Digitaliserade infrastrukturzoner

Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras utifrån en digital regelgivning. Genom geofencing öppnas nya möjligheter att effektivisera trafikflöden, öka trafiksäkerheten, minska utsläppen och få ner bullernivåerna. Trafikkontoret deltar i flera näraliggande projekt inom detta område.

Idag bygger geofencing på att fordonen styrs via zoner som är manuellt inprogrammerade i själva fordonen, antingen av fordonsleverantören eller i tredjepartsutrustning, baserat på kartskisser. Under 2018 var Scania, AB Volvo och Volvo Cars inbjudna att delta i ett projekt med trafikkontoret, där en fiktiv miljözon testades. Denna gjordes tillgänglig digitalt via två olika lösningar för datadelning, och var möjlig att ladda ner och utvärderas av fordonstillverkarna. De tre fordonstillverkarna utvärderade lösningsupplägget och Volvo Cars gjorde även tester hela vägen ner i sina testfordon. I samband med transportministermötet i juni 2018 demonstrerades hur hybridbilar bytte drivlina till eldrift när bilarna körde in i den fiktiva miljözonen.

Trafikkontoret fortsätter nu arbetet inom projektet Digitaliserade infrastrukturzoner (DIZ2), som startade under 2019. Projektet adresserar väghållarens roll att tillhandahålla geofencing-information som delad data och genomförs tillsammans med AB Volvo. Geofencen avser särskilda regler som bland annat har använts på linje 55, det vill säga lägre hastighet än föreskriven och användning av eldrift på delar av linjesträckningen. Detta är information som inte finns i den nationella vägdatabasen hos Trafikverket (NVDB) då det är hårdare regler än de lagstadgade. Staden ser ett behov av att kunna avtala med trafikoperatörer om exempelvis låghastighetszoner för att öka trafiksäkerheten och begränsa utsläpp och buller. Projektet ska svara på vilken digital infrastruktur och vilket arbetssätt som behöver etableras hos väghållaren för hantering av sådana geofence. Kontinuerliga avstämningar görs med Trafikverket för att lösningen ska ligga i linje med pågående utveckling av relevanta standarder och kommande nationell datadelningsplattform.