Ambulerande hörselpedagoger

På Kannebäcksskolan arbetar hörselpedagoger som ger stöd till döva och hörselskadade barn och elever i Göteborg. Hörselpedagogerna arbetar med att förbättra barnets och elevens hörselsituation på förskola och skola.

I förskolans och skolan ljudrika och rörliga miljöer är det ofta svårt för barn med hörselnedsättning att höra och göra sig hörda. Hörselpedagogerna arbetar för att stärka barnet och elevens hörselmedvetenhet och självkänsla. De lär också barnet och eleven olika sätt att hantera sin hörselnedsättning i vardagen.

Bättre förutsättningar i vardagen

Varje barn och elev får ett stöd som ska passa dem. Det är barnets hörselnedsättning och förutsättningarna på förskolan och skolan som styr hur stödet utformas.

En del av hörselpedagogernas arbete är att ge personal och kompisar kunskap om vad en hörselnedsättning innebär. Då också det är viktigt för att hörselskadade barn och elever ska få en bra och fungerande vardag.

Hörselpedagogerna medverkar vid:

  • Kartläggning och utvärdering av barnets och elevens hörselsituation
  • Anpassning av hörseltekniska hjälpmedel och ljudmiljö
  • Utformning av hörselpedagogiska strategier
  • Förskole- och skolstart, samt stadieövergångar
  • Utvecklingssamtal och elevhälsokonferenser

Hörselpedagogerna kontaktar förskola och skola

Som vårdnadshavare kommer du i kontakt med hörselpedagog genom förskolan eller skolan. Hörselpedagogen får information om barnet eller eleven efter att han eller hon genomgått en utredning hos hörselverksamheten och du som vårdnadshavare där gett ditt samtycke om att information får lämnas till hörselpedagogerna i Göteborgs Stad.

Innan hörselpedagogen kontaktar förskola eller skola får de information om barnets eller elevens hörselnedsättning från hörselverksamheten. Utifrån informationen gör hörselpedagogen en bedömning av vilka behov barnet har och vilket stöd som behövs.

Organisation ambulerande hörselpedagoger

Ambulera betyder "resa omkring" eller "flytta". De ambulerande hörselpedagogerna reser till alla förskolor och skolor för att ge stöd till döva och hörselskadade barn och elever i Göteborgs Stad. I sitt arbete utgår de ambulerande hörselpedagogerna från Kannebäcksskolan i Västra Göteborg.