Övriga Samarbeten

Vissa samarbeten är av annan karaktär än branschnätverk och projekt. Det kan till exempel vara stadens vänortsavtal eller avsiktsförklaringar, så kallade ”Memorandum of understanding". Dessa avtal legitimerar och stärker samarbetsvilligheten mellan ingående städer.

Partnerstäder

Lyon

Chicago

Shanghai

Göteborg har haft relationer med Kina och Shanghai sedan Svenska Ostindiska Companiet började handla med Kina på 1700-talet. Det första formella partnerstadsavtalet mellan städerna slöts 1986. Genom åren har Göteborg och Shanghai samarbetat kring bland annat handel, avfallshantering, kollektivtrafik, kultur, utbildning, sport, hälsa och miljövård.

Läs mer om besök från Shanghai

Nelson Mandela Bay Municipality

Göteborgs Stads relation med kommunen Nelson Mandela Bay i Sydafrika påbörjades i slutet av 1990-talet. I samband med att Sydafrikas apartheidsystemet föll år 1994 har Sverige och Göteborg varit aktiva med projekt för att bidra till integrerad och hållbar stadsutveckling, både genom Sidas Urban Development Programme och genom kommunala partnerskapsprogram. Göteborgs samarbete med kommunen Nelson Mandela Bay sker framförallt inom fokusområdena: miljö, stadsbyggnad, konst och kultur, Event Management, ledarskapsutveckling, alternativ energi, transportfrågor samt företagsutveckling.

Våren 2013 beviljades Göteborgs Stad förnyat stöd för fem treåriga samarbetsprojekt genom Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet består av fyra delprojekt inom hållbar energi, hållbar mobilitet, klimatförändringar och stadsutveckling. Ett övergripande projekt syftar till att genom arbetet i de fyra delprojekten ta fram en verktygslåda som kan hjälpa att implementera en policy på lokal nivå.

Läs Sustainable Mobility Year 1 Report

Läs Sustainable Mobility Year 2 Report

Läs Sustainable Mobility Year 3 Report

Läs Final Rapport

Vänorter

Århus

Åbo

Bergen

Läs mer om stadens internationella samarbete

Göteborgs Stads riktlinjer för internationellt samarbete

GO

GO är ett samarbete för att stärka Göteborg-Osloregionen. Målsättningen är att stimulera Göteborg-Oslo-regionens konkurrenskraft genom utbyggnad av ändamålsenlig infrastruktur. En ytterligare målsättning är att förmedla information och kontakter, samt initiera utvecklingsprojekt och skapa nätverk inom områden som rör regionens infrastruktur.


Läs mer om samarbetet GO samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasamling transporter 2010

Läs mer om GO på www.go-regionen.org