Tidigare Projekt

Göteborg omnämns ofta som en förebild i europeiska sammanhang till följd av stadens internationella arbete. Här kan du läsa om några av de projekt som Trafikkontoret har varit aktiv i genom olika samarbeten.

Drive Me


Göteborg är en av de städer i världen som kommit längst i förberedelserna för en framtid med självstyrande fordon. Sedan december 2017 pågår ett unikt pilotprojekt i staden. Hur skulle du reagera om du mötte en självkörande bil på motorvägen?

Trafikkontoret deltar i samarbetsplattformen DriveMe, som initierades 2013 på initiativ av Volvo Cars. Inom ramen för DriveMe pågår ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt, som berör allt från lagstiftning till parkeringsfrågor. DriveMe innefattar också ett unikt test med självkörande bilar på vanliga vägar, i riktig trafik.

Göteborg vill vara ledande i att använda självkörande teknik för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Trafikkontoret deltar i DriveMe bland annat för att kunna utveckla trafiksystemet genom den nya tekniken i både fordon och stadsmiljö. Visionen är en stad som är till för människor, inte för bilar. Den självkörande tekniken påverkar alla delar av stadsbilden - med självkörande transporter behövs färre trafikskyltar, gatorna kan bli smalare och trottoarerna bredare. Parkeringsbehoven kommer också att se annorlunda ut.

Det är viktigt att tekniken optimeras för riktig trafik och riktiga förhållanden. Med start i december 2017 genomförs därför ett unikt pilotprojekt där familjer i Göteborgsregionen får testa en självkörande bil, på riktigt i sin vardag. Testerna görs på Trafikverkets vägar, bland andra bilar och trafikanter. Det utvalda vägnätet innefattar några av de mest trafikerade pendlingssträckorna. Detta är världens första storskaliga och långsiktiga test av självkörande fordon. För trafikkontoret blir det ett tillfälle att undersöka fordons effekter på transportsystemet.

DriveMe-projektet möjliggörs av att det i Göteborg finns ett gott samarbete mellan industri, samhälle och akademi. Projektet ligger i linje med stadens trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram, där staden lyfts fram som test- och demonstrationsarena. Målet är att kunna använda den självkörande tekniken för att skapa en hållbar och attraktiv stad.

För att skapa en bild av hur framtiden kan se ut med automatiserade fordon har Drive Me-projektet tagit fram den här filmen:


Verklighetslabb Göteborg


Digitalisering, elektrifiering, automatisering och den nya trenden delningsekonomi innebär nya möjligheter för framtida hållbara transportlösningar. Genom att utreda och testa förutsättningarna för ett verklighetslabb för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar vill vi även stärka verklighetslabbet som metod.

De nya teknikerna kring självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar behöver testas i den komplexa verkligheten, för att vi ska förstå hur de bäst kan implementeras. Med ”verklighetslabb” menar vi att tester sker i ”vanlig miljö” med ”vanliga användare” så att teknik, affärsmodeller och regelverk utvecklas, testas och demonstreras i ett ”verkligt” sammanhang.

Detta projekt avser att stärka och utveckla den befintliga tekniska och organisatoriska plattform som tas fram inom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden med flera satsningar, så att verklighetslabb får en stark och bärkraftig introduktion i Sveriges innovationssystem. Därmed kan vi öka kraftsamlingen hos ledande aktörer och sänka trösklarna för att snabbare nå huvudmålet; att göra Sverige ledande inom smarta hållbara transporter. Göteborgsregionen har ambition att bilda modell såväl nationellt som globalt och i förlängningen attrahera industriella aktörer och kompetens till regionen och till Sverige.

Förstudien ska identifiera de huvudfaktorer som behövs för att verklighetslabb med självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar ska bli verklighet. Målet är även att identifiera de förutsättningar som krävs för att ett verksamhetslabb ska kunna leda till en varaktig implementering av smarta hållbara transporter i stor skala och med kraftfull internationell spridning. Förstudien har samlat kunskap och erfarenheter från pågående verklighetslabb i Göteborg (som exempelvis DriveMe och ElectriCity) men också studerat många internationella exempel. I bred samverkan inom staden och med olika innovationsaktörer har vi skapat samsyn, perspektivförståelse och arbetat fram en grundläggande struktur för begreppet verklighetslabb.

Projektet har också byggt vidare på den molnbaserade infrastruktur (cloud), som utvecklats inom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden och verkat för att sprida och genomföra aktiviteter för att bidra till att fler verklighetslabb startar.

Projektet koordineras av Göteborgs Stad (trafikkontoret) och förstudien "Verklighetslabb Göteborgsregionen för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar" genomförs av forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT med stöd från Vinnova och pågår under 2016 och 2018.

Finansieras av Vinnova.


Projektet drivs av Trafikkontoret

LUSTA ljudlabb


Genom att skapa en verklighetslabb för ljud vill Göteborgs Stad i projektet LUSTA undersöka hur stadens buller kan minskas för de som lever och verkar här. I första skedet undersöker projektet förutsättningarna för en framtida testarena.

