DENCITY

Kan smarta och hållbara transporter göra staden mer attraktiv att bo och verka i? Hur kan nya lösningar med exempelvis vattenvägstransporter minska utsläppen? Och hur löser man egentligen livspusslet utan egen bil? Den här typen av frågor är utgångspunkten för samverkansprojektet DenCity.

Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet, CLOSER. Trafikkontoret deltar tillsammans med 21 partners från olika delar av akademi, samhälle och näringsliv. Olika branscher bidrar med sina perspektiv för att hitta innovativa lösningar som ska testas i verkligheten.

Genom att integrera transportfrågor i stadsutvecklingsprocessen och utveckla, testa och implementera ny teknik och transportlösningar kan vi bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i.

2019 gick DenCity in i steg 3 av projektet. I DenCity3 kommer de redan internationellt uppmärksammade lösningarna för yteffektiv mobilitet framtagna i DenCity2 att skalas upp och genomföras i längre piloter, förberedas för implementering och sätta Sverige på kartan vad gäller skalbara innovativa mobilitetslösningar och hållbar stadsutveckling.

DenCity utgörs av fem kompletterande koncept som tar ett unikt grepp på den urbana transportkedjan. De olika delprojekten i DenCity är:

  • Stadsdelsnära samlastning.
  • Nollemitterade transporter
  • Mobility Broker
  • Fullservicefastighet leverans och delningstjänster
  • Yteffektiva transportlösningar

I delprojektet Yteffektiva transporter, som trafikkontoret deltar i, görs försök med en ny typ av återvinningscentral. En pråm har byggts om för att användas som en flytande Återvinningscentral på Göta älv. Trafikkontoret deltar i detta pilotprojekt som första gången testades som tjänst för göteborgarna hösten 2019. Nästa testtillfälle är hösten 2020.

Läs mer om DenCity på projektets webbplats

 Projektet finansieras av Vinnova.

 Projektet drivs av Lindholmen Science Park.