, regelbundna kartläggningar och planeringar för sin barngrupp med hjälp av vår likabehandlingsplan. Vi har en helhetssyn på barn och dess familj, vi är nyfikna och bryr oss om att ta reda på det som är unikt hos varje barn och familj.

En dag på förskolan Skolspåret 2-4

Förskolan öppnar 06.00 där barnen och personalen samlas i stora samlingssalen (Torget).

Efter den gemensamma morgonstunden tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där man erbjuder ett varierande innehåll.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag och är i skogen varje vecka för att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills 16.30 då alla barn samlas på Torget tills vi stänger klockan 18.00.

Utomhusmiljö

Våra två gårdar består av vanlig lekutrustning och är mer kuperad med skog och stor öppna plan. Gårdarna ger möjligheter till en varierande utevistelse speciellt tillgången till de vackra omgivande naturområdena. Vi har Bergsgårdsskolan som granne och många spännande lekplatser i  närområdet.

Kul att veta

Förskolan har tre studiedagar varje termin och stänger fyra veckor på sommaren. Vid behov erbjuder vi möjlighet till en öppen sommarförskola i Sydöstra Angered.

Välkommen till vår förskola!