Frågor och svar

Här kan du läsa

Ny organisation för skolenheterna

Frågor och svar

1.    Varför en ny organisation för skolenheterna?

Svar: Innan Göteborgs grundskoleförvaltning bildades 2018, var alla skolor organiserade olika i de tio stadsdelarna. Skolorna är organiserade i skolenheter, vilket är det begrepp som används i skollagen. Skolenheterna är sinsemellan olika vad gäller storlek, årskursindelning, organisation med mera. Därför ser organiseringen av skolenheterna i Göteborg olika ut.

För att öka likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg och skapa ökade förutsättningar för en skolenhetsorganisation som gynnar elevernas lärande och ökar kvaliteten i undervisningen, har grundskoleförvaltningen därför sett över och utrett hur vi organiserar våra skolor. Här kan du läsa mer om skolenhetsutredningen.  

En ny skolenhetsorganisation ska ge bästa möjliga förutsättningar för skolorna att nå målen:

 • ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande
 • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat
 • ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar

2.    Ny skolenhetsorganisation från läsårets start hösten 2021

I juni 2020 beslutade politikerna i grundskolenämnden om ny organisation för skolenheterna från läsårets start hösten 2021. Grundskoleförvaltningen arbetar sedan augusti 2020 med att förbereda för att införa den nya organisationen.

3.    Vilka förändringar ska göras?

Svar: En ny skolenhetsorganisation ska ge bättre förutsättningar för att nå målen:

 • ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande
 • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat
 • ökad likvärdighet mellan skolor

Det är framför allt dessa områden som ska förändras:

Större och färre skolenheter

Skolenheterna blir färre och större. Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare.

Skolområden med gemensam skolledning

I den nya organisationen bildar skolenheterna så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning. Under 2021 pågår rekrytering av rektorer och biträdande rektorer till den nya organisationen.

Rektorerna i den nya organisationen kommer att leda arbetet inom skolområdet och vara chef över biträdande rektorer. De biträdande rektorerna kommer att vara chef på skolan och arbeta nära lärare och elever och ha kontakt med vårdnadshavare.

Sammanhållna stadier

Skolenheterna delas in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9 eller förskoleklass till årskurs 9 för att skapa en mer sammanhållen skolgång för eleverna. Det innebär att eleven inte behöver byta skolenhet lika ofta. Forskningen har visat att en sammanhållen skolgång är en faktor som ger elever större möjligheter att öka måluppfyllelsen i skolan.

Grundsärskola

Grundsärskolans nuvarande enheter ersätts av grundsärskoleklasser som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden, för ökad likvärdighet mellan geografiska områden och skolor. Tanken är även öka integreringen mellan grundsärskola och grundskola. Enheter för elever med mycket stora behov av stöd blir kvar. Organiseringen för grundsärskolan utreds vidare under 2021-2022.

Särskilda undervisningsgrupper

Elever som har behov av särskilt stöd får stöd i undervisningen på flera olika sätt utifrån sina egna behov. Särskilda undervisningsgrupper är ett sätt att få stöd. I nuläget är den geografiska spridningen av och tillgången till särskilda undervisningsgrupper olika delar i Göteborgs Stad. Syftet med förändringarna är att skapa större likvärdighet för eleverna i Göteborgs Stad. Tanken är att ge alla eleverna lika goda förutsättningar för inkludering och delaktighet. Arbetet med organisering kring särskilda undervisningsgrupper fortsätter under hösten 2021 och våren 2022. Det blir alltså inga förändringar inför höstterminen 2021.

Elevhälsa

Från och med hösten 2021 blir elevhälsan en del av varje utbildningsområde i den nya skolenhetsorganisationen. Rektor blir chef för alla medarbetare inom elevhälsan, förutom skolläkarna, och ansvarar för att leda och utveckla elevhälsan på skolenheten.  Tanken med förändringarna är att elevhälsan ska vara så tillgänglig som möjligt och en del av skolans förebyggande arbete med hälsa och en god miljö för elevernas lärande.

Geografisk indelning

Skolornas geografiska indelnings ska följa Göteborgs Stads geografiska organisering, stadsområdena Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.

4.    Vad händer i arbetet med ny skolenhetsorganisation?

Svar: Från 1 juli, 2021 infördes en ny organisation för grundskolorna i Göteborgs Stad. Läs mer om vad det den nya organisationen innebär och vilka steg arbetet bestått i. Grundskoleförvaltningen arbetar sedan augusti, 2020 med att förbereda för den nya skolenhetsorganisationen.

Grundskolenämndens beslut om förändringar för skolenheterna

Det första steget är att politikerna i grundskolenämnden nu beslutat att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021. Detta leder till att vi får färre och större skolenheter. Totalt minskar antalet skolenheter från 169 till 131. Detta innebär även att elever inte behöver byta skolenhet lika ofta som innan.

