Till sidans huvudinnehåll

Textversioner: Kvalitetsdialog och tillit

Publicerad 28 januari 2021

På den här sidan hittar du textversioner för filmerna om kvalitetsdialog och tillit.

Titta på filmerna

Filmerna hittar du på den här sidan.

Kvalitetsdialog på Långmosseskolan

Filmen inleds med fyra elever som sitter i en cirkel och ritar. En dörr in till klassrummet filmas.

Marie Strid, förstelärare på Långmosseskolan:

På Långmosseskolan jobbar vi med kvalitetsdialoger genom att vi stämmer av barn.

Inklippsbild: Rektorn på skolan pratar med en lärare.

Resultaten som vi får där använder vi när vi träffas och diskuterar inom arbetslag. För att se hur kan vi gå vidare. "Vi har sett det här - vad gör vi åt det".

Marie Strid står i ett klassrum och berättar.

Sedan träffas vi på skolnivå och diskuterar samma saker, tillsammans med alla lärare. "Vi ser de här resultaten hos våra elever - vad gör vi nu för att det här ska bli bättre"

Resultaten analyseras även av elevhälsan.

Inklippsbild: Två elever sitter och skriver.

Anna-Kristina Jerlhag, rektor på Långmosseskolan, sitter i sitt rum och berättar:

Vi sätter fingret på att "det är detta vi behöver jobba med". För när man granskar undervisningen måste man våga vara kritisk och titta på vad gör vi rätt, och vad gör vi fel.

Det vi gör rätt ska vi förstärka, och det som inte är så bra ska vi ändra på.

Inklippsbild: Bilder från ett klassrum. Sedan går bilden tillbaka till Anna-Kristina

När jag träffar min chef diskuterar vi de här frågorna, och säger: "Ok - vilka resultat har vi sett? Vad gör vi åt saken?"

När man sen tittar på hela utbildningsområdet kan vi undersöka om det finns mönster, och hur vi kan skruva i detta.

Inklippsbild: Två elever sitter och gungar utanför en skola.

Det är för våra barn, för våra elever för deras bästa och för deras inlärning som vi gör detta.

Filmen avslutas med Göteborgs Stads logotyp.

Kvalitetsdialoger på Guldhedsskolan

Text på bakgrundsplatta: Intervju om kvalitetsdialog, med utbildningschef Peter Johansson och rektor Tuija Talvikki Daalenstierna.

Text på bakgrundsplatta: Varför är det viktigt att ha kvalitetsdialoger?

Peter och Tuija står i en korridor på Guldhedsskolan och pratar med varandra

Peter: Vi genomför ju kvalitetsdialoger med varje skolenhet. Det började vi med förra året och nu fortsätter vi med det i höst. Jag tycker att det är väldigt givande därför att vi får syn på era utvecklingsbehov men framförallt era framgångsfaktorer och har en dialog med er om hur ni jobbar med skolan, hur ni följer upp resultat och hur ni ska jobba framåt.

Medan Peter pratar kommer en bild där du ser hur det kan se ut när de har kvalitetsdialog på Guldhedsskolan.

Text på bakgrundsplatta: Hur förbereder ni er inför kvalitetsdialogerna?

Tuija: Vi jobbar ju i arbetslagen, vi jobbar med analysfrågorna, jag har enskilda samtal, vi har samtal i gruppen arbetslagen analyserar sina resultat. Allt detta blir ett helt paket. Då är det väldigt värdefullt att huvudmannen också vet vad som pågår i skolan för vi jobbar mot samma mål.

Medan Tuija pratar kommer en bild där du ser hur det kan se ut när de har kvalitetsdialog på Guldhedsskolan.

Text på bakgrundsplatta: Vilka är med på kvalitetsdialogerna?

Tuija: I skolutvecklingsarbetet är det jätteviktigt att jag har duktiga medarbetare. Jag har till exempel med i kvalitetsdialogen mina förstelärare - de är också arbetslagsledare och lärledare.

Och vi har skolutvecklingsgruppens möte regelbundet där vi pratar om skolutveckling och de verksamhetsmålen som vi har.

Och det är viktigt att de är med, likaså biträdande rektor då som är en del av skolutvecklingsgruppen.

Medan Tuija pratar kommer en bild där du ser hur det kan se ut när de har kvalitetsdialog på Guldhedsskolan.

Text på bakgrundsplatta: Vilken betydelse har kvalitetsdialogerna?

Tuija: Att ni har kvalitetsdialog med oss, du och verksamhetsutvecklaren – det betyder jättemycket för oss för då har vi möjlighet att sätta ord på det arbetet som vi driver här på skolan. Att ni är intresserade av det, att ni kommer hit och lyssnar och så tar ni det vidare på huvudmannanivå.

