Belysning på Magasinsgatan.

Ljusets roll i hållbar stadsutveckling - FORMAS

Att bygga städer handlar om att skapa platser som möter olika behov, där människor trivs samt känner samhörighet och trygghet. Belysningen i staden har här en betydelsefull roll och kan i flera avseenden användas som ett verktyg för att bygga en hållbar stad för alla.

Att bygga städer med belysning

Dygnets och årets mörka timmar utgör en avsevärd del av livet i norra Europa och ljus har en avgörande betydelse för hur vi mår och beter oss. Rätt ljus på rätt plats gör staden trygg och vacker.

För att utforma ljuset rätt behöver många aktörer samverka, kommunala och statliga aktörer, men också medborgare, civilsamhälle och näringsliv. För att skapa hållbara ljusmiljöer behöver belysningen ta hänsyn till platsens och projektets specifika förutsättningar. Ljusets färdas gränslöst över fastighetsgränser och kan ha stor påverkan på omgivningen. När många aktörer samverkar skapas större möjligheter. Det är en komplex utmaning och vi behöver mer kunskap för att möta och lösa framtidens utmaningar.

Hållbarhet

För att uppnå en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar utveckling under dygnets alla timmar behövs planering som utgår från kvällens och nattens förutsättningar.

Balansen mellan ljus och mörker är betydelsefull för hälsa, vila och välbefinnande, och behövs för det ekologiska systemet ska fungera. Stadens belysning utgör en påverkan på klimatet och miljön framför allt genom själva elförbrukningen.

Välplanerade ljusmiljöer innebär rätt ljus på rätt plats vid rätt tid. Välbesökta platser och stråk ska belysas med god ljuskvalitet medan andra platser och stråk kan lämnas obelysta. Vi vet mer idag om hur belysning kan störa djurs och växters naturliga livsmiljöer och ha en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, men det kan undvikas genom medveten riktning och tidsstyrning av ljuset.

Belysning viktigt för resandet

Belysningen ska bidra till ett hållbart resande genom attraktiva ljusmiljöer för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer

För att uppnå ekonomisk hållbarhet bör långsiktiga värden som belysningen kan skapa identifieras tidigt i planeringen. Genom attraktiva och karaktärsfulla miljöer ska belysningen och den fysiska gestaltningen tillsammans bidra till att lokal handel och service stärks. Samverkan mellan offentlig förvaltning och privata intressen skapar förutsättningar för gemensamma belysningsinvesteringar som är hållbara över tid.

Exploateringar och behovet att ersätta befintliga ineffektiva belysningsanläggningar innebär stora investeringar, men investering i energieffektiv belysning av högkvalitet spar både ekonomiska resurser och klimat vilket ökar värde och samhällsnytta över tid.

Trygga livsmiljöer

Ljus är ett viktigt verktyg att skapa livsmiljöer som är trygga och säkra för alla stadens invånare. Göteborg ska vara en trygg stad där utformningen av det offentliga rummet ska upplevas tillgängligt och skapa förutsättningarför möten. Barriärer ska överbryggas och stadsdelar bindas samman för att skapa ett rikt stadsliv. Välplanerad belysning kan bidra till att befolka platser under fler av dygnets timmar, och därmed bidra till ökad trygghet, rörlighet och livskvalitet för de som bor och verkar i området.

Belysning ska användas för att tillgängliggöra aktiviteter och mötesplatser på ett jämlikt sätt och ge alla samma möjligheter att röra sig fritt under de mörka timmarna.

Ljus och kulturell hållbarhet

Ljus är ett verktyg för att synliggöra och möjliggöra kultur, vilket i förlängningen stärker demokratiskt inflytandet, stödjer mångfald och bidrar till interkulturell dialog.

Kulturell hållbarhet innebär att stimulera kreativitet och engagemang för att skapa utrymme för mänskliga uttryck och möten. Den kulturella dimensionen handlar om mänskligt liv och vår historia, nyskapande i kombination med kulturarv och om hur olika levnadssätt uttrycks i den offentliga miljön. En stad och en plats bär på sin identitet och ljuset är ett verktyg som förstärker platsens identitet och utveckling. Belysning möjliggör en kulturtät stad som utvecklar stadens värden. Tillfälliga ljusinstallationer skapar dynamik och upplevelserikedom, men också sammanhang i vardagen, attraktivitet och involvering, nya arbetstillfällen och innovationer.

Trafikkontorets syfte med det FORMAS-finansierade projektet är att:

  • Undersöka hur ljus kan integreras i stadsplaneringen.
  • Omsätta forskning och erfarenheter samt vidareutveckla vägledningen om ljus.
  • Fördjupa metodutveckling om ljus och konst, rum och social inkludering och sammanhållning.
  • Testa, utveckla och etablera nya samverkansformer mellan Göteborgs förvaltningar med målet att utveckla den mångdisciplinära samverkansprocessen för ljusplaneringen.
  • Höja kunskapsnivån om ljus inom förvaltningarna och övriga aktörer som arbetar med stadsplanering, arkitektur och samhällsbyggnad.
  • Utveckla och ta fram styrande dokument för Göteborgs riktlinjer för stadens belysning.

Genomfört projekt förväntas ge trafikkontoret samt andra förvaltningar en vidare syn på ljus och belysning som ett naturligt verktyg i stadsbyggnadsprocessen samt skapa ramar och ”språk” för att underlätta kommunikation mellan stadens olika intressesfärer.

Projektet sträcker sig från november 2019 till juni 2021.