-

Samarbetsplattformar

Trafikkontoret verkar inom ett antal samarbetsplattformar för att lyfta frågeställningar som bidrar till att utveckla hållbar och säker mobilitet. Genom samverkan med forskning, näringsliv och myndigheter kan nya perspektiv belysas och utvecklingen kan påskyndas.

Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt forskningscentrum som arbetar med en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar: att uppnå hållbar urbanisering och bygga städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga.

Mistra Urban Futures arbetar med lokala och internationella forskningsprojekt som bland annat rör social polarisering och utanförskap, ohållbara livsstilar, klimatförändringar och omställningen till koldioxidsnåla samhällen. Verksamhetens centrala ledning finns i Göteborg och här finns också en lokal forskningsplattform.

När politiker och beslutsfattare får tillgång till relevant underlag, kunskap och förstklassig forskning ges de också bättre förutsättningar att välja rätt vägar i utvecklingen av hållbara städer.

Göteborgsplattformen har genomfört ett stort antal projekt i samverkan med Göteborgs Stad. Trafikkontoret har varit särskilt involverat i ”WISE”, som resulterat i ett nätverk för Hållbar urban mobilitet. Just nu pågår bland andra ett projekt som handlar om hur staden kan arbeta i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling samt ett projekt som följer förverkligandet av Vision Älvstaden. Här finns alla Mistra Urban Futures forskningsprojekt listade.

Kärnan i Mistra Urban Futures utgörs av plattformar i Göteborg, Kapstaden, Manchester och Kisumu (i Kenya). I Sverige har centret också en plattform i Skåne och en mindre enhet, en ”nod” i Stockholm. Mistra Urban Futures finansieras av forskningsstiftelsen Mistra och Sida tillsammans med ett Göteborgskonsortium, där bland annat Göteborgs Stad ingår.

Läs mer:

CLOSER 2.0

Closer 2.0 är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Här samlas akademi, näringsliv och myndigheter och driver projekt för att utveckla och sprida kunskap om effektiva transporter.

Trafikkontoret deltar i flera projekt och aktiviteter inom Closer, bland annat genom datainsamling för beslutsunderlag och planering för godsvänliga städer. Closer arbetar för ökad transporteffektivitet vilket innebär att skapa så effektiv logistik som möjligt, ur resurs-, energi-, miljö- och ekonomiperspektiv. Detta för att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga.

Det breda samarbetet med olika aktörer gör att Closer kan fånga upp behov och idéer som möjliggör nya innovationer och lösningar för ökad hållbarhet i transportbranschen. Forskningen som görs utifrån plattformen ska komma till nytta både för företag och samhälle.

Closers prioriterade temaområden är Urban Mobility som fokuserar på nya hållbara lösningar för gods- och persontransporter i städer; High Capacity Transport (HCT) som handlar om hur HCT-fordon kan höja energieffektiviteten och minska koldioxidutsläpp; samt utvecklingen av hållbara, säkra och effektiva transportstråk.

Läs mer om closer.lindholmen.se
 

 Finansieras av Vinnova.

 

 

SAFER 2.0

SAFER 2.0 är en plattform för forskning och utveckling av trafiksäkerhetsfrågor. Trafikkontoret är en av ca 30 partners från akademi, näringsliv och samhälle som deltar i plattformen.

SAFERs vision är att med hjälp av kompetens från akademi, industri och myndigheter vara ett nav för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER är ett kompetenscenter och en bred plattform för forskning som ska bidra till nya säkerhetssystem och lösningar.

Trafiksäkerhet är en kvalitet i den attraktiva staden och en förutsättning för framtidens mobilitet. Alla trafiksäkerhetsfrågor går inte att lösa enbart genom infrastrukturen eller enbart med fordonstekniska lösningar. Därför behövs en fungerande samverkan mellan forskning, fordonsutvecklare och offentlig sektor.

När SAFER startades 2006 låg fokus främst på de fordonstekniska aspekterna av trafiksäkerhet men idag har SAFER breddats för att fokusera även på arbetet med oskyddade trafikanter, det vill säga cyklister och fotgängare. Idag är det i cykelsingelolyckor som det största antalet allvarlig skadorna registreras.  Tanken är att SAFER ska generera idéer för forskningsprojekt ur olika perspektiv för att rädda liv i trafiken.

Trafikkontoret har genom åren deltagit i en analysgrupp för trafiksäkerhet och flera projekt inom ramen för SAFER. Den långsiktiga nyttan för trafikkontoret är att genom projektet bygga kunskap om trafiksäkerhet och föra in tillämpbar kunskap i rätt instanser. Göteborg har ett starkt internationellt varumärke när det kommer till trafiksäkerhet. Att delta i SAFER 2.0 är ett led i arbetet med att uppfylla stadens visioner om hållbart resande.

Läs mer på chalmers.se/safer
 

 
SAFER bidrar till säkerhetsforskningen inom Europeiska Unionen och har skrivit på the European Road Safety Charter.

 

 

Test Site Sweden West

Test- och demonstrationsanläggningar är en viktig nyckel i arbetet med att göra regionens fordonsindustri konkurrenskraftig på en internationell marknad. Projektet Test Site Sweden West arbetar för att skapa nya testanläggningar och bättre utnyttja befintliga anläggningar.

Trafikkontoret medverkar som referensgrupp i samverkansplattformen Test Site Sweden (TSS), en neutral arena för samverkan inom fordon, transport och miljöteknik.  TSS initierar och utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för fordon i syfte att stödja utvecklingen av hållbara transporter.

Test Site Sweden West (TSS-W) är ett av projekten inom TSS. TSS-W drivs av Lindholmen Science Park och Innovatum med syftet att skapa goda förutsättningar för transport- och fordonsindustrin i regionen, bland annat genom att verka som sammanhållande nod för test- och demonstrationsverksamhet, attrahera investeringar och marknadsföra regionen som test- och demonstrationsregion. Målet är stärka konkurrenskraften hos fordons- och transportbranschen och därmed skapa fler jobb.

Läs mer om testsitesweden.com
 

   
Finansieras av ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) och Västra Götalandsregionen.