Accessible cities

Göteborgs Stads partnerskap med sydafrikanska Nelson Mandela Bay Municipality har pågått i snart 20 år och resulterat i en rad spännande samverkansprojekt. Det senaste i raden heter Accessible cities, Tillgängliga städer, och syftar till att hitta bättre arbetsmetoder för stadsplanering utifrån perspektiven rumslig, ekonomisk, politisk, social tillgänglighet.

Göteborg ska byggas till en nära och hållbar storstad. En tätare bebyggd stad gör att fler har närhet till service och annat som kan bidra till en god livskvalitet. Men det inte säkert att servicen är tillgänglig för alla, bara för att avståndet är kort mätt i meter. Det kan finnas barriärer som hindrar människor att ta del av samhällets erbjudanden, till exempel motorvägar, vattendrag eller bristande transportmöjligheter.

Vidare kan sociala barriärer göra att personer eller hela befolkningsgruppen inte känner att de har tillträde till platser eller situationer. Att bygga en nära och hållbar storstad är därför i grunden att värna om ett demokratiskt samhälle.

Accessible cities är ett treårigt samverkansprojekt mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay Municipality och en fortsättning på tidigare gemensamma projekt.

Nelson Mandela Bay kämpar liksom Göteborg med att motverka segregering, det vill säga ekonomiska, sociala och geografiska åtskillnader mellan befolkningsgrupper. Den sydafrikanska stadens problem bottnar i apartheidregimens medvetna arbete för att skilja olika befolkningsgrupper åt.

Också i Göteborg finns ekonomiska, sociala och geografiska hinder för en god tillgänglighet åt alla, något som bland annat resulterar i svårigheter med integration.

Även om de båda städerna alltså har olika bakgrunder och förutsättningar är alltså utmaningarna likartade och det finns stora möjligheter att lära av varandra. Målet med Accessible cities är att få fram modeller och verktyg som underlättar vid stadsplanering i framtiden.

Göteborg kommer bland annat att dela med sig av kunskap kring hur flöden av människor kan mätas och analyseras för att identifiera platser där olika verksamheter bör placeras för att ha störst chans till framgång. Det handlar om värdeskapande stadsutveckling, något som bland annat studerats i Mistra Urban Futures forskningsprojektet Dela(d) stad.
Accessible cities bekostas av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) och är dessutom också en del av ett forskningsprojekt för Mistra Urban Futures.