Till sidans huvudinnehåll

Notis från extramöte med nämnden för funktionsstöd i juli

Publicerad 20 juli 2023

Under ett extrainsatt möte beslutade nämnden för funktionsstöd att delvis godkänna förvaltningens ekonomiska åtgärdsförslag tillsammans med S, V och MPs yrkande om ytterligare åtgärder för en budget i balans.

Bakgrunden till att nämnden nu beslutar om ytterligare åtgärder för att stärka ekonomin, är att prognosen i maj visade på ett underskott på 20 miljoner koronor vid årsskiftet. I juni tog förvaltningen fram ett åtgärdspaket med flera förslag på ekonomiska besparingar. Två av förslagen ser du nedan:

  • Utvecklingsbidrag betalas inte ut till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.
  • Etablera nytt boende med särskild service på Hundraårsgatan

Vad innebär beslutet?

Nämnden godkände förvaltningens förslag om att hålla inne utvecklingsbidraget om 0,7 mnkr till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet, samt etablera en ny bostad med särskild service på Hundraårsgatan. Boendet antas innebära en besparing på grund av mindre behov av köpta platser och förre betaldagar på sjukhus.

Förutom ovan åtgärder som förvaltningen föreslagit, beslutade nämnden om ytterligare besparingar motsvarande 3 mnkr. Besparingarna omfattar ”exempelvis administration, kommunikation, digitalisering, utveckling och IT som inte bedöms nödvändiga för att fullgöra stadens lagstadgade uppdrag eller som inte bedöms vara direkt kostnadsbesparande. Åtgärderna ska samverkas med fackliga parter.”

Förvaltningen hade även föreslagit en minskning av kultur- och fritidsaktiviteter som kräver personalstöd inom bostad med särskilt service för vuxna och barn. Minskningen avser de aktiviteter som genomförs utöver vad som framgår i genomförandeplan. Nämnden beslutade inte om detta förslag.

Tjänsteutlåtandet: Åtgärder för att nå budget i balans 2023

Yrkande S, V, MP

${loading}