Projektets syfte och mål är att bidra till utveckling av bullerdämpande lösningar genom att undersöka förutsättningarna för att bygga upp en testarena i verklig stadsmiljö samt ett virtuellt upplevelselabb. Göteborgs Stad ingår tillsammans med bland andra Chalmers och Göteborgs Universitet i projektet som finansieras av Vinnova under 2017 och 2018 då fokus ligger på omvärldsanalys samt att finna en plats för den planerade testarenan.

LUSTA, Livable Urban Soundscape Test Arena, har som målsättning att på lång sikt bidra till utvecklingen av bullerdämpande lösningar och därmed bidra till en god ljudmiljö (i Göteborg och andra städer). Projektet väntas även kunna bidra till ökad kunskap inom forskning och tillämpning runt bullerproblematik samt spridning av kunskap och resultat för att fler städer ska anta bullerutmaningen.

Genom att skapa en testarena för att locka teknik och lösningar till Göteborg kan projektet bidra till utvecklingen av teknikområdet och samtidigt kan staden få tillgång till lösningar på bullerproblematiken. Testarenan planeras som en kombination av en testarena i verklig miljö samt en simulerad miljö för att bedöma upplevelse hos och effekt på människan.

I den framtida testarena är det sedan tänkt att materialtillverkare ska ges möjlighet att testa produkter i verklig miljö. Resultaten planeras sedan användas i en virtuell ljudmiljö där ljudbilden simuleras till verklig skala i ett upplevelselabb där referensgrupper, medborgare, professionella (t.ex. planerare) och andra intressenter kan uppleva effekten och förmedla sina upplevelser. Från mätresultat och upplevelsen i auraliseringen (datorsimuleringen av ljudmiljön) är det även tänkt att hälsoeffekterna ska kunna bedömas för att få underlag till hur staden ska planeras för bra livskvalitet med människors hälsa i fokus.


Projektet finansieras av
Vinnova.


Projektet drivs av Trafikkontoret

Bikeability

Foto: Asbjörn Hanssen

När Göteborg växer och staden blir tätare ställs nya krav på transportsystemet. Cykling är ett yteffektivt sätt att färdas och om fler väljer att cykla finns stora vinster för både miljö och hälsa.

Bikeability är ett *FoU-projekt initierat av Chalmers tillsammans med Spacescape. Den första delen av projektet har pågått under 2016. Målet är att ta fram en modell som kommuner kan använda för att analysera flödespotential och hastighetspotential i cykelvägnätet. Trafikkontoret såg ett behov av en sådan modell och har därför valt att delta i arbetet. Modellen har bland annat testats i planeringsskedet av cykelvägnätet i den nya stadsdelen Frihamnen.

Med hjälp av modellen kommer kommuner kunna göra skattningar utifrån ett antal variabler som stadsstruktur, stadsmiljö, cykelbanans skick, säkerhet och typ av korsningar. Tanken är att modellen ska bli ett verktyg i arbetet med att skapa en bättre utformad och mer sammanhängande cykelinfrastruktur.

För cyklister är det viktigt att cykelvägnätet är framkomligt och har ett bra flöde. Göteborgs stad har som mål att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i staden, både korta och längre sträckor. Ett cykelprogram har tagits fram för staden och med hjälp av Bikeabilitys modell har cykelflödespotential bedömts utifrån ett antal aspekter.

Om vi vill ha en stad där cykling är en naturlig del av vardagen – så måste också cykling finnas med som en naturlig del av stadsplaneringen. Förhoppningen är att modellen ska bli ett användbart planeringsverktyg för stadsplaneringens tidiga skeden.

*FoU – forskning och utveckling


Projektet drivs av Chalmers. Läs mer om forskningen kring stadsbyggnad och de aktuella utmaningarna - urbanisering och mobilitet:
www.chalmers.se/sv/institutioner/arch/forskning/Stadsbyggnad

Vital Nodes

Hur förenas stora och komplexa transportbehov med stadsutveckling på bästa sätt? Många storstadsregioner brottas med den frågan. Nu ska en ny metod testas på utvalda platser runt om i Europa, bland annat Göteborg.

För att kunna utveckla en stads ekonomiska, sociala och miljömässiga livskraft behövs en välfungerande och hållbar infrastruktur. Samtidigt kan infrastruktur bli barriärer och hindra önskvärd stadsutveckling.

EU-projektet Vital Nodes syftar till att utveckla ett nytt angreppssätt för svårhanterade trafikplatser och knutpunkter, där internationella trafikkorridorer – noder i det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) – länkas ihop med viktiga regionala och lokala vägnät. 88 europeiska städer, varav Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige, är identifierade som ”nodstäder” med stora transportflöden mellan vägnät, hamn, järnväg och flygtrafik.

Vital Nodes metodik har tagits fram av NUVit, Networking for Urban vitality, där svenska Trafikverket arbetar tillsammans med bland andra holländska Rijkswaterstaat (ungefär motsvarande Väg- och vattenverket). Göteborg har valts ut i projektet på grund av den komplexa trafiksituationen och att det händer mycket i regionen.

