Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över Biskopsgården

Program för Biskopsgården klart för samråd

Publicerad 17 maj 2022

Planprogrammet för Biskopsgården kommer gå ut på samråd under sommaren, det blev klart idag när byggnadsnämnden sammanträde. Programmet möjliggör för en mer varierad bebyggelse inom området med bland annat fler småhus.

Programmet, som omfattar Norra och Södra Biskopsgården, Länsmansgården, del av Jättesten och del av Svartedalen, pekar ut riktningen för Biskopsgårdens utveckling de närmsta 10–15 åren och i vissa delar på ännu längre sikt.

 Ambitionen i arbetet har varit att skapa en trygg, tillgänglig och småskalig stadsomvandling enligt trädgårdsstadens principer. Sociala frågor, barnperspektivet och trygghetsaspekten har varit viktigt i arbetet, säger Carl-Johan Carlsson, projektledare för programmet.

Programmet möjliggör för cirka 4000 bostäder varav cirka 1100 småhus, ett 10-tal bostadsnära parker, gröna kopplingar och en ny stadspark.

Det föreslås cirka 75 förskoleavdelningar, en grundskola och en arena för idrott och kultur. Inom programmet ryms också nya vägar, framför allt för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

– Vi vill överbrygga barriärer mellan områden med hjälp av bebyggelse och skapa fler kopplingar till övriga staden och öka integrationen, säger Carl-Johan Carlsson.

Samråd under sommaren

Samrådet kommer att pågå under sommaren. Då har alla som vill möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Mer information:

Program - Biskopsgården - Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Vad är ett planprogram?

Planprogram anger kommunens avsikter med ett område, och utreder övergripande förutsättningar, värden och strategier för hur ett område ska utvecklas. Programmet ska svara på frågan om vad som är lämplig markanvändning, beskriva eventuella konsekvenser, viktiga samband och behov av infrastruktur med mera. Programmet kommer ligga till grund för de detaljplaner som upprättas inom området.

${loading}