Följeforskning Bostad2021

Som ett led i stadens jubileumssatsningar är det bestämt att Göteborgs stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer ska genomföra en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder utöver vanliga byggtakten under en 7-årsperiod fram till 2021.

Denna investeringssatsning följs av en forskargrupp på Chalmers Universitet som studerar arbetssätt och ger löpande inspel under hela processen. Följeforskningen går ut på att studera huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till en effektivare planerings- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet av den förändrade processen. Ambitionen är att resultatet av projektet ska komma den normala planerings- och byggprocessen till gagn.

Resultaten som redovisas är viktiga inspel till Göteborgs stad och kan ge insikter i hur planerings- och arbetssätt kan förbättras i framtiden. Göteborgs stad är en av medfinansiärerna till följeforskningen.

Projektet sträcker sig från november 2015 till december 2021.

Läs mer om följeforskningen och ta del av rapporterna på Chalmers webbplats.