Vital Nodes ger deltagarna möjlighet att diskutera lösningar för flöden av människor och gods på ett mer ändamålsenligt sätt, där det lokala, regionala, nationella och internationella samspelar. Göteborgs stad trafikkontoret är positivt inställt till att lära nytt och skapa nätverk. Projektet innebär en bra möjlighet att få in nya ögon och på så sätt undvika att fastna i detaljer och gamla hjulspår.

En första workshop hålls i Göteborg den 12 april. Efter att workshopen är klar kommer en mer utförlig text att publiceras.

ELMOB

Trafikkontoret drev ELMOB, ett projekt som undersökte hur delade elfordon kan komplettera färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik. Kan till exempel en delad el-lastcykel ersätta en privatägd bil i vardagen?

ELMOB var ett samverkansprojekt som fokuserade på den möjliga nyttan med delade elektrifierade mobilitetslösningar i Göteborg. Projektet har pågått mellan 2014 och 2016 och fokuserar på implementering och småskaliga testar av olika typer av delade elfordon.

Projektets största arbetspaketet har varit utvecklingen av en kombinerad elcykel- och elbilspool med ett gemensamt mobilbaserat boknings- och betalsystem. Poolen finns på två platser i staden och består dels av en elbilsflotta och dels av en helautomatiserad station med elcyklar. Elcykelstationen är stöld-, sabotage- och väderskyddad och drivs av el från solpaneler. Den kombinerade poolen är en världsunik produkt, men på grund av förseningar har användarstudier under driftsfas ännu inte kunnat genomföras.

Ett annat av projektets arbetspaket handlar om elektrifierad taxiverksamhet. Två taxibolag har köpt in varsin elbil och studier har gjorts kring hur väl elbilarna lämpar sig för den typ av resor taxikörning innebär. De två eltaxibilarna kommer att fortsätta rulla även efter projektets slut. Övriga arbetspaket är bland annat en pool för delade el-lastcyklar som kommer att implementeras i Kvillebäcken under våren 2017, för att undersöka om delade el-lastcyklar kan ersätta bilen i vardagen. Inom ramen för projektet har även en helt ny typ cykel utvecklats - Velove Armadillo som är en fyrhjulig vind- och väderskyddad elassisterad cykel. Den kan användas för persontransport eller som lastcykel.

Tanken är att de lösningar som utvecklats, implementerats och testats inom ramen för ELMOB, tillsammans med de policyuppdateringar som gjorts, ska skapa ett system av elektrifierade mobilitetslösningar som kan komplettera gång, cykel och kollektivtrafiken i Göteborg och på sikt bidra till en mer hållbar stadsplanering.

ElMob AP6 Incitament - slutrapport

Läs mer om att Ladda elbil i Göteborg

Läs mer på:
testsitesweden.com/projekt-0/elmob
viktoria.se/elmob

Finansieras av Vinnova.

Projektet drivs av Lindholmen Science Park.

NOVELOG

Visste du att många av de lastbilar som transporterar varor in till centrala Göteborg inte alltid är fullastade? Tänk om man kunde samordna transporterna och på så sätt minska utsläppen i staden. Det är precis vad NOVELOG arbetade med.

Trafikkontorets fokus i projektet var att minska fordonsrörelserna till Nordstan, vilket bidrar till att minska utsläppen och som dessutom är angeläget i samband med det omfattande byggnationerna som sker i Centralenområdet. För att minska godstrafiken i staden analyserades och utvecklades en lösning för att samla och koordinera varuleveranser vid en terminal i utkanten av staden. I projektet har vi tagit till vara på erfarenheter från andra projekt i staden som exempelvis Stadsleveransen och Lindholmsleveransen. NOVELOG har bidragit till en ökad förståelse för hur kostnadseffektiva strategier, åtgärder och affärsmodeller kan minska koldioxidutsläpp från logistikverksamhet i Göteborg.

NOVELOG var ett EU-finansierat projekt med syfte att öka vår kunskap kring stadsleveranser och serviceresor. Syftet var att hjälpa städer att genomföra effektiva och hållbara politiska åtgärder samt underlätta för samarbete som främjar hållbar stadslogistik. Projektet utvecklade policys för SUMP (Sustainable Urban Mobility Planning) i Europeiska städer.

Pilotstäder inom projektet är Aten, Turin, Graz, Rom, Barcelona och Mechelen. Projektet består även av ett antal case studies från Göteborg, Emilia Romagna Region, Venedig, Köpenhamn, Pisa och London Borough of Barking and Dagenham.

Läs mer på novelog.eu

Funded by the European Commission’s Horizon 2020 Programme for Research and Innovation under grant agreement No 636626.


Projektet drivs av Trafikkontoret

OPTICITIES

OPTICITIES var ett EU-projekt som syftade till att hjälpa europeiska städer att hantera rörlighet i stadsmiljö. Avsikten var att optimera framkomligheten i städerna med fokus på användaren, trafikstrategier och affärsmodeller för informationstjänster.

