Enhetskatalogen

Filtrera

Om naturområden i Göteborgs Stad
Har du synpunkter på eller frågor om naturområdena, kontakta: Göteborgs Stad
Fler naturområden i Göteborg hittar du på Västkuststiftelsens webbplats (extern länk)

Visa som:
 • Bergsjön - Fjällbo ängar

  Kommunal, Östra Göteborg
  Här finns Utbybergens branta klippväggar som lockar många klättrare. Uppifrån bergsområdet har man en fantastisk utsikt. Följer man naturstigen, som är 5 km, finns ett stort bronsåldersröse och den fina sjön Bergsjön som gett stadsdelen sitt namn. Stigen fortsätter även nedanför Utbybergen i Fjällbo ängar med fruktträd som blommar vackert på våren. Folder med mer information och karta Hållplatser: Atmosfärgatan, Frimästaregatan.
 • Billdals park

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Berg och skog omger Billdals park från både öster och väster. Delar av parken är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra lövträd. Krogabäcken slingrar sig genom landskapet och här vandrar fisk i laxtrappan. Gräsmattor inbjuder till picknick och ridvägarna används flitigt av ryttare från stallet intill. Folder med mer information och karta Närmaste hållplatser: Billdalsgård, Johannesberg, Hästebäck
 • Delsjöområdet

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  Inriktning: Naturreservat
  Delsjöområdet i östra Göteborg är ett cirka 1370 hektar stort och uppskattat rekreationsområde med över en miljon besökare varje år. Den populära motionscentralen Skatås ligger här. Fågellivet är rikt i sjöarna och dammarna i området. Bland annat finns häckande rörhöna och smådopping i Svarttjärn. I den västra delen av Delsjöområdet finns främst lövblandskog med en stor del ek. De östra delarna av området domineras av bergsryggar. Delar av området är naturreservat och där finns det särskilda regler för vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Delsjöområdets naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats.
  Folder med mer information och karta
  Projektet Delsjön-Härskogenkilen
  Närmaste hållplatser: Väst: Welandergatan (motionsanläggning Skatås), Töpelgatan (Badplatsen), Bögatan (övrigt). Norr: Spåntorget, Stabbetorget Söder: Delsjömotet, Kalvemossen, Hultet. Närmaste flexlinjemötesplatser: Väst: 595 Skatås motionscental, 685 Delsjöbadet, 686 Delsjökolonin ( Flexlinjen Örgryte och Flexlinjen Härlanda) Norr: 589 Apslätten och 599 Härlanda Tjärn (Flexlinjen Härlanda) Söder: 2619 Delsjö golfklubb ( Flexlinjen Örgryte)
 • Gärdsåsmosse

  Kommunal, Östra Göteborg
  Gärdsåsmosse ligger i Bergsjön och gränsar till Kortedala. I området finns gångvägar, odlingslotter och våtmarksdelar med groddjur. Ett lövskogsparti har fått utvecklats fritt för att öka tillgången på död ved som bland annat gynnar insekter och fåglar. Föreningen Galaxen, som ligger intill, leder olika typer av aktiviteter och har djur som betar i området. Närmsta hållplats: Galileisgata (spårvagn) Siriusgatan (buss) Gärdsås Torg (buss)
 • Hisingsparken

  Kommunal, Lundby
  Hisingsparken är Göteborgs största park. Här finns mestadels hällmark och tallskog. Våtmarksområdena Slätta Damm och Gunnestorps mosse ligger i parken. Grillplats finns vid Slätta damm och Kättilsröds 4H-gård, där du kan hälsa på djuren. Vill du motionera finns det motionsspår och ridvägar. Trivsamma koloniområden med odlingslotter och stugor finns i väster. Folder med mer information och karta Närmaste hållplatser: Grimbo, Bjurslätts torg, Bjurslättsliden, Klara, Hinnebäcksgatan. Närmaste flexlinjemötesplats: 2888 Klaremossekolonin, 2845 Slättadammsgatan 7 ( Flexlinjen Biskopsgården-Norra Lundby) eller beställ till Tuve ishall med Flexlinjen Tuve-Säve.
 • Hjällboskogen

  Kommunal, Angered
  På bergskammen i Hjällboskogen, på branterna ner mot Angeredsleden, har du en mäktig utsikt över Göta älvdalen. Bredvid ligger skogsområdet med promenadslingor, gläntor och ett 2,5 km långt elljusspår. I centrum av området ligger fotbollsplaner, ett stycke därifrån Bergsgårdsskolan med uteklassrum. I den frodiga dalgången i norr växer ask. I söder finns en domarring från järnåldern. Folder med mer information och karta Hållplatser: Bredfjällsgatan, Hjällbo, Gropens gård.
 • Hult Åsen

