Tidigare Projekt

Göteborg omnämns ofta som en förebild i europeiska sammanhang till följd av stadens internationella arbete. Här kan du läsa om några av de projekt som Trafikkontoret har varit aktiv i genom olika samarbeten.

Hållbar stadsbelysning - LUCIA

LUCIA är ett pågående EU-projekt om hållbar stadsbelysning. Projektet leds av tyska Free and Hanseatic City of Hamburg. De övriga elva partners som ingår är städerna Albertslund, Göteborg, Jurmala, Porvoo och Tallinn samt Tallinns tekniska universitet, regionplaneverket i Riga, Peter den Stores Universitet för Polyteknik, i Sankt Petersburg och Gate21, som är ett partnerskapsnätverk för hållbar utveckling i Köpenhamnsområdet.

LUCIA har pågått sedan januari 2019 och fortsätter fram till juni i år. Syftet är att undersöka miljövänlighet, den senaste teknologin, ekonomi och affärsmodeller samt social acceptans.

Med stöd av LUCIA-projektet implementeras och testas energieffektiva belysningslösningar i sex pilotstadsdelar i Hamburg, Tallinn, Porvoo, Jurmala, Albertslund och Sankt Petersburg. Göteborg leder ett av fem arbetspaket, som har till uppgift att sammanställa, paketera och sprida kunskaper och erfarenheter som kommer fram i de sex pilotprojekten.

Läs mer om projektet LUCIA här.
Läs mer om hållbar stadsbelysning här.

DENCITY

Kan smarta och hållbara transporter göra staden mer attraktiv att bo och verka i? Hur kan nya lösningar med exempelvis vattenvägstransporter minska utsläppen? Och hur löser man egentligen livspusslet utan egen bil? Den här typen av frågor är utgångspunkten för samverkansprojektet DenCity.

Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet, CLOSER. Trafikkontoret deltar tillsammans med 21 partners från olika delar av akademi, samhälle och näringsliv. Olika branscher bidrar med sina perspektiv för att hitta innovativa lösningar som ska testas i verkligheten.

Genom att integrera transportfrågor i stadsutvecklingsprocessen och utveckla, testa och implementera ny teknik och transportlösningar kan vi bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i.

2019 gick DenCity in i steg 3 av projektet. I DenCity3 kommer de redan internationellt uppmärksammade lösningarna för yteffektiv mobilitet framtagna i DenCity2 att skalas upp och genomföras i längre piloter, förberedas för implementering och sätta Sverige på kartan vad gäller skalbara innovativa mobilitetslösningar och hållbar stadsutveckling.

DenCity utgörs av fem kompletterande koncept som tar ett unikt grepp på den urbana transportkedjan. De olika delprojekten i DenCity är:

  • Stadsdelsnära samlastning.
  • Nollemitterade transporter
  • Mobility Broker
  • Fullservicefastighet leverans och delningstjänster
  • Yteffektiva transportlösningar

I delprojektet Yteffektiva transporter, som trafikkontoret deltar i, görs försök med en ny typ av återvinningscentral. En pråm har byggts om för att användas som en flytande Återvinningscentral på Göta älv. Trafikkontoret deltar i detta pilotprojekt som första gången testades som tjänst för göteborgarna hösten 2019. Nästa testtillfälle är hösten 2020.

Läs mer om DenCity på projektets webbplats

 Projektet finansieras av Vinnova.

 Projektet drivs av Lindholmen Science Park.

CoExist

CoExist har målet att överbrygga klyftan mellan automatiserad fordonsteknik och transport- och infrastrukturplanering. Trafikkontoret tillsammans med samarbetsparter från bland annat näringsliv och flera andra städer runt om i Europa deltar i projektet som pågår mellan maj 2017 och april 2020.

För att kunna planera för integration mellan automatiserade fordon och konventionell trafik behöver kapaciteten hos såväl myndigheter som städer stärkas. CoExists uppgift är att systematiskt öka vägmyndigheternas kapacitet att göra sig redo för övergången till ett gemensamt vägnät för både automatiserade fordon och befintliga transportmedel.

Inom CoExist pågår ett antal delprojekt som ska leda fram till det övergripande målet med CoExist. Delprojekten handlar till exempel om att definiera krav från intressenter i övergången till AV-färdig transport- och infrastrukturplanering och att utveckla och testa modelleringsverktyg som möjliggör övergången till AV-färdig transportplanering.

I Göteborg startar ett samarbete kring frågor om hur självkörande fordon kommer att påverka de stora infrastrukturförändringar som staden arbetar med ett antal år framöver. Vad behöver lösas för att automatiserade fordon ska kunna förenkla framkomligheten, till exempel i smalare körfält? Staden arbetar också med samverkan mellan olika trafikslag och vill få svar på frågor om hur samverkan mellan gång- och cykeltrafik och självkörande fordon ska hanteras.

– Göteborg vill vara en föregångare inom utvecklingen av framtida mobilitetslösningar och CoExist är ett viktigt projekt för att lära oss mer om hur vi kan nyttja den självkörande tekniken på bästa sätt, säger Mikael Ivari, Senior Advisor på Trafikkontoret.

CoExist har fått finansiering med 3,5 miljoner Euro och i projektet deltar femton parter från sju länder: Sverige, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland och England.

CoExist är ett EU-projekt inom ramen för Horizon 2020.

Läs mer om CoExist här

  Funded by the European Commission’s Horizon 2020.


Digitaliserade infrastrukturzoner

Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras utifrån en digital regelgivning. Genom geofencing öppnas nya möjligheter att effektivisera trafikflöden, öka trafiksäkerheten, minska utsläppen och få ner bullernivåerna. Trafikkontoret deltar i flera näraliggande projekt inom detta område.

Idag bygger geofencing på att fordonen styrs via zoner som är manuellt inprogrammerade i själva fordonen, antingen av fordonsleverantören eller i tredjepartsutrustning, baserat på kartskisser. Under 2018 var Scania, AB Volvo och Volvo Cars inbjudna att delta i ett projekt med trafikkontoret, där en fiktiv miljözon testades. Denna gjordes tillgänglig digitalt via två olika lösningar för datadelning, och var möjlig att ladda ner och utvärderas av fordonstillverkarna. De tre fordonstillverkarna utvärderade lösningsupplägget och Volvo Cars gjorde även tester hela vägen ner i sina testfordon. I samband med transportministermötet i juni 2018 demonstrerades hur hybridbilar bytte drivlina till eldrift när bilarna körde in i den fiktiva miljözonen.

Trafikkontoret fortsätter nu arbetet inom projektet Digitaliserade infrastrukturzoner (DIZ2), som startade under 2019. Projektet adresserar väghållarens roll att tillhandahålla geofencing-information som delad data och genomförs tillsammans med AB Volvo. Geofencen avser särskilda regler som bland annat har använts på linje 55, det vill säga lägre hastighet än föreskriven och användning av eldrift på delar av linjesträckningen. Detta är information som inte finns i den nationella vägdatabasen hos Trafikverket (NVDB) då det är hårdare regler än de lagstadgade. Staden ser ett behov av att kunna avtala med trafikoperatörer om exempelvis låghastighetszoner för att öka trafiksäkerheten och begränsa utsläpp och buller. Projektet ska svara på vilken digital infrastruktur och vilket arbetssätt som behöver etableras hos väghållaren för hantering av sådana geofence. Kontinuerliga avstämningar görs med Trafikverket för att lösningen ska ligga i linje med pågående utveckling av relevanta standarder och kommande nationell datadelningsplattform.

Smarta urbana trafikzoner

Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras utifrån en digital regelgivning. Genom geofencing öppnas nya möjligheter att effektivisera trafikflöden, öka trafiksäkerheten, minska utsläppen och få ner bullernivåerna. Trafikkontoret deltar i flera näraliggande projekt inom detta område.

Inom FoI-programmet för geofencing har projektet Smarta urbana trafikzoner startat. Projektet innehåller fysiska tester, som kommer utföras i Stockholm och Göteborg. Dessa lägger grunden för projektets kärna: utveckling av en digital infrastruktur, regelverk, effektberäkningar och affärsmodeller som krävs för vidare etablering.

