Ljus vid Norra Älvstranden, Göta älv i Göteborg. Foto: Stadsmiljöförvaltningen.

Att sätta ljus på livsmiljöer


Balansen mellan ljus och mörker är en viktig förutsättning för allt liv och goda ljusmiljöer har en avgörande betydelse för samhällets utveckling på hållbara sätt. Ljus bidrar till trygghet, säkerhet och tillgänglighet i det offentliga rummet på sätt som stärker jämställdhet, demokratiskt inflytandet och mångfald, men artificiellt ljus har negativ påverkan på ekosystem och klimat.

Under perioden augusti 2023 till april 2026 driver Stadsmiljöförvaltningen ett kommunikationsprojekt tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och Göteborgs universitet som forskningspart med stöd av Statliga forskningsrådet Formas.

Ljus är centralt för gestaltade livsmiljöer

Projektet fokuserar på ljusets roll i byggd miljön som nyckel för arbete med skilda fält och samhällsutmaningar som social inkludering, energieffektivitet och ljusföroreningar. För att uppnå en god ljusmiljö för både människor och natur behövs bred samverkan mellan olika aktörer i en stad, men också samordning på kommunal, regional och nationell nivå. Projektets syfte är att kunskap om belysning ska komma till användning och skapa nytta i samhället och stödja utvecklingen av belysning som verktyg för hållbar utveckling.

Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling

Omställning till ljusmiljöer som stödjer både människa och natur

Målet är ökad kännedom om belysningens betydelse för att bidra till omställning av ljusmiljöer som stödjer både människa och natur. Projektet ska kommunicera och tillgängliggör forskning om belysning som bidrar till de globala målen i Agenda 2030 med särskilt fokus på tre av hållbarhetsmålen:

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Främja nationell och regional utvecklingsplanering.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.
Projektet kommer att dela kunskap och metoder, utveckla verktyg och bjuda in till workshops för ökad samverkan kring platsanpassad belysning med avvägningar för goda livsmiljöer under dygnets alla timmar. Information publiceras löpande här.

Mer information

Vill du veta mer, är intresserad av att medverka eller på annat sätt koppla dig till projektet? Kontakta Lars Ocklund, Planeringsledare belysning, Stadsmiljöförvaltningen.

E-post: lars.ocklund@stadsmiljo.goteborg.se