Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över området.
Positivt planbesked för bostäder och förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården

Positivt planbesked för bostäder och förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården

Publicerad 6 mars 2023

Stadsbyggnadsnämnden gav, på sammanträdet den 21 februari, ett positivt planbesked för bostäder och en förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården. Planansökan innehåller cirka 40 nya bostäder i form av radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus samt en förskola med sex avdelningar.

̶  Det är det första positiva planbeskedet inom området för program Biskopsgården som var på samråd under sommaren. Planförslaget följer trädgårdsstadens principer och skulle skapa en boendeform som det är brist på i området, säger Hugo Lindblad, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Idag består området av naturmark, med gång- och cykelvägar, parkeringsytor och en bussvändslinga. Inom området finns också en förskola med fyra avdelningar som planeras att rivas inom fem år. Planbeskedet möjliggör för en ny förskola med fler avdelningar än vad dagens har. Planen bedöms också lägga grund för det västra kollektivtrafikstråket som kan bidra till högre tillgänglighet.

Ett planbesked är ett första steg i detaljplaneprocessen. Nästa steg är att pröva frågan i en detaljplan.

${loading}