De olika testen fokuserar främst på yrkestrafiken där effekter på säkerhet, hastighet, trängsel och utsläpp anses ha stor potential. Testerna innefattar: att anpassa hastigheten efter antalet oskyddade trafikanter som rör sig i området, byta drivlina och reglera hastigheten för att fordonet ska få tillgång till att röra sig i vissa områden, samt skicka varningssignal till fordon och oskyddade trafikanter kring byggplatsutfarter för att förhindra olyckor. 

Här kan du ta del av slutrapporten om Smarta Urbana Trafikzoner.

ELDSJÄL

Hur kommer framtidens förarlösa och delade transporter att användas? Det undersöker trafikkontoret tillsammans med parterna Västtrafik, TRIVECTOR och Malmö Universitet i projektet ELDSJÄL (Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet).

Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur elektriska och samutnyttjade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafik men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Inom projektet genomförs en tillämpad studie där potentialen för elektriska och samutnyttjade självkörande fordon utforskas i Göteborgsregionen. I projektet utvecklas möjliga framtidsscenarier, vilka sedan kommer modelleras i VISUM.

Projektet ELDSJÄL är egentligen två separata projekt finansierade av Vinnova respektive Västa Götalandsregionen. Projekten utgör två distinkta case med stora fördelar och synergier finns i att de drivs parallellt.

Projektet sträcker sig från januari 2020 till juni 2021.

Läs mer om ELDSJÄL på Vinnovas webbplats. 

Läs mer om ELDSJÄL på Drive Swedens webbplats.

AHA2

Genom erfarenheterna som inhämtades i  projektet "A Human Approach" (AHA) fortsätter arbetet med att designa och lära sig mer om framtidens smarta stadsmobilitetstjänster i AHA2.

AHA II svarar mot ett ökat behov av samarbete mellan offentlig sektor och industri, samt att involvera och engagera allmänheten i utvecklingen av nästa generations mobilitet.

Projektet tar sin utgångspunkt i människors vardagsliv i specifika stadsdelar i Helsingborg och Göteborg. I dessa så kallade living labs prototyptestas nya mobilitetstjänster för ”dörr-till-dörr”-transporter av människor och gods som en integrerad del i stadsplaneringen. Projektet och dess resultat kommer att presenteras fortlöpande i såväl offentliga sammanhang som inom akademi och industri både nationellt och internationellt.

Projektet sträcker sig från oktober 2019 till december 2021.

Läs mer om projektet AHA2 på Drive Swedens webbplats  

Läs mer om projektet AHA2 på dess egna webbplats


Accessible cities

Göteborgs Stads partnerskap med sydafrikanska Nelson Mandela Bay Municipality har pågått i snart 20 år och resulterat i en rad spännande samverkansprojekt. Det senaste i raden heter Accessible cities, Tillgängliga städer, och syftar till att hitta bättre arbetsmetoder för stadsplanering utifrån perspektiven rumslig, ekonomisk, politisk, social tillgänglighet.

Göteborg ska byggas till en nära och hållbar storstad. En tätare bebyggd stad gör att fler har närhet till service och annat som kan bidra till en god livskvalitet. Men det inte säkert att servicen är tillgänglig för alla, bara för att avståndet är kort mätt i meter. Det kan finnas barriärer som hindrar människor att ta del av samhällets erbjudanden, till exempel motorvägar, vattendrag eller bristande transportmöjligheter.

Vidare kan sociala barriärer göra att personer eller hela befolkningsgruppen inte känner att de har tillträde till platser eller situationer. Att bygga en nära och hållbar storstad är därför i grunden att värna om ett demokratiskt samhälle.

Accessible cities är ett treårigt samverkansprojekt mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay Municipality och en fortsättning på tidigare gemensamma projekt.

Nelson Mandela Bay kämpar liksom Göteborg med att motverka segregering, det vill säga ekonomiska, sociala och geografiska åtskillnader mellan befolkningsgrupper. Den sydafrikanska stadens problem bottnar i apartheidregimens medvetna arbete för att skilja olika befolkningsgrupper åt.

Också i Göteborg finns ekonomiska, sociala och geografiska hinder för en god tillgänglighet åt alla, något som bland annat resulterar i svårigheter med integration.

Även om de båda städerna alltså har olika bakgrunder och förutsättningar är alltså utmaningarna likartade och det finns stora möjligheter att lära av varandra. Målet med Accessible cities är att få fram modeller och verktyg som underlättar vid stadsplanering i framtiden.

Göteborg kommer bland annat att dela med sig av kunskap kring hur flöden av människor kan mätas och analyseras för att identifiera platser där olika verksamheter bör placeras för att ha störst chans till framgång. Det handlar om värdeskapande stadsutveckling, något som bland annat studerats i Mistra Urban Futures forskningsprojektet Dela(d) stad.
Accessible cities bekostas av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) och är dessutom också en del av ett forskningsprojekt för Mistra Urban Futures

NordicWay 2

Regeringen har tydliggjort att digitaliseringen är ett av flera verktyg för att nå de transportpolitiska målen och för att få ett långsiktigt hållbart transportsystem. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan transporterna effektiviseras och klimatpåverkan från transporterna minska. Fordon är idag till stor del uppkopplade och möjligheterna kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Detta underlättar också för oss som stad att nå de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Efterfrågan på transporter av gods och personer väntas öka i svenska städer. För att kunna bidra till att fler människor kan bo och leva hållbart finns det därför ett behov av att effektivisera och miljöanpassa transporterna.

I projektet NordicWay har företag, myndigheter och frivilliga förare i Sverige, Norge, Danmark och Finland varit uppkopplade och delat information med varandra om väderförhållanden, väghinder, vägarbeten och halka. Syftet med testerna är att på kort sikt bidra till att minska antalet olyckor och på lång sikt bidra till bättre trafikflöden.

Under hösten 2018 startade NordicWay 2. Här medverkar Trafikkontoret dels genom att tillhandahålla dynamiska miljözoner med riktlinjer som öppet delas mellan olika involverade aktörer och dels genom att leverera digital trafiksignalinformation i realtid till ett så kallat ”moln” där informationen kan delas med andra.

Tillsammans med andra parter från industri och akademi, ska kontoret delta i ett pilottest där testfordon byter till eldrift i dynamiska fiktiva miljözoner, som kontoret tillhandahåller. Under pilottestet ska de dynamiska zonerna tillhandahållas för prenumeration (push) till testfordonen. Trafikkontoret kommer också att delta i utvecklingen av gränssnitt och dataformat och bidra till en kravspecifikation för det dynamiska miljözonsverktyg som behövs.

Trafikkontoret kommer också att leverera digital trafiksignalinformation i realtid till en så kallad ”Interchange Node” (Moln för delning av data) som behövs i utvecklingen av självkörande fordon och smarta funktioner som delas mellan fordon på vägarna för att öka trafiksäkerheten.

Syftet med Trafikkontorets involvering i projektet är att höja kontorets kompetens inom geofencing och den teknik som behövs från kontorets sida och därigenom bland annat bidra till en förbättrad miljö och trafiksäkerhet i innerstaden.

NordicWay2 förväntas pågå till december 2020 och då ska Trafikkontoret kunna leverera riktlinjer för hur de dynamiska miljözonerna bör fungera ur ett väghållarperspektiv. Kontoret tillsammans med aktörer förväntas också ha framarbetat en affärsmodell för delning av trafiksignaldata samt att TK utvecklat sin service m h a den inlästa fordonsdatan.

NordicWay 2 är ett samarbetsprojekt mellan offentliga aktörer och näringslivet i Finland, Norge, Sverige och Danmark och delfinansieras av EU genom ”Connecting Europe Facility programme”.