Filmen avslutas med Göteborgs Stads logotyp.

Kvalitetsdialoger på Långedragsskolan

Text på bakgrundsplatta: Intervju om kvalitetsdialog, med rektor Karolina Cronberg.

Text på bakgrundsplatta: På vilket sätt utgör kvalitetsdialogerna ett stöd i ditt pedagogiska ledarskap?

Karolina: Efter kvalitetsdialogerna så kände jag att jag blev stärkt i mitt pedagogiska ledarskap – utifrån det att jag hade möjlighet att tillsammans med mina kollegor - rektorskollegor, med områdeschef och verksamhetsutvecklare –borra i mina frågor och få utmanande och reflekterande frågor kring det som berörde mitt område. Men också vara med och diskutera kring de andra verksamheternas styrkor och utmaningar.

Även på enhetsnivå som vi hade sen också – det var också någonting som gjorde att jag blev stärkt i mitt pedagogiska ledarskap just utifrån att jag fick fördjupa mig och borra ännu djupare och analysera de fokusområden som vi har på min skola.

Och det gav också mer djup och utmanade mig också i tänket när man fick frågor och tankar och gjorde att man gjorde ännu en ny analys som blev djupare och djupare efter varje kvalitetsdialog.

Text på bakgrundsplatta: Vilka insikter har kvalitetsdialogerna gett dig som rektor?

Det som man också nu märker när man gör den här verksamhetsplanen och hittar de här fokusområdena och analyserar det är att det finns ett positivt driv och kraft i det. Och det märker man också utifrån att den här kulturförändringen som faktiskt har blivit nu när man gått över en grundskoleförvaltning att man istället för kontroll har fokus på tillitsbaserat att man litar på de som är på golvet, att man tittar på enheten och enhetens behov och inte ska kontrollera.

Det tror jag - bara det i sig - ökar kvaliteten i undervisningen för våra elever.

Text på bakgrundsplatta: Hur påverkar kvalitetsdialogerna arbetet med eleverna?

De här kvalitetsdialogerna har ju också varit bra för jag tror att när man analyserar så många gånger  att det ger bättre effekt för eleverna och att man gör rätt åtgärder snabbare.

Filmen avslutas med Göteborgs Stads logotyp.

Kvalitetsdialog på Nytorpsskolan avsnitt 1

En platta visas med texten "Vlogg, vi banar väg för framtidens skola”.

Filmen inleds med Else-Marie Hallqvist som står i ett rum på Nytorpsskolan och berättar om kvalitetsdialogerna.

Hej, jag heter Else-Marie Hallqvist och jag är rektor på Nytorpsskolan.

Nytorpsskolan ligger i Hammarkullen och här har vi elever från årskurs 4 till 9.

Idag ska det vara rektorsdialog här. Det betyder att min chef och utvecklingsledare från vårt utbildningsområde kommer hit och ska träffa mina två ledningsgrupper, faktiskt.

Jag har en strategisk ledningsgrupp och en operativ ledningsgrupp. Och då ska vi prata om Nytorpsskolans verksamhetsplan.

Vi gör vår verksamhetsplan i form av en film, faktiskt. Det tycker vi funkar jättebra.

Så att, idag är det en lite speciell dag. När man ska få ägna mycket tid åt att prata om verksamheten och fundera över verksamheten.

Filmen avslutas med Göteborgs Stads logotyp.

Kvalitetsdialoger på Lövgärdesskolan

 I filmen står Marika Andersson i biblioteket på Lövgärdesskolan och berättar om kvalitetsdialogerna.

Marika Andersson:

Vi har ju ständigt dialog när det handlar om vårt kvalitetsarbete överlag, vårt utvecklingsarbete. Vi har dialog på utvecklingssamtal det är ju dialog vi har på arbetsplatsträffar och hur man jobbar i årskurslag och arbetslag.

När de kom hit, verksamhetsutvecklare och utbildningschef så berättade vi om det jobb vi har gjort och det resultat vi har sett hur vi analyserar resultaten och vad vi tänker vidare litegrann utifrån den verksamhetsplan som vi då hade påbörjat att skriva.

Och vilka målområden vi kommer att jobba med under närmsta året, eller förmodligen åren. Och olika aktiviteter som vi kopplar till det. Då när man samlar resultaten från alla skolor så finns det en grund för att kunna se finns det någonting som vi ser är gemensamt för staden?

Som vi lyfter upp det här är ett mål vi behöver prioritera, det här är ett område vi behöver prioritera.

Filmen avslutas med Göteborgs Stads logotyp.

${loading}