Döv och hörsel F-9

Hos oss finns det möjlighet för elever med dövhet eller hörselnedsättning att få en tillgänglig undervisning på teckenspråk eller på svenska med stöd av teckenspråk.

För att gå hos oss behövs en dokumenterad måttlig till grav hörselnedsättning eller behov av teckenspråk som kan styrkas med audiogram eller läkarutlåtande.

Våra klasser är små, ca 4-10 elever, och vi har hög personaltäthet som möjliggör individuella lösningar för varje elev. Våra elevassistenter arbetar också på våra fritidshem vilket skapar en bra länk och trygghet mellan skola och fritids.

Hos oss arbetar hörande, hörselskadad och döv personal så att eleverna kan bli bemötta på det språk som gynnar dem bäst. På skolan finns tre anställda teckenspråkstolkar för att kommunikationen i alla situationer ska flyta på så bra som möjligt.

Undervisning och klasser

På enheten Döv och Hörsel sker undervisningen antingen på talad svenska med teckenspråksstöd eller på teckenspråk. Klasserna skapas så att eleverna ska ha möjlighet att kommunicera och utvecklas språkligt utifrån sina förutsättningar. Eleverna läser efter grundskolans läroplan, Lgr 11, och undervisas av erfarna pedagoger med hög kompetens inom döv och hörsel. Många saker som i ett traditionellt klassrum skulle kunna ses som extra anpassningar ingår här i den ordinarie undervisningen. Flera klassrum har en Smartboard och här finns god tillgång till datorer och Ipads. På raster och i gemensamma situationer finns alltid teckenspråkskunnig personal eller tolkar i närheten.

Undervisningen är språkinriktad och sker utifrån ett tvåspråkighetsperspektiv på teckenspråk och svenska. Skolan arbetar också generellt med bildstöd och en stor del av personalen har genomgått en utbildning via DART som heter KOMPIS, Kommunikation i skolan. Det innebär att bildstöd som kognitivt stöd i scheman och som kommunikationsstöd/pekprat är under utveckling på hela skolan. Förutom kompetens inom döv- och hörselundervisning utvecklar skolan sin kompetens att ta emot elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning dvs. dövblindhet.

Undervisning i teckenspråksklass

I dessa klasser bedrivs undervisningen på teckenspråk för elever med grav hörselnedsättning eller dövhet. Svenska undervisas som andraspråk med tonvikt på läsning och skrivning. Här används också många visuella stödstrukturer för att eleverna ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Undervisning i hörselklass

Här bedrivs undervisningen främst på talad svenska för elever med måttlig hörselnedsättning. Här används också teckenspråk som stöd vilket kan ses som ett mer utvecklat språkstöd än TAKK. Klassrummen är utrustade med hörselteknik för att alla elever ska ha möjlighet att höra så bra som möjligt. Även i dessa klasser används många visuella stödstrukturer så att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Så ansöker du till Kannebäcksskolan Döv och hörsel

 • Kontakta rektor eller specialpedagog på din skola eller förskola och berätta att du vill söka till Kannebäcksskolan Döv och Hörsel.
 • Använd sedan den vanliga ansökningsblanketten för ansökan till Grundskolor i Göteborgs stad. Blanketten finns HÄR.
  Välj: Sök med blankett och skriv ut blanketten.
 • Skriv Kannebäcksskolan Döv och Hörsel i rutan för Önskad kommunal grundskola.
  Bifoga följande handlingar:
 • Audiogram
 • Namn på en kontaktperson på hörselvården
 • En pedagogisk kartläggning från nuvarande skola eller förskola och dokumentation kring eventuellt extra anpassningar eller särskilt stöd
 • Namn på en kontaktperson på nuvarande skola eller förskola
 • Eventuellt ytterligare utredningar från läkare eller habilitering
 • Skicka sedan in din ansökan tillsammans med de bifogade handlingarna med vanlig post till:
  Grundskoleförvaltningen
  Biträdande rektor
  Kannebäcksskolan Döv och Hörsel
  Box 1015
  405 21 Göteborg

Vi kontaktar dig när din ansökan har kommit fram. Antagning sker enligt behovsprincipen.

Studiebesök där man får mer information om skolan och kan titta runt lite kan ske efter personlig kontakt. Enheten Döv och Hörsel har ett föräldramöte för blivande förskoleklasselever varje år.

Har du frågor eller vill veta något mer kan du också kontakta våra specialpedagoger/logoped:
Åk F-6 Marie Winterfeldt, specialpedagog, marie.winterfeldt@grundskola.goteborg.se
Åk 4-9 Sandra Andersson, specialpedagog, sandra.2.andersson@grundskola.goteborg.se
Angelika Fors, logoped, angelika.fors@grundskola.goteborg.se