Här kan du läsa mer om NordicWay:
Officiell hemsida NordicWay 
Trafikverkets sida om NordicWay

S3 - Shared Shuttle Services 

I framtidens transportsystem med nya mobilitetslösningar kommer uppkopplade och självkörande fordon vara en naturlig del av trafiksystemet. För att ta oss an den snabba teknikutvecklingen och kunna förbereda oss för en framtid med självkörande fordon, arbetar Göteborgs Stad på olika sätt med de nya frågeställningar som uppstår kring tekniken och de nya mobilitetslösningarna.

Regeringen beslutade i våras om en ny förordning; Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon. Projektet S3 - Shared Shuttle Services är ett pilotprojekt där Göteborgs Stad börjar tillämpa den nya förordningen.

Projektet testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka framtidens transportsystem.

En utmaning för många städer är att förtäta staden och samtidigt behålla tillgängligheten och möta invånarnas behov att förflytta sig. I S3 projektet kommer därför delade autonoma minibussar att provas, för att visa hur transportlösningar, finansierade av utvecklingsföretag, kan stimulera och stödja en förtätning av staden.

Projektet leds av RISE Viktoria och samlar stadsutvecklare, näringsliv, högskolor och offentlig sektor, för att gemensamt utforma och prova nya delade mobilitetslösningar med potentialen att stärka Göteborg och regional mobilitet. Projektet pågår mellan maj 2017 och december 2018.

Initiativet omfattar nio delar: testa och validera självkörande skyttlar (shuttles), identifiera kompletterande mobilitetstjänster, driva öppen innovation, skapa en affärsmodell och en färdplan för självkörande mobilitetstjänster, utforma kopplingar till molninfrastruktur och genomföra events och marknadsföring kopplad till initiativet.

Partners i S3 - Shared Shuttle Services är; RISE Viktoria, Autonomous Mobility, Volvo Cars, Sunfleet, Chalmers, Chalmers Fastigheter, Karlastaden Utvecklig AB, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stads Parkering AB, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Förvaltnings AB Framtiden, Härryda Kommun, Västtrafik och Ericsson.

Läs mer om S3 - Shared Shuttle Services här

Se en film om S3 - Shared Shuttle Services när den rullar på Chalmers här

S3 i media

Här läser du om S3 - Shared Shuttle Services i media.

AD Aware Traffic Control


Den globala digitaliseringstrenden ger nya möjligheter för väghållande myndigheter att utveckla sina tjänster för ett förbättrat trafikflöde. Projektet AD Aware Traffic Control har undersökt förutsättningarna för digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden.

Göteborgs Stad var en projektparterna tillsammans med Ericsson, Carmenta och Trafikverket. AD Aware Traffic Control delfinansierades av Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden och koordinerades av Volvo Car Corporation.

Projektet, som pågick från november 2016 till juni 2017 har undersökt möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter med flera).

Inom projektet har ett gränssnitt föreslagits i en demo. En informationsflödesmodul för implementering i molnbaserad miljö har tagits fram, där information från ett flertal olika publika och privata källor samlats upp och sammanställts.

I slutrapporten redogörs för möjligheter och utmaningar för trafikkontroll av självkörande fordon, samt förslag på roller och ansvarsmodeller. Rapporten inkluderar även förslag på funktionalitet och interface för myndighetsbaserad trafikkontroll. I rapporten lyfts behovet av utvecklingen av affärsmodeller som är kopplade till datautbyte mellan olika aktörer, vilket bedöms som avgörande för utvecklingen av nya tjänster på området.


Väghållande myndigheter kan vinna på utbytet av data, både i rollen som tillhandahållare av tjänster men även som förvaltare och operatörer av infrastruktur. Från ett stadsperspektiv så kommer den teknologiska utvecklingen kunna bidra till mer effektiva trafiklösningar i gaturummet.

Mer om projektet på Drive Swedens webbplats

Slutrapport AD Aware Traffic Control


Projektet finansierades genom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden.

BSR Electric 

Göteborg Stad är en av parterna i EU-projektet BSR Electric, där parterna arbetat för att stärka elmobiliteten i ett antal städer i Östersjöregionen. Den 16-17 juni 2020 anordnar Göteborgs Stad slutkonferensen för BSR-Electric. På grund av Corona-pandemin blir konferensen i form av ett internationellt webbinarium med fokus på elmobilitet och elektrifiering av kommersiella fordon.

Projektet BSR (Baltic Sea Region) Electric syftar till att främja och demonstrera lösningar för e-mobilitet inom urbana transportsystem i Östersjöregionen. Det handlar om elektrifierad stadslogistik, elcyklar, elbussar, elscootrar och elfärjor. Projektet pågår 2017 till 2020 med finansiering av EU:s INTERREG Baltic Sea Region Programme. Trafikkontoret är en av parterna tillsammans med bland andra Lindholmen Science Park. Projektet samordnas av Hamburgs universitet. Tillsammans deltar 15 projektpartners.

Göteborg Stad var en av parterna i EU-projektet BSR Electric, där parterna arbetade för att stärka elmobiliteten i ett antal städer i Östersjöregionen. Projektet pågick 2017 till 2020 med finansiering av EU:s INTERREG Baltic Sea Region Programme. Trafikkontoret var en av parterna tillsammans med bland andra Lindholmen Science Park. Projektet samordnas av Hamburgs universitet. Tillsammans deltog 15 projektpartners.

Projektet BSR (Baltic Sea Region) Electric syftade till att främja och demonstrera lösningar för e-mobilitet inom urbana transportsystem i Östersjöregionen. Det har handlat om elektrifierad stadslogistik, elcyklar, elbussar, elscootrar och elfärjor.

Den 16-17 juni 2020 anordnade Göteborgs Stad slutkonferensen för BSR-Electric. På grund av Corona-pandemin hölls konferensen i form av ett internationellt webbinarium med fokus på elmobilitet och elektrifiering av kommersiella fordon.

Ta del av slutkonferensen

Funded by the European Commission’s INTERREG Baltic Sea Region Programme.

CoExist

CoExist har målet att överbrygga klyftan mellan automatiserad fordonsteknik och transport- och infrastrukturplanering. Trafikkontoret tillsammans med samarbetsparter från bland annat näringslivet och flera andra städer runt om i Europa deltar i projektet som pågår mellan 2017 och 2020.

För att kunna planera för integration mellan automatiserade fordon och konventionell trafik behöver kapaciteten hos såväl myndigheter som städer stärkas. CoExists uppgift är att systematiskt förbättra trafikkontorets och andra vägmyndigheters kapacitet att göra sig redo för övergången till ett gemensamt vägnät och trafiksystem för både automatiserade fordon och befintliga transportmedel.

I Göteborg har det pågått ett samarbete kring frågor om hur självkörande fordon kommer att påverka de stora infrastrukturförändringar som staden arbetar med ett antal år framöver. Vad behöver lösas för att automatiserade fordon ska kunna förenkla framkomligheten, till exempel i smalare körfält? Staden arbetar också med samverkan mellan olika trafikslag och vill få svar på frågor om hur samverkan mellan gång- och cykeltrafik och självkörande fordon ska hanteras.

– Göteborg vill vara en föregångare inom utvecklingen av framtida mobilitetslösningar och CoExist är ett viktigt projekt för att lära oss mer om hur vi kan nyttja den självkörande tekniken på bästa sätt, säger Mikael Ivari, Senior Advisor på Trafikkontoret.

CoExist har fått finansiering med 3,5 miljoner Euro och i projektet deltar femton parter från sju länder: Sverige, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland och England.

CoExist är ett EU-projekt inom ramen för Horizon 2020.

Besök webbplatsen för projektet CoExist

Resultat av CoExist i Göteborg (på engelska) 

Drive Me


Göteborg är en av de städer i världen som kommit längst i förberedelserna för en framtid med självstyrande fordon. Sedan december 2017 pågår ett unikt pilotprojekt i staden. Hur skulle du reagera om du mötte en självkörande bil på motorvägen?

Trafikkontoret deltar i samarbetsplattformen DriveMe, som initierades 2013 på initiativ av Volvo Cars. Inom ramen för DriveMe pågår ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt, som berör allt från lagstiftning till parkeringsfrågor. DriveMe innefattar också ett unikt test med självkörande bilar på vanliga vägar, i riktig trafik.