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: Naturreservat
  Hult Åsen är ett kommunalt naturreservat som främst utgörs av ett höjdparti som är bevuxet med tall och björk. I området finns ett antal fritidshus av varierande storlek och ett antal uthus. Hult Åsen är ett populärt frilufts- och rekreationsområde. Hunden måste vara kopplad. I alla naturreservat finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Hult Åsens naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Närmaste hållplats: Hultåsen
 • Hökälla

  Kommunal, Norra Hisingen
  Naturområdet Hökälla sträcker sig längs Kvillebäcken mellan Backa och Tuve. Det cirka 65 hektar stora området bjuder på våtmark, betesmark, ängar och sumpskog samt stor artrikedom med både växter, fåglar och groddjur. Från fågeltornet kan du se många häckande fåglar, i närheten av fågeltornet finns också en grill- och rastplats. Hökälla säteri var en av Hisingens största och viktigaste gårdar. Idag finns två kulturhistoriskt intressanta byggnader kvar. Folder med mer information och karta Hållplats: Lillhagsparken södra.
 • Jämmerberget

  Kommunal, Norra Hisingen
  Gå längs den två kilometer långa naturstigen uppe på berget och du bjuds på fina vyer över ett gammalt odlingslandskap och Göta Älv. På bergets krön finns en bronsåldersgrav. Nordost om berget ligger Clarebergs herrgård och ridskola. I söder ligger Böneredsåsen, ett jordbrukslandskap med slingrande vägar och gärdesgårdar. Folder med mer information och karta Närmaste hållplats: Kärra centrum eller Burmans gata (Rosa express).
 • Kvibergs Park

  Kommunal, Östra Göteborg
  Området karaktäriseras i stort av två bergsområden med tall- och björkskog omväxlande med ett öppet gammalt odlingslandskap kantat av ädellövskog. Här finns speciella ekologiska värden, till exempel mindre hackspett. Rester av husgrunder, trädgårdar och gärdesgårdar vittnar om hur marken har använts tidigare. Under lång tid var området militärt och stängt för allmänheten. Idag är området idrottscentrum för Göteborg. Hållplatser: Kviberg, Beväringsgatan, Brovägen, Hindersmässogatan, Orion.
 • Lilleby med Sillviks skalgrusbank

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: Naturreservat
  Lilleby naturområde bjuder på naturupplevelser längs vidsträckta hällmarker på den en mil långa Lillebyrundan mellan Torslanda och Lilleby. I naturområdet finns även naturreservatet Sillviks skalgrusbank, ett kommunalt naturreservat med orkidéer och andra ovanliga växter. En bit bort från Lillebyrundan ligger Tumlehedsdalen där det finns hällmålningar från stenåldern. I närheten ligger Prästgårdskilen med Bronsålderssundet. I dalgångar och öppna gläntor växer vildrosor. I alla naturreservat finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Sillviks naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Folder med mer information och karta Hållplatser: Hamnefjäll, Lillebybadet, Sillvik, Lönnrunan.
 • Lärjeåns dalgång

  Kommunal, Angered
  Här finns betade hagar, lövskog och hedområden. Dalgången har ett stort naturvärde med lummig skog och ett rikt växt- och djurliv och är därför delvis ett skyddat område. I ån finns både öring och lax. Här finns en 7,5 km lång naturstig, ett flertal promenadslingor och ridvägar. Folder med mer information och karta Naturpedagogisk folder om Lärjeåns naturstig Närmaste hållplatser: Hjällbo, Angered centrum, Kortedalavägen, Aprilgatan, Merkuriusgatan, Eriksbo Västergärde, Fjäderharvsgatan. Närmaste flexlinjemötesplats: 109 Lärjeåns trädgårdar
 • Ruddalen

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Detta sport- och rekreationspräglade område är en grön oas norr om Frölunda Torg. I mitten av området ligger en motionscentral. Naturen domineras av berghällar och tallskog, men här finns också hassel, sälg och vildkaprifol. Två kuperade naturstigar går dels vid Slottsbergs mosse i sydväst och dels vid Torpadammen i nordost. I området finns också en fin utsiktsplats samt en fornborg. Folder med mer information och karta Närmaste hållplatser: Fyrktorget, Musikvägen, Kavåsvägen
 • Rya skog

