Virtuella Göteborg

Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i artikeln. Bör inte vara längre än 250-300 tecken (inkl. mellanslag)

Göteborgs digitala tvilling

Omställningen till ett mer hållbart Göteborg och andra växande behov ställer högre krav på de metoder och verktyg staden använder för planering och förvaltning. Det är här den digitala tvillingen, virtuella Göteborg, kommer in i bilden.

Den digitala tvillingen är virtuell 3D-modell av hela Göteborgs landareal och dess fysiska miljö, motsvarande hela 700 km2, byggd på stadens egen geografiska information. Byggnader och gator, lyktstolpar och träd, torg och lekplatser, allt som finns i verkligheten kommer att ha sin digitala motsvarighet. Den digitala tvillingen är ett gränssnitt för den fysiska miljön och all information i staden, ex om markanvändningen.

 Den digitala tvillingen kommer att hjälpa oss att bättre:

  • Förstå hur den befintliga staden ser ut och fungerar
  • Styra funktioner i staden utifrån det som händer just nu, i realtid
  • Förutse och planera framtida byggnader, vägar, trafikflöden etc,

Tillsammans med kompetenscentrum Digital Twin City Centre på Chalmers och arbetet med Virtuella Göteborg har Sverige och Göteborg nu möjlighet att bli världsledande inom området digitala tvillingar för städer. Satsningarna närmar sig samma område med olika perspektiv och skapar större nytta tillsammans.

Förutom arbetet med att gradvis bygga upp digitala tvillingen, drivs flera projekt som handlar om att testa och utveckla olika saker med hjälp av tvillingen.

Läs mer om Göteborgs digitala tvilling

Virtual Gothenburg Lab

Inom projektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att utveckla användbarheten av den digitala tvillingen Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete.

Trafikkontoret medverkar i Virtual Gothenburg Lab med två arbetspaket; Kungstorget samt Centralenområdet, där olika modelleringstester ska byggas upp och utvärderas i stadens digitala tvilling.

Projektet sträcker sig från november 2019 till november 2021.

Läs mer om projektet på Vinnovas webbplats

Läs mer om projektet på Lindholmen Science Parks webbplats

Klimatneutrala Göteborg 2030

Klimatneutrala Göteborg 2030 är en del av Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Det genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation. Trafikkontoret och ett flertal andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad deltar i projektet.

Huvudsyftet är att analysera hur Göteborgs digitala tvilling, Virtuella Göteborg, kan utvecklas så att mer klimatrelaterad och beteenderelaterade data integreras i modellen. Projektet avser också att testa om Virtuella Göteborg kan utgöra en katalysator i omställningsarbetet med syfte att bidra till mer effekt i aktörssamverkan och till ökad kvalité i dess interaktion med medborgarna.

Projektet sträcker sig från oktober 2019 till september 2021.

Läs mer om projektet på Viable Cities webbplats