NordicWay 2

Regeringen har tydliggjort att digitaliseringen är ett av flera verktyg för att nå de transportpolitiska målen och för att få ett långsiktigt hållbart transportsystem. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan transporterna effektiviseras och klimatpåverkan från transporterna minska. Fordon är idag till stor del uppkopplade och möjligheterna kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Detta underlättar också för oss som stad att nå de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Efterfrågan på transporter av gods och personer väntas öka i svenska städer. För att kunna bidra till att fler människor kan bo och leva hållbart finns det därför ett behov av att effektivisera och miljöanpassa transporterna.

I projektet NordicWay har företag, myndigheter och frivilliga förare i Sverige, Norge, Danmark och Finland varit uppkopplade och delat information med varandra om väderförhållanden, väghinder, vägarbeten och halka. Syftet med testerna är att på kort sikt bidra till att minska antalet olyckor och på lång sikt bidra till bättre trafikflöden.

Under hösten 2018 startade NordicWay 2. Här medverkar Trafikkontoret dels genom att tillhandahålla dynamiska miljözoner med riktlinjer som öppet delas mellan olika involverade aktörer och dels genom att leverera digital trafiksignalinformation i realtid till ett så kallat ”moln” där informationen kan delas med andra.

Tillsammans med andra parter från industri och akademi, ska kontoret delta i ett pilottest där testfordon byter till eldrift i dynamiska fiktiva miljözoner, som kontoret tillhandahåller. Under pilottestet ska de dynamiska zonerna tillhandahållas för prenumeration (push) till testfordonen. Trafikkontoret kommer också att delta i utvecklingen av gränssnitt och dataformat och bidra till en kravspecifikation för det dynamiska miljözonsverktyg som behövs.

Trafikkontoret kommer också att leverera digital trafiksignalinformation i realtid till en så kallad ”Interchange Node” (Moln för delning av data) som behövs i utvecklingen av självkörande fordon och smarta funktioner som delas mellan fordon på vägarna för att öka trafiksäkerheten.

Syftet med Trafikkontorets involvering i projektet är att höja kontorets kompetens inom geofencing och den teknik som behövs från kontorets sida och därigenom bland annat bidra till en förbättrad miljö och trafiksäkerhet i innerstaden.

NordicWay2 förväntas pågå till december 2020 och då ska Trafikkontoret kunna leverera riktlinjer för hur de dynamiska miljözonerna bör fungera ur ett väghållarperspektiv. Kontoret tillsammans med aktörer förväntas också ha framarbetat en affärsmodell för delning av trafiksignaldata samt att TK utvecklat sin service m h a den inlästa fordonsdatan.

NordicWay 2 är ett samarbetsprojekt mellan offentliga aktörer och näringslivet i Finland, Norge, Sverige och Danmark och delfinansieras av EU genom ”Connecting Europe Facility programme”.

Här kan du läsa mer om NordicWay:
Officiell hemsida
Trafikverkets sida om NordicWay