Till sidans huvudinnehåll
Annika Ljung, förvaltningsdirektör, socialförvaltningen Sydväst
Annika Ljung, förvaltningsdirektör, socialförvaltningen Sydväst

Socialnämnden Sydväst har beslutat om årets verksamhetsplan

Publicerad 7 mars 2023

Jämlika livsvillkor, tryggare stad och hemlösheten ska upphöra. Det är några av de mål som politikerna beslutat att vi ska arbeta med under 2023.

-Vi ska också fortsätta jobba med att skapa en tillitsfull organisationskultur, där vi lyssnar på varandra och tillsammans löser de utmaningar vi har, säger Annika Ljungh, förvaltningsdirektör.

Socialnämnden Sydväst har beslutat om verksamhetsplanen för 2023. Den beskriver hur vi ska hantera de mål och uppdrag som vi fått av politikerna. Utöver grunduppdraget ska förvaltningen bidra till tolv mål och genomföra tolv uppdrag i kommunfullmäktiges budget. Vi ska också genomföra flera aktiviteter kopplade till stadens program och planer, som barnrättsplanen och Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.

För att vi ska kunna jobba klokt och effektivt med allt som styr oss så organiserar förvaltningen arbetet i fem målområden, där vi samarbetar över avdelningsgränserna. De övergripande aktiviteterna och strategierna i verksamhetsplanen har tagits fram av de olika målområdenas arbetsgrupper.

Här är några exempel på vad vi ska göra under 2023:

Målområde tidiga insatser

Livsvillkoren ska bli mer jämlika och segregationen ska minska.

-Vi ska fokusera på tidiga insatser för att förebygga sociala problem. Dels till barn, men också till vuxna, för att förhindra att problem förvärras, säger Annika Ljungh.

En prioriterad fråga är att utveckla stödet till alla som berörs vid en familjehemsplacering, det vill säga barnet, familjehemmet och vårdnadshavarna. Stellamottagningen och umgängesenheten är en del av detta viktiga arbete.

Inom barn och unga fortsätter också det förebyggande arbetet med bland annat föräldrastödsprogram, SSPF och skolkoordinatorer.

Andra aktiviteter handlar om att stötta föreningar att nå fler unga i utsatta områden och att samarbeta med Passalen för att lotsa unga med funktionsnedsättning till fritidsverksamhetens aktiviteter.

Målområde arbete och sysselsättning

Fler som står långt från arbetsmarknaden ska komma i jobb. Under 2023 startar en framtidshubb i Tynnered/Frölunda torg som förvaltningen ska vara delaktig i. Hubben är en lokal plats dit alla kan vända sig för att få råd och stöd kring, arbete, studier och eget företagande. Andra aktiviteter inom målområdet är arbetsmarknadsanställningar och mer samverkan mellan myndighetsutövande socialtjänst och Smedjan, boende och hemlöshets sysselsättningscenter.

Målområde trygghet och stadsutveckling

Förvaltningen ska arbeta trygghetsskapande i hela stadsområdet, med särskilt fokus på Tynnered, Frölunda och delar av Högsbo eftersom den upplevda tryggheten är lägst där. 

Förvaltningen ska få utbildning och stöd av Brottsförebyggande rådet, Brå, i arbetet mot bland annat parallella samhällsstrukturer och att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet.

-Vi har fått chansen att vara med i ett nationellt projekt som leds av Brå. Det ska bli spännande att se hur vi kan utveckla våra arbetssätt ytterligare för att förebygga kriminalitet och öka tryggheten i vårt stadsområde, säger Annika Ljungh.

Målområde delaktighet och tillit

Här arbetar vi för att nå fullmäktiges mål om att hemlösheten ska upphöra till 2028. Vi ska stärka det vräkningsförebyggande arbetet och jobba för att fler som befinner sig i hemlöshet ska få långsiktiga boendelösningar. Arbetet med Bostad först ska utvecklas och vi fortsätter med projektet Mutual benefits, som fokuserar på att socialt utsatta personer ska inkluderas i samhällsplaneringen.

Målområde kultur, kvalitet och effektivitet

Ett viktigt mål är att förbättra arbetsvillkoren för stadens medarbetare. Förvaltningen ska arbeta vidare för att motverka hot och våld i verksamheterna. En särskild säkerhetsgrupp ska inrättas som ska stötta verksamheterna både långsiktigt och vid allvarliga händelser.

-Vi ska också fortsätta jobba med att skapa en tillitsfull organisationskultur, där vi lyssnar på varandra och tillsammans löser de utmaningar vi har, säger Annika Ljungh.

Läs hela verksamhetsplanen

Här kan du läsa hela verksamhetsplanen med samtliga mål och uppdrag: Verksamhetsplan socialnämnden Sydväst 2023 (goteborg.se)  


${loading}