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: Naturreservat
  Rya skog ligger insprängd mellan Gryaab och Skarvikshamnen. Det är ett unikt område med lummiga lövträd, slingrande stigar och öppna gläntor som gjorda för picknick. I reservatets södra del finns historiska rester av bland annat en befästningsvall från 1600- talet. Området är Göteborgs första naturreservat och känt för sina många vitsippor om våren. Lite senare kan man känna häggens doft och då blommar liljekonvalj, kaprifol och storrams. Rya skog bjuder på artrikt fågelliv med bland annat rödhake, nötväcka och kattuggla. De många döda träden lockar flera typer av hackspett,samtidigt som de gynnar olika insekter och svampar. Via spänger kan man ta sig över våtmarker i alsumpskogen. Det finns två rullstolsanpassade ramper; en som går till ängen och en som går från p-platsen genom alsumpskogen en bit in i skogen. I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Rya skogs naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Folder med mer information och karta Närmaste hållplats: Rya skog
 • Sjöbergen

  Kommunal, Majorna-Linné
  På höjderna vid inloppet till Göteborg, mellan Nya varvet och Älvsborgsbron, ligger Sjöbergen. Där kan man blicka ut över havet i väster och en livlig båttrafik. Nedanför ligger Röda sten – en oas med bryggor, caféer och aktivt kulturliv. Uppe på höjden ligger ett pittoreskt koloniområde med odlingar och små stugor. Hållplats: Vagnhallen Majorna.
 • Skändla

  Kommunal, Norra Hisingen
  Vid foten av Skändlaberget ligger medeltidsbyn Skändla med gårdar. Längs stigarna genom skogar, förbi öppna fält och uppe på bergen, finns skyltar med information om sten-, brons- och järnåldern, vikingar och 1800-talsbönder. På höjderna finns fina picknickplatser. På bergets östra sida ligger en skalgrusbank med rester av små havsdjur, snäckor och musslor. Folder med mer information och karta Hållplats: Skändla södra.
 • Skärvallsberget

  Kommunal, Västra Göteborg
  På den 4,5 km långa promenaden från Hinsholmen till Önnereds brygga i söder passerar man berg, skogsgläntor, badvikar och båthamnar. Från småbåtshamnen, som var friluftsbad fram till 50-talet, går det en trappa till en ravinväg genom Skärvallsberget. Uppe på berget har man vidunderlig utsikt över södra skärgården. Bland bergsskrevorna ligger Lindalen och nedanför små strandvikar. Längs kusten finns fina fiskevatten. Folder med mer information och karta Hållplatser: Hinsholmen, Fiskebäcks småbåtshamn.
 • Slottsskogen

  Kommunal, Majorna-Linné
  Vill du njuta av natur eller ha en avkopplande picknick på soldränkta gräsmattor är Slottsskogen rätt plats. För dig som vill springa, leka eller sporta bjuder parken på många möjligheter. Slottsskogen är till stora delar backig och bergig där de tre höjderna ger parken karaktär. I norra delen finns den högsta utsiktspunkten. Närmaste hållplatser: Botaniska trädgården, Linnéplatsen. Närmaste flexlinjemötesplatser: 810 Linnéplatsen (Flexlinjen Centrum och Flexlinjen Majorna-Linnéstaden), 890 Slottskogen Villa Bel Parc ( Flexlinjen Högsbo och och Flexlinjen Majorna-Linnéstaden), 979 Hålekärrsgatan (Flexlinjen Majorna-Linnéstaden)
 • Smithska Udden

  Kommunal, Västra Göteborg
  Öster om udden ligger en badstrand med bryggor och en lekplats, den västra delen är typiskt havsmiljö med klippbad. På en promenad runt bergsområdet passerar man flera badplatser och fina platser för fiske. Från udden bröts och skeppades gatsten från slutet av 1800-talet till 1936 och år 1865 strandade här en blåval som idag finns uppstoppad på Naturhistoriska museet. Hållplats: Näsbovägen.
 • Stora Amundön

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Friluftsområdet med gott om klippbad och några små sandstränder. Den mycket kuperade naturstigen på cirka 4,5 km är en resa genom historien från inlandsisens dagar då berggrunden slipades till dagens badklippor. På vägen kan du se hur människor i olika tider förändrat landskapet. Idag har ön en varierad natur med salttåliga örter och gräs till frodiga lövskogslundar. På nordöstra sidan betar djur som skyddas av staket med grindar. Det är frbjudet att cykla eller köra motorfordon på Stora Amundön utan tillstånd från Göteborgs Stad. Folder med mer information och karta Hållplats: Brottkärr.