Göteborg vill vara ledande i att använda självkörande teknik för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Trafikkontoret deltar i DriveMe bland annat för att kunna utveckla trafiksystemet genom den nya tekniken i både fordon och stadsmiljö. Visionen är en stad som är till för människor, inte för bilar. Den självkörande tekniken påverkar alla delar av stadsbilden - med självkörande transporter behövs färre trafikskyltar, gatorna kan bli smalare och trottoarerna bredare. Parkeringsbehoven kommer också att se annorlunda ut.

Det är viktigt att tekniken optimeras för riktig trafik och riktiga förhållanden. Med start i december 2017 genomförs därför ett unikt pilotprojekt där familjer i Göteborgsregionen får testa en självkörande bil, på riktigt i sin vardag. Testerna görs på Trafikverkets vägar, bland andra bilar och trafikanter. Det utvalda vägnätet innefattar några av de mest trafikerade pendlingssträckorna. Detta är världens första storskaliga och långsiktiga test av självkörande fordon. För trafikkontoret blir det ett tillfälle att undersöka fordons effekter på transportsystemet.

DriveMe-projektet möjliggörs av att det i Göteborg finns ett gott samarbete mellan industri, samhälle och akademi. Projektet ligger i linje med stadens trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram, där staden lyfts fram som test- och demonstrationsarena. Målet är att kunna använda den självkörande tekniken för att skapa en hållbar och attraktiv stad.

Verklighetslabb Göteborg 


Digitalisering, elektrifiering, automatisering och den nya trenden delningsekonomi innebär nya möjligheter för framtida hållbara transportlösningar. Genom att utreda och testa förutsättningarna för ett verklighetslabb för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar vill vi även stärka verklighetslabbet som metod.

De nya teknikerna kring självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar behöver testas i den komplexa verkligheten, för att vi ska förstå hur de bäst kan implementeras. Med ”verklighetslabb” menar vi att tester sker i ”vanlig miljö” med ”vanliga användare” så att teknik, affärsmodeller och regelverk utvecklas, testas och demonstreras i ett ”verkligt” sammanhang.

Detta projekt avser att stärka och utveckla den befintliga tekniska och organisatoriska plattform som tas fram inom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden med flera satsningar, så att verklighetslabb får en stark och bärkraftig introduktion i Sveriges innovationssystem. Därmed kan vi öka kraftsamlingen hos ledande aktörer och sänka trösklarna för att snabbare nå huvudmålet; att göra Sverige ledande inom smarta hållbara transporter. Göteborgsregionen har ambition att bilda modell såväl nationellt som globalt och i förlängningen attrahera industriella aktörer och kompetens till regionen och till Sverige.

Förstudien ska identifiera de huvudfaktorer som behövs för att verklighetslabb med självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar ska bli verklighet. Målet är även att identifiera de förutsättningar som krävs för att ett verksamhetslabb ska kunna leda till en varaktig implementering av smarta hållbara transporter i stor skala och med kraftfull internationell spridning. Förstudien har samlat kunskap och erfarenheter från pågående verklighetslabb i Göteborg (som exempelvis DriveMe och ElectriCity) men också studerat många internationella exempel. I bred samverkan inom staden och med olika innovationsaktörer har vi skapat samsyn, perspektivförståelse och arbetat fram en grundläggande struktur för begreppet verklighetslabb.

Projektet har också byggt vidare på den molnbaserade infrastruktur (cloud), som utvecklats inom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden och verkat för att sprida och genomföra aktiviteter för att bidra till att fler verklighetslabb startar.

Projektet koordineras av Göteborgs Stad (trafikkontoret) och förstudien "Verklighetslabb Göteborgsregionen för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar" genomförs av forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT med stöd från Vinnova och pågår under 2016 och 2018.

Finansieras av Vinnova.


Projektet drivs av Trafikkontoret

LUSTA ljudlabb


Genom att skapa en verklighetslabb för ljud vill Göteborgs Stad i projektet LUSTA undersöka hur stadens buller kan minskas för de som lever och verkar här. I första skedet undersöker projektet förutsättningarna för en framtida testarena. 

Projektets syfte och mål är att bidra till utveckling av bullerdämpande lösningar genom att undersöka förutsättningarna för att bygga upp en testarena i verklig stadsmiljö samt ett virtuellt upplevelselabb. Göteborgs Stad ingår tillsammans med bland andra Chalmers och Göteborgs Universitet i projektet som finansieras av Vinnova under 2017 och 2018 då fokus ligger på omvärldsanalys samt att finna en plats för den planerade testarenan.

LUSTA, Livable Urban Soundscape Test Arena, har som målsättning att på lång sikt bidra till utvecklingen av bullerdämpande lösningar och därmed bidra till en god ljudmiljö (i Göteborg och andra städer). Projektet väntas även kunna bidra till ökad kunskap inom forskning och tillämpning runt bullerproblematik samt spridning av kunskap och resultat för att fler städer ska anta bullerutmaningen.

Genom att skapa en testarena för att locka teknik och lösningar till Göteborg kan projektet bidra till utvecklingen av teknikområdet och samtidigt kan staden få tillgång till lösningar på bullerproblematiken. Testarenan planeras som en kombination av en testarena i verklig miljö samt en simulerad miljö för att bedöma upplevelse hos och effekt på människan.

I den framtida testarena är det sedan tänkt att materialtillverkare ska ges möjlighet att testa produkter i verklig miljö. Resultaten planeras sedan användas i en virtuell ljudmiljö där ljudbilden simuleras till verklig skala i ett upplevelselabb där referensgrupper, medborgare, professionella (t.ex. planerare) och andra intressenter kan uppleva effekten och förmedla sina upplevelser. Från mätresultat och upplevelsen i auraliseringen (datorsimuleringen av ljudmiljön) är det även tänkt att hälsoeffekterna ska kunna bedömas för att få underlag till hur staden ska planeras för bra livskvalitet med människors hälsa i fokus.


Projektet finansieras av
Vinnova.


Projektet drivs av Trafikkontoret

Bikeability

Foto: Asbjörn Hanssen

När Göteborg växer och staden blir tätare ställs nya krav på transportsystemet. Cykling är ett yteffektivt sätt att färdas och om fler väljer att cykla finns stora vinster för både miljö och hälsa.

Bikeability är ett *FoU-projekt initierat av Chalmers tillsammans med Spacescape. Den första delen av projektet har pågått under 2016. Målet är att ta fram en modell som kommuner kan använda för att analysera flödespotential och hastighetspotential i cykelvägnätet. Trafikkontoret såg ett behov av en sådan modell och har därför valt att delta i arbetet. Modellen har bland annat testats i planeringsskedet av cykelvägnätet i den nya stadsdelen Frihamnen.

Med hjälp av modellen kommer kommuner kunna göra skattningar utifrån ett antal variabler som stadsstruktur, stadsmiljö, cykelbanans skick, säkerhet och typ av korsningar. Tanken är att modellen ska bli ett verktyg i arbetet med att skapa en bättre utformad och mer sammanhängande cykelinfrastruktur.

För cyklister är det viktigt att cykelvägnätet är framkomligt och har ett bra flöde. Göteborgs stad har som mål att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i staden, både korta och längre sträckor. Ett cykelprogram har tagits fram för staden och med hjälp av Bikeabilitys modell har cykelflödespotential bedömts utifrån ett antal aspekter.

Om vi vill ha en stad där cykling är en naturlig del av vardagen – så måste också cykling finnas med som en naturlig del av stadsplaneringen. Förhoppningen är att modellen ska bli ett användbart planeringsverktyg för stadsplaneringens tidiga skeden.

*FoU – forskning och utveckling


Projektet drivs av Chalmers. Läs mer om forskningen kring stadsbyggnad och de aktuella utmaningarna - urbanisering och mobilitet:
www.chalmers.se/sv/institutioner/arch/forskning/Stadsbyggnad

Vital Nodes

Hur förenas stora och komplexa transportbehov med stadsutveckling på bästa sätt? Många storstadsregioner brottas med den frågan. Nu ska en ny metod testas på utvalda platser runt om i Europa, bland annat Göteborg.

