Foto: Klas Eriksson

Resvaneundersökningar och cykeldata

Göteborgs Stad arbetar med flera utvecklingsprojekt kring resvaneundersökningar och trafikdata. Det handlar både om att göra undersökningarna enklare för den som svarar, men också om att kunna samla in mer och bättre data.

Ungefär vart tredje år gör Göteborgs Stad en resvaneundersökning. Underlaget används i samhällsplaneringen, hur man bygger och utvecklar staden. Resvaneundersökningarna är även en viktig del i stadens måluppfyllelse, där man exempelvis genom att titta på resvanor kan göra förändringar för att påverka mot mål, som att öka cykling och gång. Undersökningen har genom åren gjorts både per telefon men även som en postal enkät.

Den senaste resvaneundersökningen som görs under 2017 i 21 västsvenska kommuner fungerar även som plattform för ett pilotprojekt i ett forskningsprojekt, vilket genomförs av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Syftet med projektet är att undersöka olika metoder som används vid rekrytering av deltagare i resvaneundersökningar. Man jämför även resultat och deltagande ifrån telefon- och postala undersökningar, men även webbenkäter och test av en app ingår i projektet.

Ytterligare ett utvecklingsprojekt som pågår inom ramen för resvanor är insamlingen av cykeldata. Projektet Samla cykeldata, som finansieras av Trafikverket ska bidra till mer och bättre information kring hur cyklister rör sig i staden. Detta blir till underlag för planeringen av cykelinfrastruktur.

Insamlingen av cykeldata genomförs under hösten 2017 med hjälp av utvalda appar. Eftersom många cyklister redan i dag använder den här typen av tekniska hjälpmedel för att mäta hur långt och var de cyklar behöver de inte heller ladda upp en speciell app om de inte vill.

Trafikkontoret deltar tillsammans med Trafikverket och Cykelfrämjandet i projektet och den data som samlas in överlämnas slutligen till Göteborgs Stad. Båda projekten pågår under 2017 och 2018.


Läs mer om VTI och resvaneundersökningar