Trafikkontoret arbetade för att förbättra och möjliggöra för att vi som bor och arbetar i staden ska kunna transportera oss på ett smidigt sätt. Göteborgs Stad har sedan början av 90-talet varit banbrytande i arbetet med ITS* -lösningar som ett verktyg för att effektivisera transportnätet i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet. Det kommande åren sker stora förändringar i staden och omfattande byggnationer påverkar transportmöjligheterna. Information om byggnationer och framkomlighet under den perioden kommer vara extra viktigt för att underlätta för dig att ta dig till jobbet, dagis eller skolan och för godstransporter att ta sig fram under byggnationerna.

Strategin inom OPTICITIES fokuserade på att optimera transportnätverken i de deltagande städerna genom att utveckla partnerskap mellan privata och offentliga aktörer och ta fram nya, innovativa ITS*-lösningar - både för trafikanter och näringslivets transporter. Ett flertal prototyper har utvecklats och testats, däribland reseplanerare med olika inriktningar, verktyg och tjänster relaterade till transporter av farligt gods, liksom tjänster och andra förutsättningar som stödjer multimodalt resande.

Lösningarna vi har skapat i Göteborg genom medverkan i OPTICITIES är några av de få projektresultat som faktiskt används i praktiken.

Göteborgs Stad ser mycket positivt på OPTICITIES och är stolta över att tillsammans med Lyon och alla övriga deltagare ha levererat ett framgångsrikt EU-projekt till Europeiska Kommissionen. Projektet har gett Göteborg en möjlighet att som en ledande stad utveckla och driftsätta moderna ITS*-lösningar genom delprojekten Soft Prio och Nystart.

I projektet deltog sex europeiska städer som pilotstäder: Göteborg, Lyon, Madrid, Torino, Birmingham och Wroclaw. Förutom statliga myndigheter deltog forskningsinstitut, informationsleverantörer, bilindustrin och viktiga nätverk av europeiska städer och internationella kollektivtrafikoperatörer. Projektet är kopplat till EUROCITIES-nätverket och pågick 2013-2016.

NyStart

NyStart är en applikation för att stödja arbetsprocessen att hantera starttillstånd på allmän platsmark. En aktuell och samlad bild över planerat nyttjande av allmän platsmark är en förutsättning för att möjliggöra den samordning och samplanering som Trafikkontorets förvaltningsledning eftersträvar under den intensiva byggfas som pågår och kommer att pågå i Göteborg under det närmaste decenniet. Nystart har varit i drift sedan september 2015 och har över 600 användare, både entreprenörer och handläggare inom Trafikkontoret. En funktion innebär att entreprenörer kan skicka ett sms för meddela när arbetet är igång på plats, viket generar värdefull realtidsinformation till trafikledare.

Kika in på nystart.trafikkontoret.goteborg.se

Soft Prio

Soft Prio innebär stora besparingar och skapar förutsättningar för kollektivtrafikens framkomlighet och benämn ibland internt som RAKEL- bussframkomlighet och Växelstyrning. Soft Prio är en systemlösning som håller koll på var kollektivtrafikfordonen befinner sig, ger förtur vid trafikljus och ser till att spårvagnarna svänger åt rätt håll i växlarna. Det nya systemet kräver inte nedläggning av slingor och kablage i gata och spår (som den gamla lösningen) vilket gör att det blir billigare att etablera och underhålla. Lösningen innebär att det blir flexiblare att anpassa systemet vid trafikomläggningar. Systemet är i sin helhet utvecklat av våra kollegor här på Trafikkontoret med finansiering från OPTICITIES, vilket även innebär att lösningen är öppen för alla. Lösningen har rönt stort intresse från andra svenska städer, bland annat Skövde, Norrköping och Stockholm.

*ITS – Intelligent Traffic Systems


Läs mer på www.opticities.com

OPTICITIES Transferability Handbook

SMARTSET

Godstransporter i städer bidrar till trängsel i gaturummet och står för en betydande del av transportsektorns totala utsläpp. SMARTSET-projektet, som pågick mellan 2013 och 2016, skapade nya lösningar och förutsättningar för så kallade smarta leveranser i städer.

I städerna står godstransporter för upp till 20 % av den totala trafiken, 30 % av trängseln och de släpper ut 50 % av växthusgaserna. EU-projektet SMARTSET arbetade för att förändra detta i enlighet med EU:s 2020-strategi, genom att stärka de kommersiella förutsättningarna med lämpliga regelverk och incitament. Inom ramen för projektet utvecklades hållbara affärsmodeller för att övervinna befintliga marknadshinder. Godstransporter samordnades i terminaler utanför stadskärnan och eldrivna fordon infördes för leveranser de sista kilometerna.

Trafikkontoret har haft en ledande roll som koordinator i SMARTSET-projektet. Flera av projektets åtgärder har förverkligats inom Göteborg, bland annat Stadsleveransen och Feskeleveransen. Trots att projektet är avslutat fortsätter Göteborg arbetet med att underlätta etableringar av smarta leveranser i andra delar av staden och stöttar utvecklingen av hållbara transportlösningar och rena, energieffektiva fordon.

Övriga städer som deltog i projektet var Berlin (Tyskland), Fortì (Italien), Graz (Österrike), Rom (Italien), Sundsvall (Sverige), Interporto Padova (Padua, Italien) och Newcastle (Storbritannien).