För att kunna utveckla en stads ekonomiska, sociala och miljömässiga livskraft behövs en välfungerande och hållbar infrastruktur. Samtidigt kan infrastruktur bli barriärer och hindra önskvärd stadsutveckling.

EU-projektet Vital Nodes syftar till att utveckla ett nytt angreppssätt för svårhanterade trafikplatser och knutpunkter, där internationella trafikkorridorer – noder i det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) – länkas ihop med viktiga regionala och lokala vägnät. 88 europeiska städer, varav Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige, är identifierade som ”nodstäder” med stora transportflöden mellan vägnät, hamn, järnväg och flygtrafik.

Vital Nodes metodik har tagits fram av NUVit, Networking for Urban vitality, där svenska Trafikverket arbetar tillsammans med bland andra holländska Rijkswaterstaat (ungefär motsvarande Väg- och vattenverket). Göteborg har valts ut i projektet på grund av den komplexa trafiksituationen och att det händer mycket i regionen.

Vital Nodes ger deltagarna möjlighet att diskutera lösningar för flöden av människor och gods på ett mer ändamålsenligt sätt, där det lokala, regionala, nationella och internationella samspelar. Göteborgs stad trafikkontoret är positivt inställt till att lära nytt och skapa nätverk. Projektet innebär en bra möjlighet att få in nya ögon och på så sätt undvika att fastna i detaljer och gamla hjulspår.

En första workshop hålls i Göteborg den 12 april. Efter att workshopen är klar kommer en mer utförlig text att publiceras.


ELMOB

Trafikkontoret drev ELMOB, ett projekt som undersökte hur delade elfordon kan komplettera färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik. Kan till exempel en delad el-lastcykel ersätta en privatägd bil i vardagen?

ELMOB var ett samverkansprojekt som fokuserade på den möjliga nyttan med delade elektrifierade mobilitetslösningar i Göteborg. Projektet har pågått mellan 2014 och 2016 och fokuserar på implementering och småskaliga testar av olika typer av delade elfordon.

Projektets största arbetspaketet har varit utvecklingen av en kombinerad elcykel- och elbilspool med ett gemensamt mobilbaserat boknings- och betalsystem. Poolen finns på två platser i staden och består dels av en elbilsflotta och dels av en helautomatiserad station med elcyklar. Elcykelstationen är stöld-, sabotage- och väderskyddad och drivs av el från solpaneler. Den kombinerade poolen är en världsunik produkt, men på grund av förseningar har användarstudier under driftsfas ännu inte kunnat genomföras.

Ett annat av projektets arbetspaket handlar om elektrifierad taxiverksamhet. Två taxibolag har köpt in varsin elbil och studier har gjorts kring hur väl elbilarna lämpar sig för den typ av resor taxikörning innebär. De två eltaxibilarna kommer att fortsätta rulla även efter projektets slut. Övriga arbetspaket är bland annat en pool för delade el-lastcyklar som kommer att implementeras i Kvillebäcken under våren 2017, för att undersöka om delade el-lastcyklar kan ersätta bilen i vardagen. Inom ramen för projektet har även en helt ny typ cykel utvecklats - Velove Armadillo som är en fyrhjulig vind- och väderskyddad elassisterad cykel. Den kan användas för persontransport eller som lastcykel. 

Tanken är att de lösningar som utvecklats, implementerats och testats inom ramen för ELMOB, tillsammans med de policyuppdateringar som gjorts, ska skapa ett system av elektrifierade mobilitetslösningar som kan komplettera gång, cykel och kollektivtrafiken i Göteborg och på sikt bidra till en mer hållbar stadsplanering.  

ElMob AP6 Incitament - slutrapport

Läs mer om att Ladda elbil i Göteborg

Läs mer på:
testsitesweden.com/projekt-0/elmob
viktoria.se/elmob

 Finansieras av Vinnova.

 Projektet drivs av Lindholmen Science Park.

NOVELOG

Visste du att många av de lastbilar som transporterar varor in till centrala Göteborg inte alltid är fullastade? Tänk om man kunde samordna transporterna och på så sätt minska utsläppen i staden. Det är precis vad NOVELOG arbetade med.

Trafikkontorets fokus i projektet var att minska fordonsrörelserna till Nordstan, vilket bidrar till att minska utsläppen och som dessutom är angeläget i samband med det omfattande byggnationerna som sker i Centralenområdet. För att minska godstrafiken i staden analyserades och utvecklades en lösning för att samla och koordinera varuleveranser vid en terminal i utkanten av staden. I projektet har vi tagit till vara på erfarenheter från andra projekt i staden som exempelvis Stadsleveransen och Lindholmsleveransen. NOVELOG har bidragit till en ökad förståelse för hur kostnadseffektiva strategier, åtgärder och affärsmodeller kan minska koldioxidutsläpp från logistikverksamhet i Göteborg.

NOVELOG var ett EU-finansierat projekt med syfte att öka vår kunskap kring stadsleveranser och serviceresor. Syftet var att hjälpa städer att genomföra effektiva och hållbara politiska åtgärder samt underlätta för samarbete som främjar hållbar stadslogistik. Projektet utvecklade policys för SUMP (Sustainable Urban Mobility Planning) i Europeiska städer.

Pilotstäder inom projektet är Aten, Turin, Graz, Rom, Barcelona och Mechelen. Projektet består även av ett antal case studies från Göteborg, Emilia Romagna Region, Venedig, Köpenhamn, Pisa och London Borough of Barking and Dagenham.

Läs mer på novelog.eu

  Funded by the European Commission’s Horizon 2020 Programme for Research and Innovation under grant agreement No 636626.

   
Projektet drivs av Trafikkontoret

OPTICITIES

OPTICITIES var ett EU-projekt som syftade till att hjälpa europeiska städer att hantera rörlighet i stadsmiljö. Avsikten var att optimera framkomligheten i städerna med fokus på användaren, trafikstrategier och affärsmodeller för informationstjänster.

Trafikkontoret arbetade för att förbättra och möjliggöra för att vi som bor och arbetar i staden ska kunna transportera oss på ett smidigt sätt. Göteborgs Stad har sedan början av 90-talet varit banbrytande i arbetet med ITS* -lösningar som ett verktyg för att effektivisera transportnätet i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet. Det kommande åren sker stora förändringar i staden och omfattande byggnationer påverkar transportmöjligheterna. Information om byggnationer och framkomlighet under den perioden kommer vara extra viktigt för att underlätta för dig att ta dig till jobbet, dagis eller skolan och för godstransporter att ta sig fram under byggnationerna.

Strategin inom OPTICITIES fokuserade på att optimera transportnätverken i de deltagande städerna genom att utveckla partnerskap mellan privata och offentliga aktörer och ta fram nya, innovativa ITS*-lösningar - både för trafikanter och näringslivets transporter. Ett flertal prototyper har utvecklats och testats, däribland reseplanerare med olika inriktningar, verktyg och tjänster relaterade till transporter av farligt gods, liksom tjänster och andra förutsättningar som stödjer multimodalt resande.

Lösningarna vi har skapat i Göteborg genom medverkan i OPTICITIES är några av de få projektresultat som faktiskt används i praktiken.

Göteborgs Stad ser mycket positivt på OPTICITIES och är stolta över att tillsammans med Lyon och alla övriga deltagare ha levererat ett framgångsrikt EU-projekt till Europeiska Kommissionen. Projektet har gett Göteborg en möjlighet att som en ledande stad utveckla och driftsätta moderna ITS*-lösningar genom delprojekten Soft Prio och Nystart.

I projektet deltog sex europeiska städer som pilotstäder: Göteborg, Lyon, Madrid, Torino, Birmingham och Wroclaw. Förutom statliga myndigheter deltog forskningsinstitut, informationsleverantörer, bilindustrin och viktiga nätverk av europeiska städer och internationella kollektivtrafikoperatörer. Projektet är kopplat till EUROCITIES-nätverket och pågick 2013-2016.

