Film


Här kan du titta på en film om den nya skolenhetsorganisationen som införs från och med höstterminen 2021. Filmen är textad på svenska och ytterligare fem språk; engelska, finska, somaliska, farsi och arabiska. Du kan även läsa filmens innehåll i text nedan och i menyraden till vänster.

Textning av filmen på olika språk

För att få fram texterna på de olika språken  tryck på symbolen med cc i menyraden längst ned i filmen.

Här kan du läsa filmens innehåll i textversion: 

Berättarröst:

Så förändras grundskolorna i Göteborg.

Under året 2021 kommer Göteborgs Stad att förändra organisationen av sina grundskolor.

Grundskoleförvaltningen genomför förändringarna i flera olika steg.

Steg ett är redan klart.

Från 1 januari hör varje skolenhet till ett nytt så kallat utbildningsområde som följer Göteborgs Stads nya stadsområden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst.

Nästa steg tar vi när läsåret startar i augusti 2021.

Det betyder att vi ändrar skolornas styrning och ledning.

Grundskolorna består sedan tidigare av skolenheter som är olika vad gäller storlek, årskurser, organisation med mera.

Det har gjort att förutsättningarna har skilt sig åt både för eleverna och för skolans medarbetare.

I den nya organisationen blir stadens skolenheter större och färre.

Vi slår samman skolenheter på samma adress till en skolenhet.

Alla skolenheter ingår i så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.

Förändringarna gäller även grundsärskolan, som i de flesta fall kommer att ingå i en skolenhet. Grupperna i grundsärskolan förändras inte, utan finns kvar som förut.

Några grundsärskolenheter finns kvar så att vi kan vara säkra på att elever med särskilt stort behov av stöd får det.

Vi ändrar även elevhälsans organisation – det vill säga skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Vi gör ändringarna för att elevhälsan ska vara så tillgänglig som möjligt och en del av skolans förebyggande arbete med hälsa och en god miljö för elevernas lärande.

  Syftet med förändringarna är bland annat att:

  • skolorna ska bli starkare tillsammans och få större möjlighet att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest.
  • Skolans medarbetare ska få bättre förutsättningar att lära av varandra och tillsammans utveckla och förbättra undervisningen.
  • Elever med behov av extra stöd i undervisningen ska få ökad tillgång till stöd på sina skolor och i sina närområden.
  • Eleverna ska få tydligare väg genom skolans olika stadier med ökad trygghet och förutsägbarhet.

På längre sikt ska förändringarna ge förutsättningar för en mer likvärdig grundskola som håller hög kvalitet för alla elever.

 För eleverna i Göteborgs grundskolor kommer undervisningen att fortsätta som vanligt.

Men i den nya organisationen behöver eleverna inte byta skolenhet lika ofta vid läsårets slut.

Några kommer att få en ny rektor och en eller flera nya biträdande rektorer från höstterminen 2021.

Tillsammans banar vi väg för framtidens skola!

Du kan läsa mer om den nya organisationen på www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation.

Det här var information från Göteborgs Stad.

Fillista