Till sidans huvudinnehåll

Kulturnämndens sammanträde 2024-02-26

Publicerad 25 mars 2024

Yttrande till kommunstyrelsen över kultursamverkansutredningen Kultursamhället och förslag om förändrad biblioteksservice för Kärra och Trulsegårdens bibliotek var några av frågorna som behandlades.

Yttrande till kommunstyrelsen över kultursamverkansutredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58

Utredningen har gjort en översyn av den nationella kultursamverkansmodellen - det samlade samverkanssystemet, både finansieringsdelarna och dialogformerna. Utredningen föreslår hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur och till breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet, vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen samt lämnar nödvändiga författningsförslag.

Kulturförvaltningen välkomnar utredningens ambition att inkludera kommunerna som jämbördiga parter och att stärka flernivåsamverkan och dialog mellan staten, kommunerna och regionerna. Förslaget innebär potential för kommuner, inte minst storstadskommuner till att initiera och driva utveckling av kultur i strategisk flernivåsamverkan samt större rådighet över de samlade resurserna för kommunens kulturverksamheter, tillskillnad från nuvarande modell. Samtidigt innebär utvecklingen av modellen en kvittens för den lokala nivåns betydelse för att nå nationella kulturpolitiska mål.

Kulturnämnden tillstyrkte betänkandet från Kulturdepartementet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget yttrande.

Redovisning av uppdrag – förslag på hur Kärra bibliotek kan ersättas med alternativ biblioteksservice

I samband med ärendet Kulturnämndens lokalbehovsplan 2023 gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att senast i januari 2024 återkomma till nämnden med förslag på hur Kärra bibliotek kan ersättas med alternativ biblioteksservice.

Förvaltningen föreslår att Kärra bibliotek stängs vid vårterminens slut. I dagsläget finns inga lediga lokaler i Kärra centrum som fungerar för biblioteksverksamhet. Ett nytt bättre anpassat bibliotek i Kärra centrum beräknas kunna öppna runt 2030. Under tiden föreslås att biblioteket ersätts med en självservicestation i Kärra sport- och simhall, ny permanent hållplats för bokbussen vid Kärra Torg samt läsfrämjande och uppsökande verksamhet i området.

Kärra bibliotek har färre antal besök och utlån vilket kan förklaras av förändrade vanor efter pandemin och att Klarebergsskolan öppnade ett skolbibliotek 2023 vilket innebär att eleverna i första hand besöker och lånar media där. Kulturnämnden har sedan tidigare beslutat att folkbiblioteken inte ska vara lokaliserade i skolor.

Kulturnämnden beslutade att stänga Kärra bibliotek vid vårterminens slut i enlighet med kulturförvaltningens tjänsteutlåtande. Kulturförvaltningen fick i uppdrag att bedriva alternativ biblioteksservice, enligt förvaltningens förslag, i väntan på möjligheten till inhyrning i en ny framtida lokal i Kärra Centrum.

SD avstod från att delta i beslutet.

Ta del av ärendet

Redovisning av uppdrag – förslag på hur Trulsegårdens bibliotek kan ersättas med en biblioteksservicestation eller annan kompletterande biblioteksservice

I samband med redovisning av biblioteksutredningen Framtidens bibliotek  fattade kulturnämnden ett inriktningsbeslut om att folkbiblioteken på sikt inte ska lokaliseras i skolor. I samband med ärendet Inhyrning av ersättningslokal för folkbiblioteket i Hjällbo  gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att låta utreda möjligheterna att tillfälligt ersätta Trulsegårdens bibliotek med en biblioteksservicestation eller annan kompletterande service.

Förvaltningen föreslår att Trulsegårdens bibliotek, som är lokaliserat i en skola, stängs vid vårterminens slut i väntan på att hyra en mindre lokal för ett profilbibliotek eller en servicestation i Björlanda.  Under tiden föreslås att biblioteket ersätts med hållplats för bokbussen i området och mer uppsökande verksamhet för barn, unga och äldre i samverkan med lokala föreningar, organisationer och andra förvaltningar.

Användningen av Trulsegårdens bibliotek har successivt minskat sedan 2019 både sett till antalet utlån och besökare. Minskningen kan förklaras av förändrade vanor efter pandemin

Kulturnämnden beslutade att stänga Trulsegårdens bibliotek vid vårterminens slut i enlighet med kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och gav förvaltningen i uppdrag att ersätta med alternativ biblioteksservice.

SD avstod från att delta i beslutet.

Ta del av ärendet

Övrigt


  • Kulturnämnden fick en kort muntlig ekonomisk lägesrapport för februari månad.
  • Ett yrkande från L, M, D och C angående att kulturnämnden kan underlätta för aktörer inom det fria kulturlivet att ansöka om EU-stöd bifölls. Förvaltningen fick i uppdrag att i samarbete med Västra Götalandsregionen driva på arbetet med att underlätta för aktörer inom det fria kulturlivet att söka medel från EU. Förvaltningen ska, inom ramen för den ordinarie uppföljningen, återrapportera uppdraget till kulturnämnden.  
  • Kulturnämnden godkände Kulturnämndens verksamhetsplan 2024 och intern kontrollplan 2024 i enlighet med kulturförvaltningens tjänsteutlåtande. L, M, D, C och SD avstod från att delta i beslutet.


${loading}