Läs mer på smartset-project.eu

Läs mer om SMARTSET slutkonferens hölls i Göteborg den 8 maj 2016.

Läs även om The Guardians artikel om Smarta leveranser i Göteborg

The project is co-founded by the Intelligent Energy Europé Programme of the European Union.

Projektet drevs av Trafikkontoret.

SEVS for AD

2016-2017

Samarbetsprojektet SEVS for AD var ett open innovation-projekt där Göteborgs Stad (trafikkontoret) var en av aktörerna tillsammans med bland andra Chalmers, Volvo och Trafikverket. Syftet med projektet var att undersöka självkörande transporters effekt på samhället. Tanken var även att projektet skulle verka kunskapshöjande och erbjuda en plattform där olika typer av organisationer kunde bidra med sina perspektiv.

Målet var att med projektets förstudie ta fram metoder för att mäta och kvantifiera den självkörande teknikens direkta och indirekta effekter på både transportsystem och samhälle. Projektet genomfördes för att säkerställa att de koncept och den teknik som tas fram inom ramen för DriveMe bidrar till de nationella transportpolitiska målen och uppfyller Göteborgs Stads trafikstrategi.

Läs mer på drivesweden.se


Projektet finansierades av Vinnova.

ELMOB

2014-2016

Genom projektet ELMOB har Göteborgs Stad undersökt hur delade elfordon kan komplettera färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik.

ELMOB drevs som ett samverkansprojekt av staden, och fokuserade på den möjliga nyttan med delade elektrifierade mobilitetslösningar i Göteborg. Projektet fokuserade på implementering och småskaliga tester av olika typer av delade elfordon. Projektets största arbetspaket har varit utvecklingen av en kombinerad elcykel- och elbilspool med ett gemensamt mobilbaserat boknings- och betalsystem. Poolen finns på två platser i staden och består dels av en elbilsflotta och dels av en helautomatiserad station med elcyklar. Elcykelstationen är stöld-, sabotage- och väderskyddad och drivs av el från solpaneler.

Ett annat av projektets arbetspaket handlar om elektrifierad taxiverksamhet. Övriga arbetspaket är bland annat en pool för delade el-lastcyklar. Inom ramen för projektet har även en helt ny typ cykel utvecklats - Velove Armadillo som är en fyrhjulig vind- och väderskyddad elassisterad cykel. Den kan användas för persontransport eller som lastcykel.


Projektet finansierades av Vinnova.

Bikeability

2016

Bikeability initierades av Chalmers tillsammans med stadsbyggnadskonsulterna på företaget Spacescape. Den första delen av projektet pågick under 2016. Målet var att ta fram en modell som kommuner kan använda för att analysera flödespotential och hastighetspotential i cykelvägnätet. Trafikkontoret såg ett behov av en sådan modell och valde därför att delta i arbetet. Modellen har bland annat testats i planeringsskedet av cykelvägnätet i den nya stadsdelen Frihamnen.

För cyklister är det viktigt att cykelvägnätet är framkomligt och har ett bra flöde. Göteborgs Stad har som mål att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i staden, både korta och längre sträckor. Ett cykelprogram har tagits fram för staden och med hjälp av Bikeabilitys modell har cykelflödespotential bedömts utifrån ett antal aspekter. Om vi vill ha en stad där cykling är en naturlig del av vardagen – så måste också cykling finnas med som en naturlig del av stadsplaneringen. Förhoppningen är att modellen ska bli ett användbart planeringsverktyg för stadsplaneringens tidiga skeden.

Hemmaladdning för flerfamiljshus i städer

2016

Trafikkontoret initierade projektet för att hitta nya, gemensamma sätt att hantera frågan om laddning av elbilar i flerfamiljshus, där invånarna inte äger sin egen parkering. Projektet har letts av Viktoriainstitutet Swedish ICT (numera RISE). Parkeringsbolaget har även deltagit tillsammans med Göteborg Energi och Familjebostäder.

Projektet har resulterat i handlingsplaner för hur aktörerna ska kunna erbjuda laddning nära hemmet för de som bor i flerfamiljsbostäder. Projektet är också en del i en större strategi kring hur Göteborg ska hantera laddningsfrågan. Den faktiska placeringen av laddstolpar är ofta viktigare än det totala antalet.


Projektet finansierades av Energimyndigheten.

OPTICITIES

2013-2016

OPTICITIES är ett EU-projekt som syftade till att hjälpa europeiska städer att hantera rörlighet i stadsmiljö genom trafikstrategier och affärsmodeller för informationstjänster.

Göteborgs Stad har sedan början av 90-talet varit banbrytande i arbetet med ITS-lösningar (Intelligent Traffic Systems) som ett verktyg för att effektivisera transportnätet i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet. Ett flertal prototyper har utvecklats och testats, däribland reseplanerare med olika inriktningar, verktyg och tjänster relaterade till transporter av farligt gods.

