Grundsärskola 1-6

Grundsärskolan är en rättighet för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav, på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. På vår grundsärskola, som kallas Solsidan, arbetar ett personalteam på 5 personer. Här läser eleverna efter ämnen i grundsärskolans läroplan. Tillsammans strävar vi efter att varje elev ska utveckla nyfikenhet och kunskaper mot ett allt större ansvar för sina studier.

Våra mål

Att varje elev utvecklar nyfikenhet och kunskaper mot ett allt större ansvar för sina studier.

Att elever utvecklar förmåga att själv bedöma sina kunskaper och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna förutsättningarna och möjligheterna.

Arbetssätt och förhållningssätt

Ämnesövergripande arbete i teman

Elever lär sig genom att få praktiska erfarenheter kring det temaområde som är aktuellt.

Vi arbetar efter det sociokulturella perspektivet på lärande. Det innebär att verksamheten vilar på estetisk grund som passar mycket bra till elever i behov av särskilt stöd.

Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklar eleverna andra förmågor genom att använda sig av estetiska uttryck. Drama och musik är vardagliga inslag på Solsidan. Vi tror starkt på att kunskap som erfars på olika sätt utökar elevens förståelse för begreppen. Elevernas glädje, lust och nyfikenhet på att lära sig ökar.

Lektionernas upplägg

Läraren planerar undervisningen utifrån individ och gruppens behov. Dagen börjar alltid med genomgång av almanackan och schemat för dagen. Eleverna får en dagordning för lektionen som förstärks med bilder och tecken. Lektionerna börjar och avslutas tydligt.

Vi har minnesträning med hjälp av olika spel och tillbakablickar. Huvudräkning är en bra och fungerande metod. Genom att vi alltid knyter an till elevens intresse ökar möjligheterna för inlärning snabbare.

Vi använder oss av teckenspråk, bilder, programvaror inom It/ kommunikation och kommunikationskartor.

Inkludering av elever

Vi vill ge eleverna möjlighet att lära känna varandra och skapa större respekt för varandras olikheter. Genom inkludering skapas naturliga miljöer där eleverna kan känna gemenskap med varandra i årskursen och på Solsidan.

Alla elever har en naturlig tillhörighet till sin årskurs i grundskolan. En elev som går i grundsärskola kan också vara integrerad i en klass med elever som läser enligt grundskolans läroplan. Det är en viktig del i att ändra diskriminerande attityder och att utveckla ett integrerat samhälle, eleverna får kontinuitet i en klass som skapar trygghet och att ingå i fler sammanhang. Grundsärskola och grundskola har alla raster tillsammans.

Elevinflytande och föräldradialog

Klasserna har klassråd för att få delaktighet och inflytande i skolan. Vi har ett stort elevråd med representanter från klasser i grundsärskola och grundskola, där även rektor deltar.

Två gånger per termin är det skolråd för alla föräldrar i grundsärskola och grundskola. Utöver det har vi föräldramöte för respektive klasser i grundskolan och där deltar föräldrar till de elever från grundsärskolan som går inkluderade. Vi har också föräldramöten enskilt för föräldrar till elever i grundsärskolan.

Likabehandling

På Solsidan arbetar vi aktivt med att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin vardag. I början av terminen röstar eleverna fram regler som ska gälla för alla på Solsidan och som utgår från ordningsregler som alla elever och vuxna följer. Eleverna tar del av Barnkonventionen i en förenklad form.