Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om arbetet med ny organisation för skolenheterna. Den nya organisationen införs med början från läsårets start hösten 2021.

Ska ge förutsättningar att nå målen

En ny skolenhetsorganisation ska ge bästa möjliga förutsättningar för skolorna att nå målen:

 • ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande
 • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat
 • ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar

Områden som förändras

Grundskoleförvaltningen arbetar sedan augusti 2020 med att införa den nya skolenhetsorganisationen. Arbetet sker i flera steg. Det är framför allt dessa områden som förändras i den nya organisationen:

 • Geografisk indelning
  Från 1 januari 2021 anpassas bildas fyra nya utbildningsområden som är anpassade efter Göteborgs Stads geografiska organisering, områdena Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.
 • Större och färre skolenheter
  Skolenheterna blir färre och större från höstterminen 2021. Skolenheter på samma adress delas in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9 eller förskoleklass till årskurs 9 för att skapa en mer sammanhållen skolgång för eleverna. Det innebär att eleven inte behöver byta skolenhet lika ofta. Forskningen har visat att en sammanhållen skolgång är en faktor som ger elever större möjligheter att öka måluppfyllelsen i skolan.

  Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare.

 • Skolområden med gemensam skolledning
  Från och med höstterminen 2021 bildar skolenheterna så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning. 

  Rektorerna i den nya organisationen leder arbetet inom skolområdet och är chef över biträdande rektorer. De biträdande rektorerna är chef på skolan och arbetar nära lärare och elever och har kontakt med vårdnadshavare.


 • Anpassad grundskola 
  Från och med höstterminen 2021 ersätts grundsärskolans enheter av grundsärskoleklasser. Enheter för elever med mycket stora behov av stöd blir kvar. Fortsatt arbete med organisering av anpassad grundskola pågår under hösten 2021 och våren 2022. Tanken med förändringarna är att det ska finnas anpassad grundskola som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden, för ökad likvärdighet mellan geografiska områden och skolor. Tanken är även öka integreringen mellan anpassad grundskola och grundskola.

 • Elevhälsa
  Från och med hösten 2021 är elevhälsan en del av varje utbildningsområde i den nya skolenhetsorganisationen. Rektor blir chef för alla medarbetare inom elevhälsan, förutom skolläkarna, och ansvarar för att leda och utveckla elevhälsan på skolenheten.  Tanken med förändringarna är att elevhälsan ska vara så tillgänglig som möjligt och en del av skolans förebyggande arbete med hälsa och en god miljö för elevernas lärande. Fortsatt arbete med organisering av styrning och ledning för en samlad elevhälsa fortsätter under 2022. 
 • Särskilda undervisningsgrupper 
  Elever som har behov av särskilt stöd får stöd i undervisningen på flera olika sätt utifrån sina  egna behov. Särskilda undervisningsgrupper är ett sätt att få stöd. I nuläget är den geografiska spridningen av och tillgången till särskilda undervisningsgrupper olika delar i Göteborgs Stad. Syftet med förändringarna som ska genomföras är att skapa större likvärdighet för eleverna i Göteborgs Stad. Tanken är att ge alla eleverna lika goda förutsättningar för inkludering och delaktighet.  Arbetet med organisering kring särskilda undervisningsgrupper pågår under hösten 2021 och våren 2022. Inga förändringar gjordes inför höstterminen 2021.

Bakgrund

Politikerna i grundskolenämnden beslutade om ny organisation för skolenheterna den 24 juni, 2020.

Här kan du läsa mer om beslutet om ny skolenhetsorganisation

Här kan du läsa slutrapport och genomförandeplan