Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i februari 2023

Publicerad 16 februari 2023

Vid mötet i februari beslutade nämnden för funktionsstöd att brukare ska få publicera namn och bild vid sin konst eller journalistik i digitala kanaler och att förvaltningen ska påbörja en upphandling av språktester. Nämnden beslutade även om att hemställa till kommunfullmäktige, att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet under hela mandatperioden. Dessutom togs beslut om årsrapport för 2022 och om verksamhetsplanen för 2023.

Brukare får publicera namn och bild vid sin konst eller journalistik i digitala kanaler

Sedan förvaltningens start, januari 2021, har förvaltningen tittat på hur daglig verksamhet och aktivitetshus ska förhålla sig till dataskyddsförordningen och publicering av personuppgifter i olika digitala kanaler. Sommaren 2022 förtydligade Integritetsskyddsmyndigheten hur journalistiska ändamål ska tolkas, (IMYRS 2022:2). Nämnden beslutade därför att nu göra det möjligt att publicera personuppgifter (som namn och bild) i digitala kanaler för de brukare som arbetar inom journalistik, konst, litteratur, teater, musik och liknande skapande verksamheter. Personuppgifter får därmed publiceras i både sociala medier, på webben, intranätet, poddar och bloggar. För övriga verksamheter är det stopp för publicering av brukares personuppgifter i digitala kanaler.

Tjänsteutlåtande om brukares personuppgifter i digitala kanaler

Nytt beslut om valfrihetssystemet enligt LOV inom daglig verksamhet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avveckla valfrihetssystemet enligt lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänsten och inom dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nu har nämnden för funktionsstöd beslutat att hemställa till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet under hela mandatperioden och att nämnden för funktionsstöd pausar avvecklingen av LOV inom daglig verksamhet tills dess att kommunfullmäktige har hanterat hemställan. Beslutet fattades av en oenig nämnd med röstsiffrorna 6 mot 5.

Centerns yrkande om att fortsätta tillämpa valfrihetssystemet enligt LOV fick flest röster

Förvaltningen ska påbörja upphandling av språktester

Efter att förvaltningen fått i uppdrag att införa den så kallade Botkyrkamodellen för språktester i svenska vid rekrytering av personal som jobbar nära brukare ska nu en upphandling påbörjas och ett test ska skräddarsys. Förvaltningen planerar att genomföra språktest vid nyrekrytering när den sökande saknar betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk eftersom det motsvarar nuvarande kompetenskrav.

Återrapportering av uppdrag om språktest

Tre miljoner kronor i årets resultat

Nämnden beslutade om årsrapport 2022. Efter att ha arbetat kontinuerligt med budget i balans och god ekonomisk hushållning blev resultatet för 2022 positivt; 3 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,06 procent av kommunbidraget. Årets arbete har bidragit till flera av rättighetsområdena i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Några uppdrag som är kopplade till programmet är valstärkande insatser, förbättrad daglig verksamhet i kommunal regi, samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning, samt att uppmärksamma barns situation inom verksamhetsområdet, utveckla avvikelsehanteringen och genomföra åtgärder utifrån förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice.

Årsrapport för nämnden för funktionsstöd 2022

Brukarundersökningarna visar ett bättre resultat inom medbestämmande och kommunikation

Trygghet, kommunikation och medbestämmande är tre områden som förvaltningen valt att fokusera på vid uppföljningen av SKR:s brukarundersökningar, eftersom de lyfts fram i FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionshinder, Programmet för full delaktighet och Värdighetsgarantierna.

Inom kommunikation och medbestämmande har resultatet förbättrats under 2022. Men trygghetsfrågorna ligger något under eller i nivå med rikssnittet. Brukarundersökningarna visar ett lägre resultat för kvinnor än män.

Förvaltningen behöver arbeta mer med avvikelsehantering under 2023

Förvaltningen behöver arbeta mer med avvikelsehantering under 2023. Det är en av slutsatserna som dras i årsrapporten. Därför kommer utbildningsinsatser att genomföras för både chefer och medarbetare. Alla medarbetare ska veta när och hur avvikelser ska göras, samt för att alla chefer ska ha kunskap om hur avvikelser hanteras, utreds och åtgärdas.

407 Lex Sarah-rapporter utreddes under förra året

Under 2022 utredde förvaltningen 407 Lex Sarah-rapporter. Sju ärenden anmäldes till Institutionen för vård och omsorg, IVO. Brister som utreddes hade sin grund i bristande resurser till bemanning, planering och avsaknad av material. Det fanns även exempel på personal som brustit i bemötande, fysiska och psykiska övergrepp, som uppvisat bristande kompetens och introduktion som fått konsekvenser. Dessutom bristande social dokumentation med bristande rättssäkerhet som följd.

Överskottet på 83 miljoner kronor gick till kompetensutveckling och välfärdsteknik

Förra året fick nämnden för funktionsstöd en tillfällig utökning av nämndbidraget på 85 miljoner kronor. Nästan allt, 83,3 miljoner, användes bland annat till kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser, ersättning för vikarier, satsningar på välfärdsteknik, förbättringar av inne- samt utemiljöer, material till verksamheterna och extra utbetalning av föreningsstöd.

Ur årsrapporten för nämnden för funktionsstöd 2022

Nya rekommendationer för att minska riskerna med dataskyddsarbetet

Dataskyddsombudet har identifierat risker med dataskyddsarbetet och ger därför rekommendationer till förvaltningen i årsrapporten för dataskyddsarbetet. De handlar framför allt om att alla behandlingar av personuppgifter ska dokumenteras i personuppgiftsregistret, utbildningsbehovet inom dataskydd ska kartläggas och att personuppgiftsbehandlingar som innebär en hög risk ska kartläggas.

Dessutom ska behörighetsrutinerna i Treserva följas upp, om en medarbetare byter tjänst är det extra viktigt att ändra behörigheter, rutiner ska fortsätta tas fram för åtkomstkontroll och logguppföljning och behovet av konsekvensbedömning ska ses över för att identifiera fler risker med för vida behörigheter.

Årsrapportens bilaga om dataskyddsarbetet

Verksamhetsplanen är beslutad

Nämnden beslutade om verksamhetsplan 2023 som innehåller en beskrivning av hur uppdrag som nämnden fått i kommunfullmäktiges budget 2023 tas om hand. Nämndens verksamhetsplan innehåller även en samlad riskbild och intern kontrollplan som beskriver risker som är väsentliga för nämnden. Nämndens verksamhetsplan kommer att kompletteras med mål från kommunfullmäktiges budget 2023.

Verksamhetsplanen för nämnden för funktionsstöd 2023


${loading}