Tal och språk F-9

Här går elever med generell språkstörning från förskoleklass och upp till årskurs 9. Vi tar emot elever från Göteborg och kranskommunerna.

Verksamheten är strukturerad, upplevelsebaserad och konkret. Pedagogerna varierar undervisningen efter elevens och elevgruppens behov. Att stärka elevernas tillit till sig själva, självkänsla och lust att lära är en av grunderna i vår undervisning. Vi arbetar utifrån grundskolans läroplan och jobbar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i måluppfyllelsen utifrån sin potential.

Om undervisning och klasser

Undervisningen bedrivs i små klasser med tvålärarsystem om 5 till 9 elever med stor möjlighet till individualisering. På skolan arbetar logopeder som verkar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Kannebäcksskolans tal- och språkinriktning innebär:

  • Mindre undervisningsgrupper
  • Tvålärarsystem
  • Strukturerad och konkret pedagogik
  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
  • Genomgående bildstöd, visuella arbetsscheman och tidshjälpmedel
  • Möjlighet till individuellt stöd i läs- och skrivinlärning
  • Möjlighet till individuellt stöd i tal-, språk- och kommunikationsutveckling

På vår enhet finns fritidshem med mindre grupper.

Antagningskriterier

Eleven som ansöker ska ha diagnos F80.2B Generell språkstörning (impressiv och expressiv) med betydande påverkan på både språklig förståelse och språklig uttrycksförmåga. Språkstörningen kan samförekomma med andra neuropsykiatriska diagnoser såsom autism eller ADHD, men den språkliga funktionsnedsättningen ska anses vara den primära svårigheten.

Antagning sker enligt behovsprincipen.
Endast när en elev blir antagen kontaktas vårdnadshavare via telefon och mail/brev.
Ansökningarna bevaras på skolan och antagning kan ske även under läsårets gång.

Så ansöker du till Kannebäcksskolan Tal och Språk

Ansökan görs via Göteborgs Stads ansökningsblankett för kommunala förskoleklasser och grundskolor. Blanketten finns HÄR. I ansökan ska pedagogisk utredning och logopedutredning bifogas, max två år gamla. Ytterligare utredningsunderlag som stärker bilden av elevens samlade behov (t.ex. psykologutredning eller andra utlåtanden) är önskvärt men ej ett krav.

Skicka din ansökan till:
Grundskoleförvaltningen
Biträdande rektor
Kannebäcksskolan Tal och Språk
Box 1015
405 21 Göteborg

Har du frågor eller vill veta något mer kan du också kontakta vår specialpedagog/logoped:
Marika Borg, specialpedagog, Marika.Borg@grundskola.goteborg.se
Signe Hedvall, logoped, Signe.Hedvall@grundskola.goteborg.se
Jenny Rutgersson, logoped, Jenny.Rutgersson@grundskola.goteborg.se