En CIM-pilot för att sprida och utveckla smarta lösningar

Göteborgs Stad står inför en stor omvandling. Detta märks kanske främst i de centrala delarna, men det pågår mängder av stora och små exploateringsprojekt och infrastruktursatsningar nästan överallt inom stadsgränsen. Genom att använda digitalisering som en drivkraft vill vi möta den utmaning som alla dessa satsningar innebär. För att lyckas med detta arbetar vi inom Göteborgs Stad och trafikkontoret med en pilotimplementering av ett system för hantering av digitala data från projekt, vi kallar det för en pilot av CIM.

Arbetet görs som en del i EU-projektet IRIS, vars syfte är att utveckla och sprida smarta lösningar som bidrar till att göra europeiska städer mer energieffektiva, hållbara och attraktiva. IRIS pågår fr.o.m. oktober 2017 i totalt fem år.

Vad är CIM och BIM?

Vi har gjort en pilotimplementering av det som betecknas som CIM. Förkortningen står för City Information Model. En byggsten för CIM är det som kallas BIM, vilket står för Buildning Information Model. BIM är det väletablerade arbetssätt som de flesta byggföretag använder för att modellera, bygga och visualisera byggnader, broar och gator. När BIM används på ett så heltäckande sätt att det finns modeller för så gott som hela stan, kombinerat med befintlig geodata, kallar vi den heltäckande modellen som CIM. En viktig del i att etablera en CIM som omfattar hela Göteborgs Stad är att skapa ordning på den BIM data från projekt som är själva byggstenarna.

Trafikkontorets mål med projektet

Målet är att vi ska lära oss mer om BIM och ta de första stegen mot att kunna ta emot och börja kravställa BIM-leveranser från projekt. Detta har gjorts genom att utveckla nämnda pilot av ett system för att kunna ta emot och tillgängliggöra BIM data från projekt, baserat på att data från projekten följer en tänkt framtida BIM-kravställning.

Projektet kan även bidra till stadens gemensamma arbete med en ny plattform för delad data, det som kallas City Innovation/Information Plattform. På så sätt är vi delaktiga i arbetet med att utveckla staden och visualisera dess framtid.

Piloten klar

Vi i projektet har under våren genomfört det viktigaste steget och färdigställt den pilot vi skulle leverera. Denna pilot innehåller följande:

  • Förslag på en leveranskravställning, "BIM krav", som kan användas i framtiden vid de olika faserna i ett byggprojekt: analysera-planera-genomföra- avsluta.
  • En pilotversion av ett verktyg som utifrån leveranskraven kan ta emot, validera och spara leveranser av projektdata, tillexempel 3D modeller eller mätresultat och undersökningsdata.
  • En pilotversion av ett verktyg där man kan söka fram och ladda ner projektdata, levererad enligt kraven.
  • Ett programmatiskt gränssnitt (API) där projektdata skulle kunna hämtas ut och användas i olika tredjepartsapplikationer, till exempel i visualiseringsverktyg.
  • Piloten är baserad på en teknisk plattform, som bygger på de tekniska och arkitekturella specifikationer för en City Innovation/Information Platform som tagits fram inom IRIS. Idén är att städer i Europa ska använda samma öppna tekniker och standarder så lång det är möjligt för att totalt sätt underlätta delning av data.

Verktyg för att leverera in projektdata

Figur 1: Bild på verktyg för att leverera in projektdata

Exempel på valideringsresultat.Figur 2: Exempel på valideringsresultat.

Plattform för att hämta ut projektdata.

Figur 3: Plattform för att hämta ut projektdata.

Dokument som beskriver det programmatiska gränssnittet (API:t).Figur 4: Dokument som beskriver det programmatiska gränssnittet (API:t)

Ett enkelt exempel hur data i CIM-piloten kan hämtas ut programmatiskt och användas i ett tredjepartsverktyg.

Figur 5: Ett enkelt exempel hur data i CIM-piloten kan hämtas ut programmatiskt och användas i ett tredjepartsverktyg.

Utvärdering av projektet

Vi har genomfört två utvärderingar, en användarutvärdering och en teknisk utvärdering.

Användarutvärderingen har visat på en potentiellt stor nytta med delleveranserna:

  • Det finns ett stort värde i att ha fler gemensamma, tydliga krav som varje projekt kan återanvända. Det finns också ett stort värde med ett verktyg som tar emot och validerar projektdata utifrån kraven. Det finns ett starkt önskemål om att trafikkontoret jobbar för att införa det. Uppfattningen är att det kan underlätta arbetet med både förvaltning eller med nya projekt. Dels för att slippa ”uppfinna hjulet” inför varje projektstart, dels för att få ett verktyg för att sköta valideringen gentemot kraven. Verktyget i piloten var lätt att använda, men vi kan förtydliga leveranskrav och valideringsresultat.
  • Verktyget anses även användbart för att kunna söka fram och hämta ner projektdata på det sätt vi demonstrerar i piloten. Att kunna hitta den senaste datan från ett projekts skede kan komma att underlätta mycket när man skiftar skede, till exempel från systemhandling till bygghandling. Från förvaltningens sida ser man en fördel i att kunna hänvisa folk till en portal för att hämta ner information istället för att förvaltningen ska behöva leta upp data. Generellt varnar man dock för att fördelarna blir begränsade om datat är allt för generellt.

När det gäller den tekniska utvärderingen:

Verktygen i CIM piloten är implementerade på en typ av teknisk plattform som skulle kunna bli stadens framtida lösning för öppna och delade data, förutsatt att staden vill gå den vägen. Plattformen baseras på komponenter från FIWARE, som är en serie Open Source verktyg, speciellt framtagna av EU för att kunna bygga den smarta staden.

Den tekniska utvärderingen visar följande fördelar och nackdelar med vald plattform (FIWARE):

  • Fördelar: Det är en plattform med många anslutningsmöjligheter som är skalbar med möjligheter till att skapa accessrättigheter till datat på olika nivåer. Det finns dokumentation och kommunikationen bygger på öppna standarder. Anslutningsbarheten är god.
  • Nackdelar: I dagsläget saknas möjlighet att teckna SLA med en leverantör. Den frågan håller på att utredas djupare av Intraservice. Det är en ganska ny produkt och det finns få personer som har erfarenhet av att arbeta med den och det kan vara svårt att hitta erfarna utvecklare. Det krävs eget utvecklingsarbete för att få miljön på plats.

Utmaningar

Vi har dåligt med projektdata att fylla vår pilot med. Då kraven är nya är det inget projekt i dagsläget som uppfyller dem. För att kunna börja fylla piloten med data behöver projekten kravställas enligt vår framtagna kravställning, och det finns inte med i några kontrakt i dagsläget.

Det finns också stora osäkerheter kring om och hur man vill sprida projektdata på det här lättillgängliga sättet.

Vad händer närmast?

Projektet har nu genomfört de större uppgifterna som planerats. Det som återstår är att mäta ett antal KPIer, dokumentera lärdomar och rapportera till EU.

Hur trafikkontoret vill arbeta vidare med projektets leveranser återstår att besluta om.

Mer information om IRIS

Läs mer om projektet på: