CoExist

CoExist har målet att överbrygga klyftan mellan automatiserad fordonsteknik och transport- och infrastrukturplanering. Trafikkontoret tillsammans med samarbetsparter från bland annat näringsliv och flera andra städer runt om i Europa deltar i projektet som pågår mellan maj 2017 och april 2020.

För att kunna planera för integration mellan automatiserade fordon och konventionell trafik behöver kapaciteten hos såväl myndigheter som städer stärkas. CoExists uppgift är att systematiskt öka vägmyndigheternas kapacitet att göra sig redo för övergången till ett gemensamt vägnät för både automatiserade fordon och befintliga transportmedel.

Inom CoExist pågår ett antal delprojekt som ska leda fram till det övergripande målet med CoExist. Delprojekten handlar till exempel om att definiera krav från intressenter i övergången till AV-färdig transport- och infrastrukturplanering och att utveckla och testa modelleringsverktyg som möjliggör övergången till AV-färdig transportplanering.

I Göteborg startar ett samarbete kring frågor om hur självkörande fordon kommer att påverka de stora infrastrukturförändringar som staden arbetar med ett antal år framöver. Vad behöver lösas för att automatiserade fordon ska kunna förenkla framkomligheten, till exempel i smalare körfält? Staden arbetar också med samverkan mellan olika trafikslag och vill få svar på frågor om hur samverkan mellan gång- och cykeltrafik och självkörande fordon ska hanteras.

– Göteborg vill vara en föregångare inom utvecklingen av framtida mobilitetslösningar och CoExist är ett viktigt projekt för att lära oss mer om hur vi kan nyttja den självkörande tekniken på bästa sätt, säger Mikael Ivari, Senior Advisor på Trafikkontoret.

CoExist har fått finansiering med 3,5 miljoner Euro och i projektet deltar femton parter från sju länder: Sverige, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland och England.

CoExist är ett EU-projekt inom ramen för Horizon 2020.

Läs mer om CoExist här

  Funded by the European Commission’s Horizon 2020.