ELDSJÄL

Hur kommer framtidens förarlösa och delade transporter att användas? Det undersöker trafikkontoret tillsammans med parterna Västtrafik, TRIVECTOR och Malmö Universitet i projektet ELDSJÄL (Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet).

Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur elektriska och samutnyttjade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafik men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Inom projektet genomförs en tillämpad studie där potentialen för elektriska och samutnyttjade självkörande fordon utforskas i Göteborgsregionen. I projektet utvecklas möjliga framtidsscenarier, vilka sedan kommer modelleras i VISUM.

Projektet ELDSJÄL är egentligen två separata projekt finansierade av Vinnova respektive Västa Götalandsregionen. Projekten utgör två distinkta case med stora fördelar och synergier finns i att de drivs parallellt.

Projektet sträcker sig från januari 2020 till juni 2021.

Läs mer om ELDSJÄL på Vinnovas webbplats. 

Läs mer om ELDSJÄL på Drive Swedens webbplats.