Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om arbetet med ny organisation för skolenheterna. Den nya organisationen ska införas från läsårets start hösten 2021.

Ska ge förutsättningar att nå målen

En ny skolenhetsorganisation ska ge bästa möjliga förutsättningar för skolorna att nå målen:

 • ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande
 • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat
 • ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar

Områden som förändras

Grundskoleförvaltningen arbetar sedan augusti 2020 med att förbereda för att införa den nya skolenhetsorganisationen. Det är framför allt dessa områden som ska förändras i den nya organisationen:

 • Större och färre skolenheter
  Skolenheterna ska bli färre och större. Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare.

 • Sammanhållna stadier
  Skolenheterna ska delas in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9 eller förskoleklass till årskurs 9 för att skapa en mer sammanhållen skolgång för eleverna. Det innebär att eleven inte behöver byta skolenhet lika ofta. Forskningen har visat att en sammanhållen skolgång är en faktor som ger elever större möjligheter att öka måluppfyllelsen i skolan.

 • Grundsärskola
  Grundsärskolans nuvarande enheter ska ersättas av grundsärskoleklasser som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden, för ökad likvärdighet mellan geografiska områden och skolor. Tanken är även öka integreringen mellan grundsärskola och grundskola. Enheter för elever med mycket stora behov av stöd blir kvar.

 • Särskilda undervisningsgrupper
  Elever som har behov av särskilt stöd får stöd i undervisningen på flera olika sätt utifrån sina egna behov. Särskilda undervisningsgrupper är ett sätt att få stöd. I nuläget är den geografiska spridningen av och tillgången till särskilda undervisningsgrupper olika delar i Göteborgs Stad. Syftet med förändringarna är att skapa större likvärdighet för eleverna i Göteborgs Stad. Tanken är att ge alla eleverna lika goda förutsättningar för inkludering och delaktighet.

 • Elevhälsa
  Det pågår en utredning om elevhälsans organisation. Olika organisationsförslag utreds under hösten tillsammans med representanter från elevhälsan.

 • Geografisk indelning
  Nuvarande åtta utbildningsområden ska anpassas efter Göteborgs Stads nya geografiska organisering, områdena Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.

Bakgrund

Politikerna i grundskolenämnden beslutade om ny organisation för skolenheterna den 24 juni, 2020.

Här kan du läsa mer om beslutet om ny skolenhetsorganisation

Här kan du läsa slutrapport och genomförandeplan