Förekomst och spridning av mikroplast, gummi och asfaltspartiklar från vägtrafik

Föroreningar och mikroplast i dagvatten är ett stort bekymmer i stadsmiljöer. I de flesta fall leds dagvattnet rakt ut i urbana vattendrag och vidare ut i naturen eller havet, med negativ miljöpåverkan som följd. Allt tyder på att de mesta föroreningarna i dagvattnet kommer från vägtrafiken.

Göteborgs stad med trafikkontoret i spetsen har, i samarbete med IVL och Chalmers, genomfört en studie för att identifiera spridningsvägarna för mikroplast och trafikrelaterade partiklar till dagvatten. Studien delfinansierades med miljöstimulansmedel från Göteborg stad. Under 2017 sopades hårt trafikerade vägar kring Vitsippsbäckens tillrinningsområde vid Sahlgrenska Sjukhuset varje vecka (mot normalt en gång per månad). Vitsippsbäcken rinner genom Botaniska trädgården och fågeldammarna i Slottsskogen, ut till Göta älv i södra Göteborg.

Sanden och vattnet som sopades upp har analyserats för att identifiera förekomsten av föroreningar. Tre huvudgrupper identifierades: mikroplaster, som fragment och fibrer från skräp i gaturummet, samt gummipartiklar från bildäck och tjärliknande partiklar från asfalt. Gummi och asfalt stod för mer än 90 procent av partiklarna.

Studien visar att gatusopning är ett effektivt sätt att samla upp partiklar och därigenom förebygga mikroplaster och andra föroreningar i dagvatten. Dock sågs ingen förbättring över tid, trots den veckovisa sopningen. Slutsatsen är att föroreningarna hela tiden fylls på och det krävs fler åtgärder än sopning, till exempel filtrering av dagvattnet.

Resultatet av detta projekt bidrar till att vi på sikt kan uppnå flera av de svenska miljömålen, som God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Biologisk mångfald.

Läs hela studien här:

Förekomst och spridning av mikroplast, gummi och asfaltspartiklar från vägtrafik

Fortsatt sopning med olika metoder, vid Sahlgrenska och dessutom i Gullbergsvass, inklusive analyser av mikroplaster och andra föroreningar, kommer att ske inom projektet Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten. Detta projekt sker inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.