Frågor och svar

Drive Me är ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara transportsystem. Det centrala inom Drive Me är att undersöka hur självkörande fordon kan ge fördelar för samhälle och ekonomi i form av förbättrade trafikflöden, mindre miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet.

Vad är Drive Me?

Drive Me är ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara transportsystem.

Vilka parter ingår i Drive Me?

Volvo Cars, Trafikverket, Göteborgs Stad, Lindholmen Science Park, Chalmers och Autoliv. Från Göteborgs Stad deltar trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, Parkeringsbolaget, stadsledningskontoret, Business Region Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Vad gör man inom ramen för Drive Me?

Inom ramen för Drive Me pågår ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt som berör allt från lagstiftning till parkeringsfrågor. Det centrala inom Drive Me är att undersöka hur självkörande fordon kan ge fördelar för samhälle och ekonomi i form av förbättrade trafikflöden, mindre miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet. Syftet är att studera samhällsfördelarna och hur människors liv kan förbättras med självkörande teknik. Ambitionen är att Sverige ska bli ledande inom hållbara transporter. Som en del av projektet genomför Volvo Cars en pilot med familjer på allmänna vägar runt Göteborg. Syftet med piloten är att utveckla den teknik som krävs för självkörande bilar.

När startades Drive Me?

Drive Me startade 2013 på initiativ av Volvo Cars.

Varför är Göteborgs Stad med i Drive Me?

Drive Me ligger i linje med stadens trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram som i stora drag går ut på att hantera fler människors resande samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan och bidrar till attraktiva stadsmiljöer. Vårt deltagande är ett led i att uppfylla de politiska målen kring miljö, näringsliv, stadsutveckling och hållbart resande. Vi vill vara med och påverka och utveckla morgondagens hållbara transportsystem och innovativa transporttjänster så att vi kan skapa en bättre och attraktivare stad för våra invånare.

Göteborg ligger idag i framkant när det gäller innovation och utveckling inom mobilitet och självkörande teknik. Självkörande teknik finns redan idag och är framtiden inom fordonsindustrin. Vi är en av de städer i världen som kommit längst i förberedelserna för en framtid med självkörande bilar. Göteborg är en uttalad utvecklingsarena och få städer i världen har en så stark innovationskraft inom trafik- och fordonslösningar.

Vi tror att den nya självkörande tekniken kan bidra till samhälleliga och ekonomiska fördelar, genom bättre trafikflöde, miljö och trafiksäkerhet. Genom Drive Me attraherar vi ny kompetens till Göteborg och lägger grunden för ett fortsatt samarbete mellan myndigheter, industri och akademi.

Varför är Drive Me viktigt för Göteborg?

Göteborg växer och utvecklas med inriktning på att skapa en tätare och mer hållbar och öppen stad med attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv.
Drive Me representerar ett viktigt steg i vår utveckling för lärande, kompetensutveckling och identifiering av centrala demonstrationsprojekt i syfte att planera och utveckla vår stad för framtiden.

Vad förväntar sig Göteborgs Stad av Drive Me?

Vi vill undersöka hur självkörande fordon kan bli en del av nya mobilitetslösningar som kan förenkla vardagen för våra medborgare.
Vi vill se hur självkörande bilar kan bidra till att minska problem med trängsel, luftföroreningar och koldioxidutsläpp.
Vi vill se hur självkörande bilar kan bidra till att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Hur hänger självkörande bilar ihop med stadsplanering?

Fler människor på en begränsad yta innebär trängsel och andra påfrestningar på samhälle och miljö. Självkörande bilar väntas få en viktig funktion i planeringen av framtidens stadsmiljö. De ger en mer effektiv markanvändning, begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen och gör stadsmiljön attraktivare genom säkrare trafik och minskade utsläpp.

Vad innebär pilotstudien med självkörande bilar i Göteborg?

Med start i december 2017 börjar pilotstudie-fasen i regi av Volvo Cars inom ramen för Drive Me. Upp till hundra familjer i Göteborg ska få möjlighet att i det vardagliga livet uppleva avancerad förarstödsteknik och därigenom vara med och bidra till utvecklingen av självkörande Volvobilar. Pilotstudien kommer i huvudsak att ske på motorvägar i Göteborgsregionen. Syftet med piloten är att testa hur avancerad teknik för förarstöd fungerar i olika trafiksituationer och trafikmiljöer samt hur tekniken samspelar med förare, passagerare, infrastruktur och andra trafikanter. Testbilarna är Volvo XC90 som är utrustade med extra sensorer och kameror för forskningsbruk.

Var ska de självkörande bilarna köra i pilotstudien?

Under piloten kommer forskningen framförallt ske på motorvägssträckor runt Göteborg – Lundbyleden, Söderleden och E6. Det är stora vägar som är fria från mötande trafik, fotgängare och cyklister.

Hur länge pågår pilotstudien?

Volvo Cars har ambitionen att ha fordon med självkörande teknik till försäljning år 2021.

Varför måste självkörande bilar testas i riktig trafik?

För att pröva och utveckla självkörande bilar behöver man testa tekniken i verklig trafikmiljö. Detta för att förstå hur samspelet mellan människa och teknik fungerar i verklig trafik, under verkliga förutsättningar och scenarier.

Varför görs pilotstudien i Göteborg?

Göteborg är säte för ett starkt bil- och innovationskluster. Vi är en av de städer i världen som kommit längs i förberedelserna för en framtid med självkörande bilar. Genom att Göteborg blir centrum för forskning kring självkörande teknik hjälper vi till att skynda på utvecklingen av morgondagens säkra och tillgängliga transporter.

Vad vill staden att pilotstudien ger svar på?

Vi vill ta reda på hur självkörande bilar påverkar medborgare, trafikflöde, säkerhet, miljö, stadsplanering, samhälle och ekonomi. Vi hoppas att försöket ger svar på hur självkörande bilar kan bli en del av nya moderna trafiklösningar som kan förenkla vardagen för våra medborgare. Vi hoppas också se hur självkörande bilar kan bidra till att minska problem med trängsel, luftföroreningar och koldioxidutsläpp samt skapa attraktiva stadsmiljöer.

Varför upplåter Göteborg vägarna till pilotstudien?

Det är viktigt att tekniken testas under verkliga trafikförhållanden. Det är Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet för försök med självkörande fordon och som ger tillstånd för försöksverksamhet. Pilotstudien, som genomförs av Volvo Cars, kommer att ske på allmänna vägar och involvera vanliga människor.