Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i oktober 2023

Publicerad 25 oktober 2023

Nämnden för funktionsstöd har vidtagit åtgärder för att nå en budget i balans, bland annat övertidsstopp och noll-vik. Men förslaget om att stänga två aktivitetshus i Väster och Nordost har skjutits upp. Nämnden beslutade också att be kommunfullmäktige att ändra hemtjänsttaxans konstruktion och att Eldorado resurscenter får ansöka om att bli värd för en internationell konferens. Utredningen om arbetsskor är klar.

Åtgärder har vidtagits för att nå budget i balans

Förvaltningen behöver minska kostnaderna med 35 miljoner kronor i år och har nu tagit fram en mängd anpassningar för att nå en budget i balans. Mycket görs inom hela förvaltningen för att minska kostnaderna. Anpassningar har gjorts i olika delar i förvaltningen, som övertidsstopp som kan minska kostnader med 15 miljoner kronor fram till årsskiftet, samt 14 miljoner kronor för att inte ta in vikarier där det är möjligt. Samarbetet kring bemanningsplanering och schemaläggning enligt resursfördelningsmodellen beräknas minska kostnaderna med fem miljoner kronor fram till årsskiftet.

Stängningen av aktivitetshus i Väster och Nordost skjuts upp

För att nå budget i balans föreslogs att två aktivitetshus, Angered i Nordost och Väster i Frölunda, skulle stängas. Men nämnden beslutade att stoppa stängningen och i stället utreda konsekvenserna av förslaget. Bakgrunden var att två av fem aktivitetshus har höga kostnader i relation till ett lågt antal besökare. Stängningen beräknades kunna leda till 8,8 miljoner kronor i minskade kostnader per helår. Förvaltningen fick sedan i uppdrag att spara ytterligare en miljon kronor inom ramen för de anpassningar som redan görs.

Taxorna för hemtjänst föreslås ändras

Kommunen har fått många frågor eftersom det har varit svårt för omsorgstagarna att förstå nuvarande taxesystem. Nu har nämnden för funktionsstöd beslutat att be kommunfullmäktige besluta om en ändring av taxesystemet. Debiteringen föreslås nu vara baserad på beviljad tid för den enskilde. Det ska minska otryggheten och göra det lättare att förutspå sin avgift och minska den kommunala administrationen.

De personer som har över tio timmar beviljad tid per månad påverkas inte av förslaget då de uppnår maxtaxa. För förvaltningen för funktionsstöds beviljade insatser innebär det att 22 procent av personerna kommer få en kostnadsökning på mer än 25 procent, enligt taxekonstruktionen. De som får försörjningsstöd påverkas inte av en ny taxekonstruktion. Förslaget är att det ska börja gälla april 2025.

Arbetsskor till brukarnära medarbetare kostar 4,48 miljoner kronor visar ny utredning

Utredningen om arbetsskor till brukarnära medarbetare är klar. Totalt handlar det om 3811 tillsvidare-anställda medarbetare inom boendestöd, BmSS, daglig verksamhet, personlig assistans, läger, avlösarservice, korttid och barnboende. Om dessa erbjuds skor skulle det kosta 4,48 miljoner kronor första året. Eftersom fallolyckor är vanligt i dessa yrkesgrupper skulle arbetsskor kunna minska olyckorna och bidra till mindre förslitnings- och fallskador.

Göteborgs Stad erbjuder redan arbetsskor i andra förvaltningar. Andra kommuner såsom Örebro, Luleå och Uppsala kommun erbjuder också arbetsskor. Nämnden förklarade uppdraget om att utreda förutsättningarna för att införa arbetsskor som fullgjort.

Eldorado Resurscenter vill vara värd för internationell konferens om sinnesstimulering

Eldorado Resurscenter får ansöka om att ta på sig värdskapet för en internationell konferens om sinnesstimulering. Det beslutade nämnden för funktionsstöd. ISNA-konferensen väntas få 300-500 deltagare från hela världen. Förkortningen ISNA står för International Snoezelen-MSE Association. Snoezelen är en metod som handlar om sinnesstimulering för personer med grava funktionsnedsättningar. Konferensens kostnader ska finansieras genom en avgift från deltagarna och planen är att intäkterna ska täcka alla kostnader.


${loading}