NyStart

NyStart är en applikation för att stödja arbetsprocessen att hantera starttillstånd på allmän platsmark. En aktuell och samlad bild över planerat nyttjande av allmän platsmark är en förutsättning för att möjliggöra den samordning och samplanering som Trafikkontorets förvaltningsledning eftersträvar under den intensiva byggfas som pågår och kommer att pågå i Göteborg under det närmaste decenniet. Nystart har varit i drift sedan september 2015 och har över 600 användare, både entreprenörer och handläggare inom Trafikkontoret. En funktion innebär att entreprenörer kan skicka ett sms för meddela när arbetet är igång på plats, viket generar värdefull realtidsinformation till trafikledare.

Kika in på nystart.trafikkontoret.goteborg.se

Soft Prio

Soft Prio innebär stora besparingar och skapar förutsättningar för kollektivtrafikens framkomlighet och benämn ibland internt som RAKEL- bussframkomlighet och Växelstyrning. Soft Prio är en systemlösning som håller koll på var kollektivtrafikfordonen befinner sig, ger förtur vid trafikljus och ser till att spårvagnarna svänger åt rätt håll i växlarna. Det nya systemet kräver inte nedläggning av slingor och kablage i gata och spår (som den gamla lösningen) vilket gör att det blir billigare att etablera och underhålla. Lösningen innebär att det blir flexiblare att anpassa systemet vid trafikomläggningar. Systemet är i sin helhet utvecklat av våra kollegor här på Trafikkontoret med finansiering från OPTICITIES, vilket även innebär att lösningen är öppen för alla. Lösningen har rönt stort intresse från andra svenska städer, bland annat Skövde, Norrköping och Stockholm.

*ITS – Intelligent Traffic Systems


Läs mer på www.opticities.com

OPTICITIES Transferability Handbook

   The project is co-funded by the European Commission Directorate General for Research (DG RTD) under the framework of the FP7 programme.

SMARTSET

Godstransporter i städer bidrar till trängsel i gaturummet och står för en betydande del av transportsektorns totala utsläpp. SMARTSET-projektet, som pågick mellan 2013 och 2016, skapade nya lösningar och förutsättningar för så kallade smarta leveranser i städer.

I städerna står godstransporter för upp till 20 % av den totala trafiken, 30 % av trängseln och de släpper ut 50 % av växthusgaserna. EU-projektet SMARTSET arbetade för att förändra detta i enlighet med EU:s 2020-strategi, genom att stärka de kommersiella förutsättningarna med lämpliga regelverk och incitament. Inom ramen för projektet utvecklades hållbara affärsmodeller för att övervinna befintliga marknadshinder. Godstransporter samordnades i terminaler utanför stadskärnan och eldrivna fordon infördes för leveranser de sista kilometerna.

Trafikkontoret har haft en ledande roll som koordinator i SMARTSET-projektet. Flera av projektets åtgärder har förverkligats inom Göteborg, bland annat Stadsleveransen och Feskeleveransen. Trots att projektet är avslutat fortsätter Göteborg arbetet med att underlätta etableringar av smarta leveranser i andra delar av staden och stöttar utvecklingen av hållbara transportlösningar och rena, energieffektiva fordon.

Övriga städer som deltog i projektet var Berlin (Tyskland), Fortì (Italien), Graz (Österrike), Rom (Italien), Sundsvall (Sverige), Interporto Padova (Padua, Italien) och Newcastle (Storbritannien).

Läs mer på smartset-project.eu

Läs mer om SMARTSET slutkonferens hölls i Göteborg den 8 maj 2016.

Läs även om The Guardians artikel om Smarta leveranser i Göteborg
 

  The project is co-founded by the Intelligent Energy Europé Programme of the European Union.

   Projektet drevs av Trafikkontoret.

Bild: Feskeleveransen är en specialbyggd elbil, som ger fiskhandlarna möjlighet till samordnade, rena och energieffektiva transporter. 

Läs mer om Stadsleveransen

Läs artikeln om Feskeleveransen - Nu åker räkorna elbil till fiskdisken

Läs mer om Smarta leveranser på För Liv och Rörelse

SEVS for AD

2016-2017

Samarbetsprojektet SEVS for AD var ett open innovation-projekt där Göteborgs Stad (trafikkontoret) var en av aktörerna tillsammans med bland andra Chalmers, Volvo och Trafikverket. Syftet med projektet var att undersöka självkörande transporters effekt på samhället. Tanken var även att projektet skulle verka kunskapshöjande och erbjuda en plattform där olika typer av organisationer kunde bidra med sina perspektiv.

Målet var att med projektets förstudie ta fram metoder för att mäta och kvantifiera den självkörande teknikens direkta och indirekta effekter på både transportsystem och samhälle. Projektet genomfördes för att säkerställa att de koncept och den teknik som tas fram inom ramen för DriveMe bidrar till de nationella transportpolitiska målen och uppfyller Göteborgs Stads trafikstrategi.

Läs mer på drivesweden.se

 
Projektet finansierades av Vinnova.

ELMOB

2014-2016

Genom projektet ELMOB har Göteborgs Stad undersökt hur delade elfordon kan komplettera färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik.

ELMOB drevs som ett samverkansprojekt av staden, och fokuserade på den möjliga nyttan med delade elektrifierade mobilitetslösningar i Göteborg. Projektet fokuserade på implementering och småskaliga tester av olika typer av delade elfordon. Projektets största arbetspaket har varit utvecklingen av en kombinerad elcykel- och elbilspool med ett gemensamt mobilbaserat boknings- och betalsystem. Poolen finns på två platser i staden och består dels av en elbilsflotta och dels av en helautomatiserad station med elcyklar. Elcykelstationen är stöld-, sabotage- och väderskyddad och drivs av el från solpaneler.

Ett annat av projektets arbetspaket handlar om elektrifierad taxiverksamhet. Övriga arbetspaket är bland annat en pool för delade el-lastcyklar. Inom ramen för projektet har även en helt ny typ cykel utvecklats - Velove Armadillo som är en fyrhjulig vind- och väderskyddad elassisterad cykel. Den kan användas för persontransport eller som lastcykel.

 
Projektet finansierades av Vinnova.

Bikeability

2016

Bikeability initierades av Chalmers tillsammans med stadsbyggnadskonsulterna på företaget Spacescape. Den första delen av projektet pågick under 2016. Målet var att ta fram en modell som kommuner kan använda för att analysera flödespotential och hastighetspotential i cykelvägnätet. Trafikkontoret såg ett behov av en sådan modell och valde därför att delta i arbetet. Modellen har bland annat testats i planeringsskedet av cykelvägnätet i den nya stadsdelen Frihamnen.

För cyklister är det viktigt att cykelvägnätet är framkomligt och har ett bra flöde. Göteborgs Stad har som mål att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i staden, både korta och längre sträckor. Ett cykelprogram har tagits fram för staden och med hjälp av Bikeabilitys modell har cykelflödespotential bedömts utifrån ett antal aspekter. Om vi vill ha en stad där cykling är en naturlig del av vardagen – så måste också cykling finnas med som en naturlig del av stadsplaneringen. Förhoppningen är att modellen ska bli ett användbart planeringsverktyg för stadsplaneringens tidiga skeden.

Hemmaladdning för flerfamiljshus i städer

2016

Trafikkontoret initierade projektet för att hitta nya, gemensamma sätt att hantera frågan om laddning av elbilar i flerfamiljshus, där invånarna inte äger sin egen parkering. Projektet har letts av Viktoriainstitutet Swedish ICT (numera RISE). Parkeringsbolaget har även deltagit tillsammans med Göteborg Energi och Familjebostäder.

Projektet har resulterat i handlingsplaner för hur aktörerna ska kunna erbjuda laddning nära hemmet för de som bor i flerfamiljsbostäder. Projektet är också en del i en större strategi kring hur Göteborg ska hantera laddningsfrågan. Den faktiska placeringen av laddstolpar är ofta viktigare än det totala antalet.

