Farsi text


Film translation farsi

مدارس ابتدائی و راهنمائی یوته بوری اینگونه تغییر می کنند.

کمون یوته بوری در سال 2021 مدارس تشکیلات
سازمانی ابتدائی و راهنمائی خود را تغییر خواهد داد.


اداره آموزش ابتدائی و راهنمائی این تغییرات را
در چندین مرحله مختلف انجام خواهد داد.


مرحله اول هم اکنون آماده است.


از اول ژانویه هر واحد آموزشی به یک
منطقه آموزشی تعلق دارد-

- که تابع مناطق شهری جدید یوته بوری می باشد:
سنتروم، هیسینگِن، شمال شرق، جنوب غرب.

مرحله بعدی هنگام آغاز سال تحصیلی در آگوست 2021 انجام می شود.

مفهوم این تغییر آنست که ما اداره و مدیریت مدارس را تغییر می دهیم.

مدارس ابتدائی و راهنمائی از قبل شامل از واحدهای آموزشی تشکیل می شوند
که از لحاظ اندازه، پایه های تحصیلی، تشکیلات سازمانی و غیره متفاوت هستند.

این امر باعث شده که هم برای دانش آموزان و هم برای
کارکنان مدارس شرایط متفاوت از یکدیگر ایجاد شود.

در تشکیلات سازمانی جدید واحد های
آموزشی بزرگتر شده و از تعداد آنها کاسته می شود.

ما واحدهای آموزشی را که در یک
آدرس قرار دارند را درهم ادغام می کنیم.

همه واحد آموزشی زیر مجموعه یک منطقه آموزشی می شوند.


مناطق آموزشی از یک یا چند واحد آموزشی تشکیل می شوند
و دارای یک مدیر و کارکنان مشترک هستند.

این تغییرات همچنین شامل مدارس ابتدائی و راهنمائی ویژه
هم می شوند که در اغلب موارد زیر مجموعه یک واحد آموزشی می شوند.

گروهها/کلاسها در مدارس ابتدائی و راهنمائی تغییر نمی کنند،
بلکه مانند گذشته باقی خواهند ماند.

چند مدرسه ابتدائی و راهنمائی ویژه باقی می مانند تا اطمینان حاصل کنیم
که دانش آموزان دارای نیازهای شدید ویژه به حمایت بتوانند آنرا دریافت کنند.

ما همچنین تشکیلات سازمانی واحد تندرستی دانش آموزان را نیز تغییر می دهیم-

- یعنی پرستار مدرسه، مددکار اجتماعی،
روانشناس و مربی تعلیم و تربیت ویژه.

ما واحد تندرستی دانش آموزان را تغییر می دهیم تا
حتی الامکان در دسترس قرار داشته باشد-

- و بخشی از کار پیشگیرانه مدارس برای تندرستی
و محیط مطلوب برای یادگیری دانش آموزان باشد.

هدف از این تغییرات از جمله آنست که –

- مدارس با یکدیگر قوی تر شوند –

- و از امکانات بیشتری برای تأمین نیازهای مختلف دانش آموزان به حمایت برخوردار شوند-

- و بتوانند حمایت را در جائی که بیشترین نیاز وجود دارد ارائه کنند.

کارکنان مدارس بایستی از شرایط بهتری
برای یادگیری از یکدیگر برخوردار شوند-

- و با هم تدریس را توسعه داده و بهبود ببخشند.

دانش آموزانی که در تدریس به حمایت بیشتری نیاز دارند-

- بایستی از دسترسی بیشتری به حمایت در مدارس خود
و در مناطق نزدیک خود برخوردار شوند.

دانش آموزان بایستی مسیر واضح تری از مقطع های مختلف تحصیلی
دریافت کرده و امنیت و آسایش و قابلیت پیش بینی آنها افزایش یابد.

در بلند مدت بایستی تغییرات باعث ایجاد شرایطی-

- برای یک مدرسه ابتدائی و راهنمائی با رازش یکسان
که از کیفیت بالا برای همه دانش آموزان برخوردار باشد.

برای دانش آموزان مدارس ابتدائی و راهنمائی کمون
یوته بوری تدریس مانند گذشته ادامه خواهد یافت.

اما در تشکیلات سازمانی جدید دانش آموزان لازم نیست به
دفعات مدرسه خود را در پایان سال تحصیلی عوض کنند.

برخی از مدارس از ترم پاییز -

- 2012مدیر جدید و یک یا چند
معاون خواهند داشت.

با هم راه را برای مدارس آینده هموار می کنیم!

در بارۀ سازمان تشکیلاتی جدید می توانید مطالب بیشتری در-

www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation.
- www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation بخوانید.

این اطلاع رسانی از سوی کمون یوته بوری بود.