Frågor och svar

Här kan du läsa

Ny organisation för skolenheterna

Frågor och svar

1. Varför en ny organisation för skolenheterna?

Svar: Innan Göteborgs grundskoleförvaltning bildades 2018, var alla skolor organiserade olika i de tio stadsdelarna. Skolorna är organiserade i skolenheter, vilket är det begrepp som används i skollagen. Skolenheterna är sinsemellan olika vad gäller storlek, årskursindelning, organisation med mera. Därför ser organiseringen av skolenheterna i Göteborg olika ut.

För att öka likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg och skapa ökade förutsättningar för en skolenhetsorganisation som gynnar elevernas lärande och ökar kvaliteten i undervisningen, har grundskoleförvaltningen därför sett över och utrett hur vi organiserar våra skolor. Här kan du läsa mer om skolenhetsutredningen.

En ny skolenhetsorganisation ska ge bästa möjliga förutsättningar för skolorna att nå målen:

  • ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande
  • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat
  • ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar

2. Ny skolenhetsorganisation från läsårets start hösten 2021

I juni 2020 beslutade politikerna i grundskolenämnden om ny organisation för skolenheterna från läsårets start hösten 2021. Grundskoleförvaltningen arbetar sedan augusti 2020 med att förbereda för att införa den nya organisationen.

3. Vilka förändringar ska göras?

Svar: En ny skolenhetsorganisation ska ge bättre förutsättningar för att nå målen:

  • ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande
  • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat
  • ökad likvärdighet mellan skolor

Det är framför allt dessa områden som ska förändras:

Större och färre skolenheter

Skolenheterna blir färre och större. Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare.

Sammanhållna stadier

Skolenheterna delas in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9 eller förskoleklass till årskurs 9 för att skapa en mer sammanhållen skolgång för eleverna. Det innebär att eleven inte behöver byta skolenhet lika ofta. Forskningen har visat att en sammanhållen skolgång är en faktor som ger elever större möjligheter att öka måluppfyllelsen i skolan.

Grundsärskola

Grundsärskolans nuvarande enheter ersätts av grundsärskoleklasser som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden, för ökad likvärdighet mellan geografiska områden och skolor. Tanken är även öka integreringen mellan grundsärskola och grundskola. Enheter för elever med mycket stora behov av stöd blir kvar.

Särskilda undervisningsgrupper

Elever som har behov av särskilt stöd får stöd i undervisningen på flera olika sätt utifrån sina egna behov. Särskilda undervisningsgrupper är ett sätt att få stöd. I nuläget är den geografiska spridningen av och tillgången till särskilda undervisningsgrupper olika delar i Göteborgs Stad. Syftet med förändringarna är att skapa större likvärdighet för eleverna i Göteborgs Stad. Tanken är att ge alla eleverna lika goda förutsättningar för inkludering och delaktighet.

Elevhälsa

Det pågår en utredning om elevhälsans organisation. Olika organisationsförslag utreds under hösten tillsammans med medarbetare från elevhälsan.

Geografisk indelning

Nuvarande åtta utbildningsområden ska anpassas efter Göteborgs Stads geografiska organisering, regionerna Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.

4. Vad händer i arbetet med förberedelserna?

Svar: Grundskoleförvaltningen arbetar sedan augusti, 2020 med att förbereda för den nya skolenhetsorganisationen.

Grundskolenämndens beslut om förändringar för skolenheterna

Det första steget är att politikerna i grundskolenämnden nu beslutat att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021. Detta leder till att vi får färre och större skolenheter. Totalt minskar antalet skolenheter från 169 till 131. Detta innebär även att elever inte behöver byta skolenhet lika ofta som innan.

Beslutet gäller även grundsärskolan, som i de flesta fall slås samman med den nya skolenheten som skapas eller en befintlig skolenhet. Grundsärskolegrupperna förändras inte utan finns kvar som förut. Några grundsärskolenheter finns kvar för att säkerställa att elever med särskilt stort behov av stöd får det.

Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare.

Beslutet innebär även att några skolenheter slutar att vara skolenheter och ett par nya skolenheter skapas.

Här kan du se vilka skolenheter som berörs av beslutet

Här kan du se vilka skolor som inte berörs av beslutet

Förändringar i skolledning

Nästa steg i förberedelserna för en ny skolenhetsorganisation är att ta fram förslag på hur grundskolor som ligger i närheten av varandra, kan samordnas mer än idag. Det innebär att skolorna ska kunna dra nytta av varandra och bli starkare tillsammans, till exempel genom en gemensam skolledning.

Ett led i förändringarna är att även chefs- och ledningsbefattningar förändras. Under hösten 2020 pågår även ett arbete med att ta fram förslag till dessa nya befattningar.

Nya utbildningsområden

Grundskoledirektören har beslutat om ny geografisk indelning av skolorna, det vill säga utbildningsområden. Förslaget bygger på Göteborgs Stads nya indelning i stadsområden från årsskiftet 2020/2021; Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.

5. Vilka blir de största förändringarna för elever och vårdnadshavare?

Svar:

  • Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan
  • Större skolenheter betyder färre tillfällen för vårdnadshavare att byta skolenhet för sina barn
  • Större skolenheter ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd.
  • Grundsärskolan blir mer tillgänglig då platserna kommer att öka på befintliga skolor.

6. Mitt barn går nu sista året på sin skola. Vi ska byta skolenhet till höstterminen 2021 och jag undrar var mitt barn kan få plats?

Svar: Vi kan inte säga i förväg vilken skolenhet eleverna kommer att gå i. Orsaken är att det beror på vilka skolenheter du som vårdnadshavare önskar, hur många andra som önskar de skolenheterna, var eleverna bor och hur många platser det finns på den önskade skolenheten.

Du som vårdnadshavare kan önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Det kan du göra 15 januari-15 februari. Innan dess kommer du att få information hemskickad och från skolenheten ditt barn går i nu.

1 januari 2021 börjar grundskoleförvaltningens nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola att gälla. De nya reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet. Det ska även bli tydligare för elever och vårdnadshavare vilka skolenheter som ingår i närområdet – och var eleverna alltså kan få en skolplats.

I augusti 2021 förändras även Göteborgs Stads skolenheter så att de flesta enheter som ligger på samma adress slås ihop. Det innebär färre skolbyten för eleverna som går på dessa skolenheter, men också att det finns färre lediga platser för andra elever som vill gå på de skolenheterna.

Du kan läsa mer om de nya reglerna och hur du gör för att önska var ditt barn ska gå i skolan på www.goteborg.se/onskaskola.

7. När ska ny skolenhetsorganisation införas?

Svar: Den nya skolenhetsorganisationen införs från läsårets start hösten 2021.

Under 2021/2022 och framåt fortsätter arbetet med att organisera skolenheterna i sammanhållna stadier, det vill säga förskoleklass till årskurs 9 (f-9) och förskoleklass till årskurs 6 (f-6) och årskurs 7 till 9 (7-9).