 
Projektet finansierades av Energimyndigheten.

OPTICITIES

2013-2016

OPTICITIES är ett EU-projekt som syftade till att hjälpa europeiska städer att hantera rörlighet i stadsmiljö genom trafikstrategier och affärsmodeller för informationstjänster.

Göteborgs Stad har sedan början av 90-talet varit banbrytande i arbetet med ITS-lösningar (Intelligent Traffic Systems) som ett verktyg för att effektivisera transportnätet i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet. Ett flertal prototyper har utvecklats och testats, däribland reseplanerare med olika inriktningar, verktyg och tjänster relaterade till transporter av farligt gods.

Lösningarna vi har skapat i Göteborg genom medverkan i OPTICITIES är några av de projektresultat som faktiskt används i praktiken. Applikationen NyStart, som hanterar tillstånd för byggnation på allmän platsmark är en sådan lösning. Soft Prio är en annan systemlösning som utvecklades inom projektet , vilken håller koll på var kollektivtrafikfordonen befinner sig, ger förtur vid trafikljus och ser till att spårvagnarna svänger åt rätt håll vid växlarna.

I projektet deltog sex europeiska städer som pilotstäder: Göteborg, Lyon, Madrid, Torino, Birmingham och Wroclaw. Förutom statliga myndigheter deltog forskningsinstitut, informationsleverantörer, bilindustrin och viktiga nätverk av europeiska städer och internationella kollektivtrafikoperatörer.

Läs mer på www.opticities.com

   The project is co-funded by the European Commission Directorate General for Research (DG RTD) under the framework of the FP7 programme.

SMARTSET

2013-2016

Inom SMARTSET-projektet arbetade Göteborgs Stad för att skapa nya lösningar och förutsättningar för så kallade smarta leveranser i städer.

I städerna står godstransporter för upp till 20 % av den totala trafiken, 30 % av trängseln och de släpper ut 50 % av växthusgaserna. EU-projektet SMARTSET arbetade för att förändra detta i enlighet med EU:s 2020-strategi, genom att stärka de kommersiella förutsättningarna med lämpliga regelverk och incitament.

Trafikkontoret har haft en ledande roll som koordinator i SMARTSET-projektet. Flera av projektets åtgärder har förverkligats inom Göteborg, bland annat Stadsleveransen och Feskeleveransen. Göteborg fortsätter att arbeta med att underlätta etableringar av smarta leveranser i andra delar av staden och stöttar utvecklingen av hållbara transportlösningar och rena, energieffektiva fordon.

Övriga städer som deltog i projektet var Berlin (Tyskland), Fortì (Italien), Graz (Österrike), Rom (Italien), Sundsvall (Sverige), Interporto Padova (Padua, Italien) och Newcastle (Storbritannien).

Läs mer på smartset-project.eu

The project is co-founded by the Intelligent Energy Europé Programme of the European Union

ESOLI

(Energy Saving Outdoor Lightning)
2009-2012

ESOLI projektet var en uppföljare till projektet E-street (länk) vars syfte var att öka medvetenheten kring intelligent gatubelysning och öka användningen av olika lösningar i Europa. Ett övergripande mål för projektet var att främja en ökad användning av intelligenta belysningssystem i utomhusmiljöer.  Projektet arbetade med att ta bort hinder för implementering av tekniken på en storskalig nivå.
 
 
The project is funded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union. (Contract number: IEE/09/927/SI2.558319 ESOLi)

CARMA

(Cycling Awareness Raising and Marketing)
2010-2013

Cyklar du till jobbet eller skolan eller vill du cykla till nya utflyktsmål i staden? Då kan Cykelkartan hjälpa dig att hitta dit du är på väg. Cykelkartan för Göteborgs Stad är ett av resultaten i projektet som utvecklades för att underlätta för cyklister att ta sig fram i staden.

CARMA projektet leddes av Göteborgs Stad och arbetade med att utveckla metoder för att förbättra målgruppsanpassad marknadsföring av cykling. Projektet initierades av sex europeiska städer och var ett målgruppsorienterat kommunikationsprojekt för cykling som fokuserade på att skapa bättre samarbete med de utvalda målgrupperna. Dessutom utvecklades integrationen mellan kommunikation och infrastrukturinitiativ för cykling. Förutom Göteborgs Stad deltog städerna Budapest, Eindhoven, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Parma och Riga.

Planera din cykelresa via Cykelplaneraren på trafiken.nu/goteborg/cykelreseplanerare/


Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/carma

 
Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union.

CIVITAS CATALIST

2008-2011

Tillsammans med ett stort antal städer i Europa och andra aktörer deltog Trafikkontoret i projektet CATALIST. Projektet syftade till att sprida erfarenheter från tidigare projekt kopplade till CIVITAS (länk) nätverket och är baserat på Trafikkontorets arbete i de tidigare projekten TELLUS(länk) och START(länk). Förutom Göteborg deltog städerna Berlin, Bristol, Graz, Rotterdam, Krakow, Nantes, Toulouse, Bremen, Bukarest, Kaunas, Rom, Stockholm och Genoa.

Trafikkontoret var koordinator i temat för Urban Goods Transport inom CATALIST-projektet. Projektet resulterade i ett svar på the Green paper on Urban Mobility, i vilken man belyste vikten av urbana godstransporter där Gröna Zoner, Eco-Driving, integration av gods- och passagerartrafik är centrala faktorer. Resultatet bestod även av en översikt av god praxis i städer inom Gröna Zoner, Consolidation Schemas och Clean Vehicles.

Läs mer på civitas-initiative.org

CARE-North

(Carbon Responsible Transport strategies for the North Sea area)
2010-2015

De transportrelaterade CO2-utsläppen fortsätter att öka och vi står inför ett akut behov av att utveckla och genomföra åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp och för att säkerhetskälla energiförsörjningen för transporter. CARE-North innehöll flera delprojekt som syftade till att mäta, analysera och minska utsläpp av växthusgaser. Trafikkontoret deltog i CARE-North med  fem lokala delprojekt:

• Utsläppsmätning i realtid på fordon i kommunens fordonsflotta
• Strategi för elfordon
• Test av informationstjänster vid pendelparkeringar
• Klimatkompensation vid upphandling av transporter
• Stimulering av användandet av alternativa, hållbara bränslen
 

 
The project is co-financed by the European Union, European Regional Development Fund (ERDF), within the Interreg NSR IV programme.


City Hush

2010-2012

City Hush projektet syftade till att minska bullernivåer i tätorter med 10-20 dB(A) samt att reducera CO2-utsläppen från personbilar med 40-50 % och från lastbilar med 10-30 %. Projektet arbetade för att stödja europeiska policys med syfte att reducera bullernivåer och eliminera de skadliga effekterna av bullerexponering i städer. Detta gjordes genom att förse kommuner med verktyg för att fastställa bullerkartor och handlingsplaner (EU-direktiv 2002/49/EG) samt att tillgängliggöra ett brett utbud av validerade tekniska lösningar för specifika hot-spot problem som uppstår i städerna.

Ett av delprojekten inom City Hush var ”Tysta miljözoner”, som innebär att enbart tysta fordon får köra i dessa zoner och där tullar tillsammans med dubbförbud var de verktyg som används för att uppnå målen. Dessa zoner går under benämningen Q-zones.

Totalt 13 internationella partners deltog i projektet; ACCON (Danmark), Akron NV (Belgien), Acoustic Control AB (Sverige), Alfa Products & Techologies (Belgien), Dynamics Structures and systems International (Belgien), Goodyear (Luxemburg), Head Acoustics (Danmark), Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige), NCC Roads AB (Sverige), Netherlans Organisation for Applied Scientific Research (Nederländerna), POLIS network (Belgien), Stockholm Environmental Protection Agency (Sverige), TT&E Traffic and Transportation Consultants S.A. (Grekland), Trafikkontoret Göteborg (Sverige) och University of Cambridge (Storbritannien).
 

Läs mer på www.cityhush.org

  
The project is co-funded by the European Commission, under the 7th Framework Programme.