Lösningarna vi har skapat i Göteborg genom medverkan i OPTICITIES är några av de projektresultat som faktiskt används i praktiken. Applikationen NyStart, som hanterar tillstånd för byggnation på allmän platsmark är en sådan lösning. Soft Prio är en annan systemlösning som utvecklades inom projektet , vilken håller koll på var kollektivtrafikfordonen befinner sig, ger förtur vid trafikljus och ser till att spårvagnarna svänger åt rätt håll vid växlarna.

I projektet deltog sex europeiska städer som pilotstäder: Göteborg, Lyon, Madrid, Torino, Birmingham och Wroclaw. Förutom statliga myndigheter deltog forskningsinstitut, informationsleverantörer, bilindustrin och viktiga nätverk av europeiska städer och internationella kollektivtrafikoperatörer.

Läs mer på www.opticities.com

The project is co-funded by the European Commission Directorate General for Research (DG RTD) under the framework of the FP7 programme.

SMARTSET

2013-2016

Inom SMARTSET-projektet arbetade Göteborgs Stad för att skapa nya lösningar och förutsättningar för så kallade smarta leveranser i städer.

I städerna står godstransporter för upp till 20 % av den totala trafiken, 30 % av trängseln och de släpper ut 50 % av växthusgaserna. EU-projektet SMARTSET arbetade för att förändra detta i enlighet med EU:s 2020-strategi, genom att stärka de kommersiella förutsättningarna med lämpliga regelverk och incitament.

Trafikkontoret har haft en ledande roll som koordinator i SMARTSET-projektet. Flera av projektets åtgärder har förverkligats inom Göteborg, bland annat Stadsleveransen och Feskeleveransen. Göteborg fortsätter att arbeta med att underlätta etableringar av smarta leveranser i andra delar av staden och stöttar utvecklingen av hållbara transportlösningar och rena, energieffektiva fordon.

Övriga städer som deltog i projektet var Berlin (Tyskland), Fortì (Italien), Graz (Österrike), Rom (Italien), Sundsvall (Sverige), Interporto Padova (Padua, Italien) och Newcastle (Storbritannien).

Läs mer på smartset-project.eu

The project is co-founded by the Intelligent Energy Europé Programme of the European Union

ESOLI

(Energy Saving Outdoor Lightning)
2009-2012

ESOLI projektet var en uppföljare till projektet E-street (länk) vars syfte var att öka medvetenheten kring intelligent gatubelysning och öka användningen av olika lösningar i Europa. Ett övergripande mål för projektet var att främja en ökad användning av intelligenta belysningssystem i utomhusmiljöer. Projektet arbetade med att ta bort hinder för implementering av tekniken på en storskalig nivå.


The project is funded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union. (Contract number: IEE/09/927/SI2.558319 ESOLi)

CARMA

(Cycling Awareness Raising and Marketing)
2010-2013

Cyklar du till jobbet eller skolan eller vill du cykla till nya utflyktsmål i staden? Då kan Cykelkartan hjälpa dig att hitta dit du är på väg. Cykelkartan för Göteborgs Stad är ett av resultaten i projektet som utvecklades för att underlätta för cyklister att ta sig fram i staden.

CARMA projektet leddes av Göteborgs Stad och arbetade med att utveckla metoder för att förbättra målgruppsanpassad marknadsföring av cykling. Projektet initierades av sex europeiska städer och var ett målgruppsorienterat kommunikationsprojekt för cykling som fokuserade på att skapa bättre samarbete med de utvalda målgrupperna. Dessutom utvecklades integrationen mellan kommunikation och infrastrukturinitiativ för cykling. Förutom Göteborgs Stad deltog städerna Budapest, Eindhoven, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Parma och Riga.

Planera din cykelresa via Cykelplaneraren på trafiken.nu/goteborg/cykelreseplanerare/


Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/carma


Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union.

CIVITAS CATALIST

2008-2011

Tillsammans med ett stort antal städer i Europa och andra aktörer deltog Trafikkontoret i projektet CATALIST. Projektet syftade till att sprida erfarenheter från tidigare projekt kopplade till CIVITAS (länk) nätverket och är baserat på Trafikkontorets arbete i de tidigare projekten TELLUS(länk) och START(länk). Förutom Göteborg deltog städerna Berlin, Bristol, Graz, Rotterdam, Krakow, Nantes, Toulouse, Bremen, Bukarest, Kaunas, Rom, Stockholm och Genoa.

Trafikkontoret var koordinator i temat för Urban Goods Transport inom CATALIST-projektet. Projektet resulterade i ett svar på the Green paper on Urban Mobility, i vilken man belyste vikten av urbana godstransporter där Gröna Zoner, Eco-Driving, integration av gods- och passagerartrafik är centrala faktorer. Resultatet bestod även av en översikt av god praxis i städer inom Gröna Zoner, Consolidation Schemas och Clean Vehicles.

