Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i maj 2023

Publicerad 25 maj 2023

Vid mötet i maj har nämnden för funktionsstöd framfört synpunkter på förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans och tagit emot en rapport om vad förvaltningen gjort för att motverka våld i nära relationer. Förvaltningen visar på ett underskott för april.

Det här har förvaltningen gjort för att motverka våld i nära relationer

Sedan förvaltningen bildades har två rutiner och en handbok om arbetet mot våld i nära relationer tagits fram. Cirka 700 medarbetare i både utförarverksamheter och myndighet har gått utbildningar i att upptäcka och motverka våld samt haft ett särskilt fokus på funktionshinder. En utbildning särskilt riktad till chefer håller på att tas fram under våren 2023.

Samtidigt har brukare fått våldspreventiva insatser. Bland annat anordnas utbildningar enligt metoden VIP (Viktig Intressant Person) inom daglig verksamhet och bostad med särskild service. VIP är ett etablerat våldsförebyggande program som används i verksamheter i hela landet. VIP-programmet syftar till att stärka självkänslan, förstå känslor och träna på att sätta gränser, samt förstå olika sätt som våld kan yttra sig på. Hittills har ett 30-tal brukare påbörjat programmet och ungefär hälften har slutfört det. Nya tillfällen planeras till hösten 2023.

Förvaltningen visar ett underskott till och med april

Resultatet till och med april visar ett underskott om 43 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av kommunbidraget. Förvaltningen redovisar en nollprognos för helår 2023. Avdelning myndighet och socialpsykiatri har ett underskott på 27 miljoner kronor som bland annat beror på ökade kostnader för köpta platser inom korttidsboende och bostad med särskild service.

Avdelning bostad med särskild service har ett underskott på 12,5 miljoner kronor. De arbetar med att anpassa bemanning på utvalda BmSS för att närma sig behovsbedömningsmätningen vilket kommer att ge effekter senare under året. Sjuklöne- och övertidskostnader ligger på en lägre nivå till om med april 2023 jämfört med samma period föregående år.

Avdelning daglig verksamhet och stöd har ett underskott på 19,7 miljoner kronor. Underskottet finns främst inom personlig assistans, korttidshem och barnboende till följd av högre kostnader än ersättningsnivån.

Så tycker förvaltningen om förslaget om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Utredningens förslag innebär ett ändrat huvudmannaskap av personlig assistans där det delade huvudmannaskapet upphör och staten blir ensam huvudman. Kommunen kommer inte längre medfinansiera de första 20 timmarna av statlig assistans. Kommunen kommer fortsatt vara ansvarig för att utföra och följa upp insatsen.

Förvaltningen ställer sig sammantaget positiv till utredningens förslag, men önskar göra ansvaret för kostnaderna tydligare för de insatser som kommunen kan behöva bistå med exempelvis till följd av Försäkringskassans längre handläggningstider, då assistansanvändare skrivs ut från sjukhus samt i de fall då en privat anordnare inte kan tillgodose hela eller delar av insatsens utförande.

Samverkan med Friskvårdsklubben fortsätter

Göteborgs Stad har i flera år samarbetat med föreningen Friskvårdsklubben som är en brukarstyrd organisation som anordnar friskvårdsaktiviteter för personer som har eller har haft psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Nu har nämnden beslutat om att fortsätta samverkan i ett idéburet offentligt partnerskap, en överenskommelse som görs varje år.

 


${loading}