Till sidans huvudinnehåll
Illustration över ett triangelformat torg med träd, planteringar, buskage och sittplatser. På ena sidan höga hus och på övriga sidor gata och cykelbana. Visualisering 02Landskap
Under första kvartalet 2025 börjar upprustningen av Olof Palmes plats för att bli en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats och knutpunkt.

Olof Palmes plats rustas upp för att bli en trivsam, trygg och tillgänglig knutpunkt och mötesplats

Publicerad 20 maj 2024

Med placering mitt i den pågående stadsutvecklingen på Masthuggskajen och i Haga kommer Olof Palmes plats att få en ännu viktigare roll som knutpunkt och mötesplats. Nu är det klart hur platsen ska rustas upp för att bli en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats, som knyter ihop stadsutvecklingen i området.

Vid mötet den 20 maj beslutade exploateringsnämnden att genomföra upprustningen av Olof Palmes plats till en kostnad av 33 miljoner kronor. 

En gestaltning för hur platsen ska rustas upp har tagits fram av 02Landskap arkitektkontor på uppdrag av Göteborgs Stad. Den bygger på dåvarande park- och naturförvaltningens förstudie av platsen och dialog med göteborgare, verksamheter och organisationer i området.

– Efter upprustningen ska Olof Palmes plats ha mer och varierad grönska året om, ökad tillgänglighet med tydliga stråk och bättre belysning, fler och olika typer av sittplatser, möjlighet för grupper att samlas samt plats för uteserveringar och lek, säger Johanna Axelsson, projektledare för gestaltningsarbetet, stadsmiljöförvaltningen.

Flexibla ytor för olika behov

Många intressen och aktiviteter ska rymmas på en begränsad yta. Därför behövs flexibla och samordnade funktioner. Till exempel skapar träden och grönskan rum, riktning och siktlinjer samt gränsar av mot gång- och cykelbanan.

Grönskan ger också så kallade ekosystemtjänster som att dämpa buller, rena luft, ta hand om regnvatten och skydda mot sol och vind. Dessutom har grönskan en historisk förankring.

– Under sent 1800-tal fanns en representationsträdgård på den här platsen. Nu blir det åter igen en grönare plats med träd, buskar och blomsterplanteringar samt vintergröna idegranshäckar, klippta i böljande former som kopplar till 1700-talet då Pusterviken täckte platsen, berättar Johanna Axelsson.

Scenen som sittplats

Ytterligare exempel på flexibla funktioner är sittplatserna. I dialogerna med verksamheter i området och intressegrupper som använder platsen blev det tydligt att möjlighet till spontana och planerade aktiviteter och samlingar behöver förstärkas.

– Det kommer att finnas två sittflak i olika storlekar. Till dem kommer det att finns belysning och el framdraget för att de också ska kunna användas som scen eller speakers corner, förklarar Johanna Axelsson.

Belysning kommer också att integreras i planteringarna och över torget blir det linspända lampor.

Förutom sittflak kommer det att finnas bänkar med rygg- och armstöd i sol- och i skuggläge samt platser för uteserveringar.

Konst för arbete och lek

Att ha kvar lekmöjligheter var ett annat tydligt önskemål som framkom i dialog med göteborgarna.

– Vi arbetar för en lösning i form av lekfull konst. Dessutom ger grönskan och sittflaken möjlighet till spontan lek och rörelse, säger Johanna Axelsson.

De fyra konstverken som finns på platsen idag, med koppling till arbetarrörelsens historia, kommer att vara kvar men flyttas för att bli mer synliga och fungera bättre ihop med platsens olika funktioner. 

Ökat flöde och framkomlighet ger ökad trygghet

Med fler boende och verksamheter i området, den nya halvön och Järnvågsparken som ska byggas kommer flödet av människor att öka betydligt dygnet runt, året om. Det bidrar i sin tur till ökad trygghet även på Olof Palmes plats.

Förutom närhet till kollektivtrafik kommer det att finnas Styr & Ställcyklar på torget samt cykelställ, för att underlätta framkomlighet och främja gång- och cykeltrafik.

Planerad byggstart 2025

Upprustningen av Olof Palmes plats kommer att genomföras inom Masthuggskajens entreprenad och är beroende av anslutande arbeten. Bland annat byggs en cykelbana som kommer att gå längs med hela torget.

– Arbetena på Olof Palmes Plats kommer att starta under första kvartalet 2025 och vara klara vid årsskiftet samma år. Anslutande arbeten kommer att pågå samtidigt och vara klara under våren 2026, säger Helena Sandgathe biträdande projektledare Masthuggskajen, exploateringsförvaltningen.

I samband med byggstart kommer sex av sju hästkastanjer vid torget att tas ner. Anledningen är att de drabbats av phytophthora, en svampliknande mikroorganism som förstör trädets finrötter och på så vis försvagar det. Hästkastanjerna kommer att ersätts med drygt tjugo nya träd av andra och varierade arter och storlekar, som planteras längs med och på torget under hösten 2025.


Många intressen och funktioner på liten yta kräver samordning och flexibilitet. Grönskan dämpar buller, renar luft, tar hand om regnvatten och skyddar mot sol och vind och sittflaken fungerar också som scen. Visualisering: 02Landskap.

${loading}