ElectriCity

ElectriCity är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle med målsättningen att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik. Genom att elektrifiera kollektivtrafiken kan vi utveckla nya sätt att resa och samtidigt minska problem med buller och luftkvalitet.

ElectriCity fungerar som en demoarena för olika lösningar inom bland annat elektrifierade bussar, trafiksäkerhet, trafikledning och energiförsörjning. Det är också en plattform för forskning och ska fungera som inspirationskälla för framtidens stadsutveckling. Sammanlagt 15 olika aktörer är med och utvecklar, testar och demonstrerar nya lösningar. Trafikkontoret deltar i flera olika delar av projektet i frågor som rör allt från buller till så kallad ”geofencing”.

En viktig del av ElectriCity är ta fram, testa och utvärdera hur eldriven busstrafik kan öka kollektivtrafikens attraktionskraft och göra den mer hållbar. Det finns många nyttor med eldrivna bussar, bland annat är de tystare än vanliga bussar, har inga utsläpp och har liten klimatpåverkan eftersom elen kommer från förnyelsebara källor.

Busslinje 55, som startades inom ramen för projektet, trafikeras av eldrivna demonstrationsbussar och elhybridsbussar. Linje 55 går mellan Lindholmen och Johanneberg och bussarna är utformade efter resenärernas behov, med bland annat tillgång till wifi och eluttag. Tester av kundnöjdheten har visat att resenärerna på linje 55 är mer nöjda än resenärer på andra busslinjer.

Trafikkontoret bygger hållplatserna för linje 55 och deltar även i utvecklingen av det geofencingsystem som påverkar hur linje 55 kör. Systemet bestämmer bland annat vilken hastighet bussarna ska ha och när elhybridbussarna ska köra på eldrift, utifrån ett förutbestämt geografiskt området. Inom ramen för projektet utreder trafikkontoret även bullernivåerna i staden och är involverade i frågor som rör infrastruktur, inomhushållplatser och trafiksäkerhet på så kallade shared space-platser där gående, cyklister och buss delar yta.

ElectriCity har rönt stor uppmärksamhet såväl i staden som i resten av Sverige och internationellt. Nio av tio Göteborgare känner till ElectriCity och förknippar det bland annat med miljövänlighet.

Läs mer på electricitygoteborg.se