Foto: Asbjörn Hanssen

Bikeability

När Göteborg växer och staden blir tätare ställs nya krav på transportsystemet. Cykling är ett yteffektivt sätt att färdas och om fler väljer att cykla finns stora vinster för både miljö och hälsa.

Bikeability är ett *FoU-projekt initierat av Chalmers tillsammans med Spacescape. Den första delen av projektet har pågått under 2016. Målet är att ta fram en modell som kommuner kan använda för att analysera flödespotential och hastighetspotential i cykelvägnätet. Trafikkontoret såg ett behov av en sådan modell och har därför valt att delta i arbetet. Modellen har bland annat testats i planeringsskedet av cykelvägnätet i den nya stadsdelen Frihamnen.

Med hjälp av modellen kommer kommuner kunna göra skattningar utifrån ett antal variabler som stadsstruktur, stadsmiljö, cykelbanans skick, säkerhet och typ av korsningar. Tanken är att modellen ska bli ett verktyg i arbetet med att skapa en bättre utformad och mer sammanhängande cykelinfrastruktur.

För cyklister är det viktigt att cykelvägnätet är framkomligt och har ett bra flöde. Göteborgs stad har som mål att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i staden, både korta och längre sträckor. Ett cykelprogram har tagits fram för staden och med hjälp av Bikeabilitys modell har cykelflödespotential bedömts utifrån ett antal aspekter.

Om vi vill ha en stad där cykling är en naturlig del av vardagen – så måste också cykling finnas med som en naturlig del av stadsplaneringen. Förhoppningen är att modellen ska bli ett användbart planeringsverktyg för stadsplaneringens tidiga skeden.

*FoU – forskning och utveckling


Projektet drivs av Chalmers. Läs mer om forskningen kring stadsbyggnad och de aktuella utmaningarna - urbanisering och mobilitet:
www.chalmers.se/sv/institutioner/arch/forskning/Stadsbyggnad