Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i september 2023

Publicerad 28 september 2023

Nämnden för funktionsstöd har ett fortsatt kärvt ekonomiskt läge och räknar med ett underskott på 35 miljoner kronor vid årets slut. Delårsrapporten visar att rekryteringsarbetet varit effektivt och att sjukfrånvaron minskat. Nämnden beslutade också om lokalbehovsplan för 2024.

Nämnden har ett fortsatt kärvt ekonomiskt läge

Fram till i augusti visar nämnden för funktionsstöd ett underskott på 104 miljoner kronor, vilket beror på flera saker. Bland annat effekten av löneavtal, högre personalkostnader, expansion av nya platser inom bostad med särskild service, indexuppräkning av priser och att statlig ersättning för sjuklönekostnader har upphört.

Men ett intensivt arbete med anpassningar pågår. Inköpsrestriktioner och tillfälligt anställningsstopp för personer som inte direkt arbetar med brukare har införts och konferenser har avbokats.

Trots anpassningar och vidtagna åtgärder prognosticerar förvaltningen ett underskott på 35 miljoner kronor för helåret. Nämnden beslutade därför att förvaltningen ska ta fram åtgärder för att nå ett nollresultat.

Delårsrapporten per augusti för nämnden för funktionsstöd

Rekryteringsarbetet har gett effekt

Delårsrapporten visar att antalet årsarbetare har ökat med 4,5 procent jämfört med samma period förra året och förväntas öka ännu mer på grund av expansionen inom bostad med särskild service och nya regler kring dygnsvilan.

Det har dessutom gått bättre än tidigare att rekrytera. Sommarrekryteringen 2023 har varit den mest stabila sedan nämndens bildande 2021. Nämndens bedömning är att effektiv semesterrekrytering och ökat samarbete mellan utförandeverksamheterna och bemanningsenheterna har gett effekt.

Delårsrapporten per augusti för nämnden för funktionsstöd

Sjukfrånvaron minskade mest inom daglig verksamhet

Sjukfrånvaron minskade från 11,2 procent till 10,2 procent under januari - juli 2023 jämfört med samma period året innan. Korttidsfrånvaron är den främsta orsaken till minskningen. Prognosen är att den totala sjukfrånvaron 2023 kommer att vara lägre än föregående år. En orsak till att sjuktalen sjunker är att effekterna av pandemin klingat av. Andra orsaker är effekter av insatser som gjorts kring hälsa och rehabilitering inom avdelning daglig verksamhet och stöd där sjuktalen sjunker mest.

Delårsrapporten per augusti för nämnden för funktionsstöd

Det behöver byggas 400 BmSS-lägenheter enligt lokalbehovsplanen

Allt fler behöver bo i en bostad med särskild service (BmSS). Det behöver byggas cirka 400 BmSS-lägenheter de närmsta fem fram till 2028 för att ingen som behöver ska stå utan bostad. Det har byggts för få boenden jämfört med vad som behövs och de som har byggts har inte utformats på rätt sätt. Därför riskerar nämnden ha lägenheter som är svåra att få uthyrda, trots bristen på bostäder. En konsekvens av detta är att nämnden tills vidare avstår från projekt med BmSS i flerbostadshus såvida det inte kan garanteras lokaler med sammanhållen utformning.

Lokalbehovsplanen för nämnden för funktionsstöd

Solhöjden BmSS på Styrsö kommer att avvecklas

Då det är svårt att rekrytera personal och förmedla lägenheter till brukare som beviljats bostad med särskild service till lägenheterna på Styrsö beslutade nämnden att avveckla Solhöjden BmSS på Styrsö. En förstudie har också gjorts för att bygga om delar av befintliga lokaler vid Svante Orells väg 14 på Styrsö för att starta ett nytt BmSS, men den etableringen avbryts också utifrån samma anledningar.

Avveckling av BmSS Solhöjden på Styrsö

Etablering av BmSS vid Svante Orells väg på Styrsö avbryts

 


${loading}