Läs mer på civitas-initiative.org

CARE-North

(Carbon Responsible Transport strategies for the North Sea area)
2010-2015

De transportrelaterade CO2-utsläppen fortsätter att öka och vi står inför ett akut behov av att utveckla och genomföra åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp och för att säkerhetskälla energiförsörjningen för transporter. CARE-North innehöll flera delprojekt som syftade till att mäta, analysera och minska utsläpp av växthusgaser. Trafikkontoret deltog i CARE-North med fem lokala delprojekt:

• Utsläppsmätning i realtid på fordon i kommunens fordonsflotta
• Strategi för elfordon
• Test av informationstjänster vid pendelparkeringar
• Klimatkompensation vid upphandling av transporter
• Stimulering av användandet av alternativa, hållbara bränslen


The project is co-financed by the European Union, European Regional Development Fund (ERDF), within the Interreg NSR IV programme.


City Hush

2010-2012

City Hush projektet syftade till att minska bullernivåer i tätorter med 10-20 dB(A) samt att reducera CO2-utsläppen från personbilar med 40-50 % och från lastbilar med 10-30 %. Projektet arbetade för att stödja europeiska policys med syfte att reducera bullernivåer och eliminera de skadliga effekterna av bullerexponering i städer. Detta gjordes genom att förse kommuner med verktyg för att fastställa bullerkartor och handlingsplaner (EU-direktiv 2002/49/EG) samt att tillgängliggöra ett brett utbud av validerade tekniska lösningar för specifika hot-spot problem som uppstår i städerna.

Ett av delprojekten inom City Hush var ”Tysta miljözoner”, som innebär att enbart tysta fordon får köra i dessa zoner och där tullar tillsammans med dubbförbud var de verktyg som används för att uppnå målen. Dessa zoner går under benämningen Q-zones.

Totalt 13 internationella partners deltog i projektet; ACCON (Danmark), Akron NV (Belgien), Acoustic Control AB (Sverige), Alfa Products & Techologies (Belgien), Dynamics Structures and systems International (Belgien), Goodyear (Luxemburg), Head Acoustics (Danmark), Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige), NCC Roads AB (Sverige), Netherlans Organisation for Applied Scientific Research (Nederländerna), POLIS network (Belgien), Stockholm Environmental Protection Agency (Sverige), TT&E Traffic and Transportation Consultants S.A. (Grekland), Trafikkontoret Göteborg (Sverige) och University of Cambridge (Storbritannien).

Läs mer på www.cityhush.org


The project is co-funded by the European Commission, under the 7th Framework Programme.

START

(Short Term Actions to Reorganize Transports of Goods)
2006-2009

START var ett projekt där stadsförvaltningar, transportföretag och lokala företag samordnade lokala fraktnätverk för att samverka kring målet att effektivisera godsdistribution. På så sätt främjades en hållbar utveckling och det bidrog till att skapa mer attraktiva stadsmiljöer.

START projektet bestod av olika partnersstäder i form av Brstol, Ravenna, Ljubljana, Riga och Göteborg som var projektledare. De deltagande projektstäderna fokuserade på att göra godstransporter mer effektiva genom konkreta åtgärder för att kombinera insatser som restriktioner för tillgänglighet, samlingscentraler för gods och olika incitament åtgärder. Dessa åtgärder var fördelaktiga för både företag och medborgare genom att göra godstransporterna mer energieffektiva och därigenom minska luftföroreningarna.

Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/start


Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union

E-street

(Intelligent Road and Street Lighting in Europe)
2006-2008

E-street ökade medvetenheten kring intelligent gatubelysning och accelererade användandet av dessa teknologier i Europa.

Projektdeltagarna arbetade med att bygga nätverk för ökat kunskapsutbyte samt utveckling av verktyg i syfte att effektivisera utomhusbelysning. Fokus lades på mjukvaran, det vill säga standardisering och kommunikation för en mer intelligent belysning. Under projektperioden installerades över 20.000 intelligenta gatulampor och nya standarder och administrativa verktyg för behandling av adaptiv belysning utvecklades och sattes i bruk.

Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/e-street


Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union

SPICYCLES

(Sustainable Planning & Innovation for Bicycles)
2006-2008

SPICYCLES projektet fokuserade kring cykling och hur man arbetar för att öka cyklandet i städer. Projektet leddes av Institute of Studies for the Integration of Systems i Rom. Övriga samarbetsstäder var Berlin, Bukarest, Ploiesti, Rom och Barcelona.

Projektet utvecklade verktyg och kunskap för att öka andelen cyklister i städerna. SPICYCLES visade att andelen cykling kan ökas i europeiska städer genom olika geografiska, klimatanpassade och kulturella åtgärder.

För Göteborgs Stad resulterade projektet i en förlängning av ett cykeldelningstest i Lundby, utförandet av enkätundersökningar, ritningar på cykelleder i staden, samt undersökningar och förstudier för ett cykelcenter i Göteborg. Projektet resulterade i flera åtgärder i övriga partnerstäder som det går att läsa mer om via länken nedan.

Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/spicycles


Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union

Q-City

(Quiet City Transport)
2005-2009

Q-City syftade till att studera olika typer av buller och hur buller upplevs, däribland vägbuller och infrastrukturbuller.

Projektet arbetade med utveckling och förfining av bullerreducerande beläggningar och reducerande åtgärder för bullerspridning i olika stadsmiljöer såsom öppna platser och torg. Q-City projektets resultat fungerade som underlag till europeiskpolicy för att reducerandet av bullernivåer och skadliga effekter av bullerexponering i städer.

