DENCITY

Kan smarta och hållbara transporter göra staden mer attraktiv att bo i? Hur kan nya lösningar med exempelvis vattenvägstransporter minska utsläppen? Och hur löser man egentligen livspusslet utan egen bil? Den här typen av frågor är utgångspunkten för samverkansprojektet DenCity.

Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet, CLOSER. Trafikkontoret deltar tillsammans med 21 partners från olika delar av akademi, samhälle och näringsliv. Olika branscher bidrar med sina perspektiv för att hitta innovativa lösningar som ska testas i verkligheten.

Göteborg befinner sig just nu i en brytpunkt. Staden utvecklas och ny tät och hållbar blandstad växer fram. Visionen är en stad med mer plats åt människor och bättre, mer attraktiva miljöer. Men förtätningen skapar utmaningar när det kommer till att hantera transporter, leveranser, mobilitet och servicetjänster.

Syftet med DenCity är att hitta innovativa lösningar och tjänster för att minska trängsel och miljöpåverkan, samtidigt som livskvaliteten i de täta stadsdelarna ska öka. För trafikkontorets del är förhoppningen att projektet ska ge nya perspektiv på området så att frågor om mobilitet, leveranser och transporter kan komma in tidigare i planeringsskedet.

DenCity tar ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. Invånarnas krav på service och leverans ska matchas med hänsyn till hållbarhet, trängsel och buller. Projektets olika arbetspaket handlar om allt från nollemissiontransporter och urbana vattenvägsleveranser till konsoliderade urbana tjänster och leveranser till privatpersoner. Trafikkontoret har en aktiv roll i arbetet med systemintegration som syftar till att integrera projektets olika lösningar i ett gemensamt system för gods- och persontransporter.

Kopplingen mellan DenCity och utbyggnaden i Frihamnen är stark. Inom ramen för projektet kommer planeringen och uppbyggnaden av Frihamnen att studeras och nya lösningar testas. Förhoppningsvis kan Frihamnen vara en arena där flera nya innovativa lösningar kan testas i verkligheten och bidra till en attraktiv stadsmiljö.

Läs mer på closer.lindholmen.se/projekt-okad-transporteffektivitet/dencity

Projektet finansieras av Vinnova.

Projektet drivs av Lindholmen Science Park.