Elmobilitet i Göteborgs stad

Hur planerar vi för att uppnå ett önskvärt, hållbart transportsystem? Utifrån den spännande frågeställningen har trafikkontoret i Göteborg tillsammans med representanter från näringslivet, akademin och kommunen, jobbat fram tänkbara tillvägagångssätt för att driva på utvecklingen av elmobilitet.

Under våren har Göteborgs stad trafikkontoret hållit fyra workshops, med syftet att ta reda på mer om hur elmobilitet kan vara en del i det hållbara resandet och hur trafikkontoret kan underlätta utvecklingen.

Metoden som använts kallas back casting och innebär att man analyserar nuläget och formulerar en önskvärd vision. Sedan letar man framkomliga vägar för att nå visionen. Back casting är ett vanligt sätt att driva innovationsprocesser, men en ny arbetsmetod på trafikkontoret. För att få till ett helhetsgrepp har representanter från såväl näringslivet som akademi deltagit. Trafikkontorets roll i processen har varit att skapa förtroende, förbereda workshoparna och att bearbeta materialet. Det är också trafikkontoret som stått för finansieringen, med ett stöd på 400 000 kronor av Vinnovas projekt Go:Innovation (SLK).

De fyra workshop-tillfällena har haft runt 25 deltagare. Den inkluderande processen har gett deltagarna möjlighet att nätverka och mötas kring viktiga frågor. Alla har fått en större kunskapsbank och en samsyn på utvecklingen, vilket också öppnar för framtida samarbeten.

Projektet finansieras genom Vinnovas projekt GO:innovation