Vår skola

Vi är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också en grundsärskola i årskurs 1-6. Totalt går ungefär 450 elever i grundskolan och grundsärskolan. Här finns fritidsverksamhet i årskurs F-6.

Skolans profil

Påvelundsskolan F-6 ligger i en trivsam villabebyggelse med naturen och Påvelunds motionscentral som granne. Här finns också närhet till havet, och med buss eller spårvagn går det lätt att ta sig till centrum och Frölunda Torg.

På Påvelundsskolan F-6 arbetar vi främjande för att säkerställa en god studiero för att eleverna ska få bäst möjlighet att utvecklas i sitt lärande. Vi anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar.

Fritidshem

Fritidshemmen arbetar åldersintegrerat för årskurs 1-3 och 4-6. Förskoleklassens fritidshem ligger på Bullegummansgata 21. Fritidshemmen arbetar för att göra elevernas fritid meningsfull. Verksamheten utgår från läroplanen där lärarna planerar aktiviteter för att stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån elevernas intressen och initiativ.

Trygghet och trivsel

Alla elever har rätt att bli sedda och känna sig lyssnade på. Varje barn ska känna att det duger och blir taget på allvar. Alla i skolan ska ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra där respekt, ansvarstagande och dialog är våra ledord.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Klasserna har klassråd för att få delaktighet och inflytande i skolan. Vi har ett stort elevråd med representanter från klasser i grundskola och grundsärskola, där även rektor deltar.

För de elever som börjar i förskoleklass på hösten varje år bjuder vi in till ett gemensamt föräldramöte då vi ger information som alla behöver inför starten i skolan. Därefter får de blivande eleverna komma på besök tillsammans med vårdnadshavare.

Vi har föräldramöten i årskurserna 1-3 och 4-6. Då informerar personalen om det som är viktigt att veta inför att ett nytt läsår börjar, men det kan också vara i mindre sammanhang vid behov.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Påvelundsskolan F-6 använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.