START

(Short Term Actions to Reorganize Transports of Goods)
2006-2009

START var ett projekt där stadsförvaltningar, transportföretag och lokala företag samordnade lokala fraktnätverk för att samverka kring målet att effektivisera godsdistribution. På så sätt främjades en hållbar utveckling och det bidrog till att skapa mer attraktiva stadsmiljöer.

START projektet bestod av olika partnerstäder i form av Brstol, Ravenna, Ljubljana, Riga och Göteborg som var projektledare. De deltagande projektstäderna fokuserade på att göra godstransporter mer effektiva genom konkreta åtgärder för att kombinera insatser som restriktioner för tillgänglighet, samlingscentraler för gods och olika incitament åtgärder. Dessa åtgärder var fördelaktiga för både företag och medborgare genom att göra godstransporterna mer energieffektiva och därigenom minska luftföroreningarna.
 

Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/start


Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union

E-street

(Intelligent Road and Street Lighting in Europe)
2006-2008

E-street ökade medvetenheten kring intelligent gatubelysning och accelererade användandet av dessa teknologier i Europa.

Projektdeltagarna arbetade med att bygga nätverk för ökat kunskapsutbyte samt utveckling av verktyg i syfte att effektivisera utomhusbelysning. Fokus lades på mjukvaran, det vill säga standardisering och kommunikation för en mer intelligent belysning. Under projektperioden installerades över 20.000 intelligenta gatulampor och nya standarder och administrativa verktyg för behandling av adaptiv belysning utvecklades och sattes i bruk.
 

Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/e-street
 

Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union

SPICYCLES

(Sustainable Planning & Innovation for Bicycles)
2006-2008

SPICYCLES projektet fokuserade kring cykling och hur man arbetar för att öka cyklandet i städer. Projektet leddes av Institute of Studies for the Integration of Systems i Rom. Övriga samarbetsstäder var Berlin, Bukarest, Ploiesti, Rom och Barcelona.

Projektet utvecklade verktyg och kunskap för att öka andelen cyklister i städerna. SPICYCLES visade att andelen cykling kan ökas i europeiska städer genom olika geografiska, klimatanpassade och kulturella åtgärder.

För Göteborgs Stad resulterade projektet i en förlängning av ett cykeldelningstest i Lundby, utförandet av enkätundersökningar, ritningar på cykelleder i staden, samt undersökningar och förstudier för ett cykelcenter i Göteborg. Projektet resulterade i flera åtgärder i övriga partnerstäder som det går att läsa mer om via länken nedan.
 

Läs mer på ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/spicycles
 

Co-founded by the Intelligent Energy Europe Program of the European Union

Q-City

(Quiet City Transport)
2005-2009

Q-City syftade till att studera olika typer av buller och hur buller upplevs, däribland vägbuller och infrastrukturbuller.

Projektet arbetade med utveckling och förfining av bullerreducerande beläggningar och reducerande åtgärder för bullerspridning i olika stadsmiljöer såsom öppna platser och torg. Q-City projektets resultat fungerade som underlag till europeiskpolicy för att reducerandet av bullernivåer och skadliga effekter av bullerexponering i städer.
 

Läs mer på www.qcity.org

  
The project is co-funded by the European Commission, under the 6th Framework Programme.

BUSTRIP

(Baltic Urban Sustainable Transport and Implementation & Planning)
2005-2007

BUSTRIP var ett samarbete mellan 13 parter i Östersjöregionen. Projektet handlade om planering och genomförande av hållbara transporter i städer med hjälp av utvecklandet av transportplaner.

Projektets syftade till att utveckla ett omfattande partnerskap mellan städer i Östersjöregionen. BUSTRIP producerade SUTP-verktyg (Sustainable Urban Transport Planning) och genererade kunskap kring god praxis från partnerstäderna.
 

Läs mer på www.managenergy.net/resources/1063#.V6MGNWdf1-Y

 
The project was part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme and by the Finnish Ministry of Environment.

TELLUS - CIVITAS

(Transport & Environment aLLiance for Urban Sustainability)
2001-2006

CIVITAS TELLUS sammanförde fem städer med fokus på framtidens hållbara trafik- och transportlösningar. Städerna visade att integrerade, urbana transportpolicys kan bidra avsevärt till hanteringen av dagens trafikproblem i Europa. De deltagande städerna var Rotterdam, Berlin, Göteborg, Gdynia och Bukarest. TELLUS bidrog till möjligheten att diskutera transportfrågor som har tidigare varit försummade, i synnerhet kommersiell transport och godstransport. Projektet resulterade även i att samarbetet mellan offentligt, privat och akademisk sektor var en tydlig framgångsfaktor.

Sammanlagt implementerades 48 åtgärder inom CIVITAS TELLUS i de fem samarbetande städerna. Varje stad implementerade åtgärder anpassade till stadens specifika behov och fokuserade på olika områden för att bidra till renare och förbättrade transportsystem.

Göteborgs Stad implementerade sex åtgärder för kommersiell transport och en åtgärd för passagerartransport. En av dessa åtgärder innebar ett samarbete med DHL där rena transportfordon implementerades i staden. Liknande åtgärder genomfördes därefter även i Berlin och Bremen.


Läs mer på www.civitas.eu/content/tellus

TELLUS Final Evaluation Report

Läs mer om Trafikkontorets samarbete inom CIVITAS-nätverket

 
The project was co-founded by the European Union.

PROGRESS

(Pricing Road Use for Greater Responsibility, Efficiency and Sustainability in Cities)
2000-2004

PROGESS var ett projekt som arbetade med att utveckla och främja hållbar rörlighet i städer. Projektets syfte var att analysera miljöeffekter av NOx och CO2 för trafikleder och innerstaden och därigenom skapa en diskussion kring differentierade avgifter.

Den ökande biltrafiken och de negativa konsekvenserna detta har på stadsmiljön kopplat till trafikstockning, olyckor, dålig luftkvalitet och hälsoeffekter, är en övergripande oro i många europeiska städer. För att försöka vända utvecklingen och främja en mer hållbar rörlighet arbetade projektet med att driva fram policys på två grundläggande fronter:

• hantering av efterfrågan på privata bilar, genom olika strategier för trafikstyrning
• utveckling av alternativa mobilitetstjänster - övergripande kollektivtrafikslösningar, samåkning, informationssystem, etc.
 

Läs mer om projektet: Progress Final Report

 
The project was co-founded by the European Commission, 5th RTD Framework Programme.

TARGET

(Travel Awareness Regional Groups for Environmental Transport)
1999-2005

TARGET var ett av stadens första stora Europeiska projekt. Projektet var ett samarbete inom Nordsjöregionen med deltagare från Sverige, Tyskland och England. Insatserna handlade bland annat om transporter och kommunikationer, naturresurser och ekologisk hållbar utveckling.

Målen för TARGET var att utveckla, implementera och utvärdera olika aktiviteter inom Mobility Management som främjar användandet av alternativa färdsätt till bil. Genom ett gränsöverskridande samarbete utvecklades strategier för att främja effektiva och hållbara transportsystem för städer.

Som en del av TARGET startades Vision Lundby år 2000, som ett samverkansprojekt för att öka kunskapen kring hållbara trafik- och transportlösningar och utveckla och testa metoder för att ändra olika gruppers resvanor. År 2003 öppnades ett lokalt kontor i Lundby som fick namnet Lundby Mobility Centre. Kontoret var ett lokalt servicekontor där både företag och privatpersoner kunde få råd och information. 2007 samlades arbetet på Trafikkontoret och lokalkontoret i Lundby stängdes. Satsningen på Lundby som pilotstadsdel fortgår dock utifrån Trafikkontoret. Erfarenheterna och de lösningar som utvecklas i Lundby har nyttjas i flera efterföljande projekt så som PROGRESS, CIVITAS TELLUS, START och SpiCycles som du kan läsa mer om ovan.

Läs mer om resultatet av TRAGET-projektet:

Final Report TARGET, part 1
Final Report TARGET, part 2

 


Target is co-funded by the European Region Development Fund,
Interreg IIIB North Sea Region programme.