Smart Cities - EIP SCC och EV4 SCC

Städerna i Europa växer så det knakar. Idag bor så många som 78 procent av EU:s medborgare i städer och den allt större urbaniseringen tyder på att utvecklingen fortsätter i den riktningen. Mot denna bakgrund är det viktigt att europeiska städer samverkar för att uppnå EU:s miljö-, energi-, och klimatmål. Städernas utveckling är faktiskt central i arbetet att uppnå utmaningarna som vårt samhälle och ekonomi står inför.

EIP SCC

(European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities)

Trafikkontoret är en erkänd aktör inom Smart Cities initiativet. Deltagandet är en bekräftelse på att EU-kommissionen anser att Göteborg är en förebild i Europa med breda kunskaper att dela med sig av. Genom Smart Cities-projekten är Göteborg med i frontlinjen för omställningen av Europa till ett fossilfritt och resurssnålt samhälle, EU:s 20/20/20-mål.

Smart Cities-initiativet är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Smart Cities samordnar resurser i syfte att utveckla och integrera energi-, transport- samt informations och kommunikationsteknologier i stadsmiljöer. Fokus ligger på att länka och uppgradera infrastruktur, teknik och tjänster inom de urbana sektorerna transport, byggnader, energi och digitalisering.

Innovativa lösningar kräver ofta nya affärsmodeller och finansieringslösningar för ett minskat risktagande. Samtidigt är marknaderna inom dessa urbana sektorer ofta splittrade och går miste om sin ekonomiska potential. Eftersom efterfrågan på bättre infrastruktur och tjänster blir allt högre, måste kunskap inom området delas effektivt och utvecklas snabbt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

European Innovation Partnership (EIP) on Smart Cities and Communities ska omsätta Smart Cities initiativets ambitioner om samverkan och sammanför 4000 partners från städer, regioner, industri, finans, företag och forskning. Genom kunskapsutbyte och gemensamma ställningstaganden ökar tydligheten och efterfrågan på de nya teknologier som uppfyller SCCs målsättningar.

Samverkan sker bland annat genom Market Place for Smart City solutions som är indelad i sex ”Action Clusters”. I dessa ”Action Clusters” får städer delta genom utvalda och godkända projekt med innovativ höjd. Läs mer om dessa Action Clusters

Trafikkontoret medverkar i två Action Cluster. I ”Sustainable Urban Mobility” med ElectriCity och Drive Me genom stadens brysselkontor och i “Integrated Infrastructures & Processes (including Open Data)” genom EU-projektet Opticities.

Läs mer om stadens deltagande och arbete inom Smart Cities

Läs mer på eu-smartcities.eu

EV4SCC

(Electric Vehicles for Smart Cities and Communities)

Genom EV4SCC synliggörs och skapas intresse för bland annat ElectriCity samarbetet ute i Europa.Trafiknämnden har signerat EV4SCC med syfte att utbyta erfarenheter för implementering av elektrifierad kollektivtrafik. På så sätt kan staden och regionen utbyta erfarenheter och göra gemensamma uttalanden med många andra städer och EU-kommissionen.

Avsiktsförklaringen EV4SCC förstärker samarbetet inom EIP SCCs Action Cluster Sustainable Urban Mobility, inom fältet elektrifierade transporter.

Läs Avsiktsförklaringen och Scaling-up smart electromobility solutions in Europe

Läs mer på www.ev4scc.eu