Till sidans huvudinnehåll
En ordförandeklubba på ett bord
Foto: Mostphotos

Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 28 februari 2023

Publicerad 3 mars 2023

Verksamhetsplanen för 2023 fastställs. Flera utbildningsinsatser genomförs för att stärka patientsäkerheten. Och valfriheten inom hemtjänsten enligt LOV fortsätter till dess att frågan är avgjord i kommunfullmäktige.

Nämndens verksamhetsplan för 2023 med riskbild och plan för åtgärder godkänns

Nämnden godkände verksamhetsplanen för 2023. Den innehåller både en samlad riskbild och en intern plan för både åtgärder och kontroll. Syftet med en verksamhetsplan är att beskriva hur nämnden ska arbeta för att nå målen och hur de olika uppdragen ska omhändertas.

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska nämnden årligen ta fram en verksamhetsplan.

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att arbeta mot målen och genomföra uppdragen från kommunfullmäktige. Den största utmaningen för förvaltningen på lång och kort sikt, handlar om kompetensförsörjningen.

I nämndens budget slogs det fast att förvaltningen behöver göra mer för att kunna möta den kommande demografiska förändringen. Förvaltningen har därför tagit fram en långsiktig plan som sträcker sig över de kommande tio åren. Planen är ett levande dokument som uppdateras och ses över vid behov. Den innehåller fokusområdena; Aktivt och hälsosamt åldrande, Hållbar vård och omsorg och Attraktiv arbetsgivare.

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Nämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2022.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare varje år dokumentera sitt arbete med patientsäkerhet i en patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att den som är vårdgivare ska få bättre kontroll över verksamhetens arbete med patientsäkerhet. Genom patientsäkerhetsberättelsen blir det lättare att identifiera risker och möjligheten att förebygga vårdskador blir bättre. Detta bidrar till att säkerställa god och säker kommunal hälso- och sjukvård. Berättelsen är tillgänglig för patient, medborgare och medarbetare.

Målet för 2022 var att anpassa verksamheten till omställningen Nära vård . Den går ut på att vården ännu mer bedrivs utifrån patientens behov och förutsättningar.

Inför omställningen har patientsäkerhetsarbetet arbetat med flera mål, som exempelvis olika utbildningsinsatser för medarbetare. Även det digitala arbetssättet har stärkts genom att medarbetarna har fått åtkomst till patientdata hemma hos patienten.

År 2022 präglades fortsatt av coronapandemin, något som krävt och fortsätter att kräva stora arbetsinsatser för att minska smittspridningen.

Valfriheten inom hemtjänsten fortsätter tills frågan är avgjord i kommunfullmäktige

Centerpartiet föreslog att nämnden skulle lägga ett förslag till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetsystem (LOV) inom hemtjänsten under hela mandatperioden samt att avvecklingen pausas till dess att kommunfullmäktige hanterat förslaget.

Nämnden beslutade enligt förslaget. Ärendet ligger nu hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket innebär att förvaltningen nu pausar avvecklingen av LOV inom hemtjänsten till dess att frågan är avgjord i kommunfullmäktige.

Möjligheten att välja vård- och omsorgsboende fortsätter tills frågan är avgjord i kommunfullmäktige

Centerpartiet föreslog att nämnden skulle lägga ett förslag till kommunfullmäktige om att rätten att välja ett vård- och omsorgsboende i extern regi tillämpas även när stadens egna boenden inte är fullbelagda, och att det ska gälla under hela mandatperioden för omsorgstagare i Göteborgs Stad.

Nämnden beslutade enligt förslaget.

Ärendet ligger nu hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och förvaltningen pausar nu avvecklingen av valfriheten till dess att frågan är avgjord i kommunfullmäktige.

Möten under 2023 i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens möten under 2023 hålls den 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}