Beslutet gäller även grundsärskolan, som i de flesta fall slås samman med den nya skolenheten som skapas eller en befintlig skolenhet. Grundsärskolegrupperna förändras inte utan finns kvar som förut. Några grundsärskolenheter finns kvar för att säkerställa att elever med särskilt stort behov av stöd får det.

Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare.

Beslutet innebär även att några skolenheter slutar att vara skolenheter och ett par nya skolenheter skapas.

Här kan du se vilka skolenheter som berörs av beslutet 

Här kan du se vilka skolor som inte berörs av beslutet 

Skolområden, skolenheter och gemensam skolledning

I den nya organisationen bildar skolenheterna så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning. Under våren 2021 pågår rekrytering av rektorer och biträdande rektorer till den nya organisationen.

Rektorerna i den nya organisationen kommer att leda arbetet inom skolområdet och vara chef över biträdande rektorer. De biträdande rektorerna kommer att vara chef på skolan och arbeta nära lärare och elever och ha kontakt med vårdnadshavare. 

Hur påverkar förändringen skolplaceringarna?

Reglerna för skolplaceringarna påverkas inte av omorganisationen. Du som har ett barn som byter skolenhet vid terminens slut har möjlighet att önska var ditt barn ska gå i skolan. Att flera skolenheter grupperas i skolområden påverkar inte skolplaceringarna eftersom de fortfarande är olika skolenheter.

Elevhälsa

Från och med hösten 2021 blir elevhälsan en del av varje utbildningsområde i den nya skolenhetsorganisationen. Rektor blir chef för alla medarbetare inom elevhälsan, förutom skolläkarna, och ansvarar för att leda och utveckla elevhälsan på skolenheten. Tanken med förändringarna är att elevhälsan ska vara så tillgänglig som möjligt och en del av skolans förebyggande arbete med hälsa och en god miljö för elevernas lärande.

Nya utbildningsområden

Grundskoledirektören har beslutat om ny geografisk indelning av skolorna, det vill säga utbildningsområden. Förslaget bygger på Göteborgs Stads nya indelning i stadsområden från årsskiftet 2020/2021; Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst. 

Särskilda undervisningsgrupper

Elever som har behov av särskilt stöd får stöd i undervisningen på flera olika sätt utifrån sina egna behov. Särskilda undervisningsgrupper är ett sätt att få stöd. I nuläget är den geografiska spridningen av och tillgången till särskilda undervisningsgrupper olika delar i Göteborgs Stad. Syftet med förändringarna är att skapa större likvärdighet för eleverna i Göteborgs Stad. Tanken är att ge alla eleverna lika goda förutsättningar för inkludering och delaktighet. Arbetet med organisering kring särskilda undervisningsgrupper fortsätter under hösten 2021 och våren 2022. Det blir alltså inga förändringar inför höstterminen 2021.

5.    Vilka blir de största förändringarna för elever och vårdnadshavare?

Svar: 

 • Större skolenheter och skolenheter grupperade i skolområden med gemensam skolledning ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd.
 • Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan.
 • Större skolenheter betyder färre tillfällen för vårdnadshavare att byta skolenhet för sina barn.
 • De flesta elever och vårdnadshavare får ny rektor och en eller flera nya biträdande rektorer.
 • Grundsärskolan blir mer tillgänglig då platserna kommer att öka på befintliga skolor.

6.   Skolplaceringar  vad gäller? 

Svar: Du som är vårdnadshavare har möjlighet att önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Perioden för att önska skola är 15 januari-15 februari. 

Från 1 juli 2021 infördes ny skolenhetsorganisation och då förändrades Göteborgs Stads skolenheter så att de flesta enheter som ligger på samma adress slogs ihop. Det innebär färre skolbyten för eleverna som går på dessa skolenheter, men också att det finns färre lediga platser för andra elever som vill gå på de skolenheterna. 

Alla skolenheter ingår även i så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.  Att flera skolenheter grupperas i skolområdena påverkar inte skolplaceringarna eftersom de fortfarande är olika skolenheter.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på www.goteborg.se/onskaskola.

7.    När ska ny skolenhetsorganisation införas?

Svar: Den nya skolenhetsorganisationen införs från läsårets start hösten 2021.

Under 2021/2022 och framåt fortsätter arbetet med att organisera skolenheterna i sammanhållna stadier, det vill säga förskoleklass till årskurs 9 (f-9) och förskoleklass till årskurs 6 (f-6) och årskurs 7 till 9 (7-9). 

Under 2021/2022 utreder vi även hur organiseringen för gemensamma särskilda undervisningsgrupper, resursskola och grundsärskolan ska se ut.