Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola


Frejaskolan är en grundskola förskoleklass till årskurs 9 och anpassad grundskola i årskurs 1-9 med tillhörande fritidshem. Den ligger vackert i Västra Frölunda med nära till natur och hav.  Frejaskolan har ungefär 700 elever och drygt 100 medarbetare. Skolgården är 33 000 kvadratmeter stor med flera möjligheter till lek och aktiviteter.

Skolans profil

Skolans profil är att arbeta med kultur som den röda tråden genom alla årskurser och skolformer för förskoleklass till årskurs 9. Detta gör vi tillsammans med Kulturskolan, vårt skolbibliotek och andra aktörer. Vi har flera gemensamhetsdagar på skolan där elever samarbetar mellan årskurser och klasser så som till exempel FN-dagen, Julsagan och Kärleksveckan.

På rasterna har vi skapat ett Lekotek där lärare och elever lånar ut leksaker och redskap vilka uppmuntrar till variation på rasterna.

I vår matsal ”Bazaren” tillagar vår köksmästare med personal näringsriktig mat. Du kan följa vårt kök på instagram:  @frejakoket

Vårt skolbibliotek

Skolbiblioteket har en central roll i skolans pedagogiska verksamhet. Skolbibliotekarie och skolans pedagoger samarbetar för att skapa de bästa förutsättningar för eleverna. Vårt skolbibliotek inspirerar eleverna till läsning och utvecklar deras kunskap om medier och information.

Följ gärna vårt skolbibliotek på instagram: @frejaskolansbibliotek

Fritidshem

Skolan har sex fritidshem från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmen ligger i anslutning till lågstadiets och grundsärskolans klassrum.

Trygghet och skolmiljö

Tryggt klimat i en stimulerande lärmiljö

På Frejaskolan arbetar vi kontinuerligt med att skapa ett tryggt klimat i en stimulerande lärmiljö. Genom strukturerad, varierad och kreativ undervisning vill vi uppmuntra en tillitsfull studiemiljö som präglas av arbetsro. Skolans vision och ledord är ”För varandra – tillsammans”. 

Alla pedagoger på vår skola arbetar aktivt för att eleverna ska känna trygghet och trivsel. Pedagogerna leder lekar och aktiviteter på rasterna för att alla elever ska få möjlighet till meningsfull och rolig verksamhet. På skolan finns en trygghetsgrupp som leder och arbetar aktivt med värdegrundsarbetet. Alla klasser har regelbundna trygghetsmöten.   

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Dialog och delaktighet för elever och vårdnadshavare

Vi strävar efter att ge alla elever möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för sitt eget lärande. Frejaskolan har ett aktivt råd med vårdnadshavare som träffas regelbundet i skolan med rektor och en lärarrepresentant.

Föräldrarådet jobbar med frågor om skolans utvecklingsarbete. Vi diskuterar till exempel sådant som hur tryggt området är på kvällar och helger. Vårdnadshavarna har även varit med och rustat upp och målat på skolgården för att göra den finare och roligare.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Frejaskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.