Läs mer på www.qcity.org


The project is co-funded by the European Commission, under the 6th Framework Programme.

BUSTRIP

(Baltic Urban Sustainable Transport and Implementation & Planning)
2005-2007

BUSTRIP var ett samarbete mellan 13 parter i Östersjöregionen. Projektet handlade om planering och genomförande av hållbara transporter i städer med hjälp av utvecklandet av transportplaner.

Projektets syftade till att utveckla ett omfattande partnerskap mellan städer i Östersjöregionen. BUSTRIP producerade SUTP-verktyg (Sustainable Urban Transport Planning) och genererade kunskap kring god praxis från partnerstäderna.

Läs mer på www.managenergy.net/resources/1063#.V6MGNWdf1-Y


The project was part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme and by the Finnish Ministry of Environment.

TELLUS - CIVITAS

(Transport & Environment aLLiance for Urban Sustainability)
2001-2006

CIVITAS TELLUS sammanförde fem städer med fokus på framtidens hållbara trafik- och transportlösningar. Städerna visade att integrerade, urbana transportpolicys kan bidra avsevärt till hanteringen av dagens trafikproblem i Europa. De deltagande städerna var Rotterdam, Berlin, Göteborg, Gdynia och Bukarest. TELLUS bidrog till möjligheten att diskutera transportfrågor som har tidigare varit försummade, i synnerhet kommersiell transport och godstransport. Projektet resulterade även i att samarbetet mellan offentligt, privat och akademisk sektor var en tydlig framgångsfaktor.

Sammanlagt implementerades 48 åtgärder inom CIVITAS TELLUS i de fem samarbetande städerna. Varje stad implementerade åtgärder anpassade till stadens specifika behov och fokuserade på olika områden för att bidra till renare och förbättrade transportsystem.

Göteborgs Stad implementerade sex åtgärder för kommersiell transport och en åtgärd för passagerartransport. En av dessa åtgärder innebar ett samarbete med DHL där rena transportfordon implementerades i staden. Liknande åtgärder genomfördes därefter även i Berlin och Bremen.


Läs mer på www.civitas.eu/content/tellus

TELLUS Final Evaluation Report

Läs mer om Trafikkontorets samarbete inom CIVITAS-nätverket


The project was co-founded by the European Union.

PROGRESS

(Pricing Road Use for Greater Responsibility, Efficiency and Sustainability in Cities)
2000-2004

PROGESS var ett projekt som arbetade med att utveckla och främja hållbar rörlighet i städer. Projektets syfte var att analysera miljöeffekter av NOx och CO2 för trafikleder och innerstaden och därigenom skapa en diskussion kring differentierade avgifter.

Den ökande biltrafiken och de negativa konsekvenserna detta har på stadsmiljön kopplat till trafikstockning, olyckor, dålig luftkvalitet och hälsoeffekter, är en övergripande oro i många europeiska städer. För att försöka vända utvecklingen och främja en mer hållbar rörlighet arbetade projektet med att driva fram policys på två grundläggande fronter:

• hantering av efterfrågan på privata bilar, genom olika strategier för trafikstyrning
• utveckling av alternativa mobilitetstjänster - övergripande kollektivtrafikslösningar, samåkning, informationssystem, etc.

Läs mer om projektet: Progress Final Report


The project was co-founded by the European Commission, 5th RTD Framework Programme.

TARGET

(Travel Awareness Regional Groups for Environmental Transport)
1999-2005

TARGET var ett av stadens första stora Europeiska projekt. Projektet var ett samarbete inom Nordsjöregionen med deltagare från Sverige, Tyskland och England. Insatserna handlade bland annat om transporter och kommunikationer, naturresurser och ekologisk hållbar utveckling.

Målen för TARGET var att utveckla, implementera och utvärdera olika aktiviteter inom Mobility Management som främjar användandet av alternativa färdsätt till bil. Genom ett gränsöverskridande samarbete utvecklades strategier för att främja effektiva och hållbara transportsystem för städer.

Som en del av TARGET startades Vision Lundby år 2000, som ett samverkansprojekt för att öka kunskapen kring hållbara trafik- och transportlösningar och utveckla och testa metoder för att ändra olika gruppers resvanor. År 2003 öppnades ett lokalt kontor i Lundby som fick namnet Lundby Mobility Centre. Kontoret var ett lokalt servicekontor där både företag och privatpersoner kunde få råd och information. 2007 samlades arbetet på Trafikkontoret och lokalkontoret i Lundby stängdes. Satsningen på Lundby som pilotstadsdel fortgår dock utifrån Trafikkontoret. Erfarenheterna och de lösningar som utvecklas i Lundby har nyttjas i flera efterföljande projekt så som PROGRESS, CIVITAS TELLUS, START och SpiCycles som du kan läsa mer om ovan.

Läs mer om resultatet av TRAGET-projektet:

Final Report TARGET, part 1
Final Report TARGET, part 2


Target is co-funded by the European Region Development Fund,
Interreg IIIB North Sea Region programme.