Till sidans huvudinnehåll

Så tycker omsorgstagare och hyresgäster om äldreomsorgen i Göteborg

Publicerad 23 juni 2022

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2022 tycker omsorgstagarna och hyresgästerna till om sin äldreomsorg. Generellt har nöjdheten gått ner i hela Sverige i årets undersökning jämfört med den senaste enkäten. Detta gäller både i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. I Göteborg har nöjdheten minskat på vård- och omsorgsboenden, men inte lika mycket som i resten av landet. För omsorgstagare i hemtjänsten är nöjdheten i stort sett på samma nivå som vid den senaste enkäten. Resultaten gäller äldreomsorg i både privat och kommunal regi.

Den genomsnittliga nöjdheten för hyresgäster på vård- och omsorgsboende är generellt på samma nivå som för hela landet. Det som hyresgästerna i Göteborg är lite mer nöjda med än resten av landet rör aktiviteter, möjlighet att komma utomhus och trivsamheten utomhus. De är lite mindre nöjda med hur maten smakar och om personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

I hemtjänsten har nöjdheten i landet gått ner sedan förra enkäten, men i Göteborg är nöjdheten på samma nivå som tidigare. Omsorgstagare i hemtjänsten är mindre nöjda än den genomsnittlige omsorgstagaren i landet. Göteborg ligger på samma nivå som resten av landet när det gäller personalens bemötande och om de har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. Göteborgarna som har hemtjänst ser förbättringsområden inom tillgänglighet, att personalen kommer på avtalad tid och att kunna påverka vilka tider personalen kommer.   

Fler upplever ensamhet

55% av omsorgstagare i hemtjänsten upplever att de ofta eller då och då besväras av ensamhet. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan den senaste undersökningen. Kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckning än män, 58% kvinnor jämfört med 49% män.

I hela landet är det 56% som har svarat att de ofta eller då och då besväras av ensamhet, en ökning med 3 procentenheter sedan den senaste undersökningen.

Om Socialstyrelsens brukarenkät

Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Enkäten genomförs årligen av Socialstyrelsen med undantag för 2021 då den ställdes in på grund av pandemin.

 


${loading}